УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ РОБОТИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

  • Ірина Волобоєва Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-9502-5045
  • Оксана Кравчук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-6337-7759
  • Єлизавета Паращук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-1614-3589
Ключові слова: компетентність, компетенція, дистанційний режим, модель компетентностей, оцінювання працівників

Анотація

У статті представлено методологічний аспект формування та впровадження універсальної моделі компетентностей для працівників, що перейшли на дистанційний режим роботи, що й визначає актуальність та новизну дослідження. Наведено теоретичний аналіз понять “компетенція” і “компетентність”. Установлений взаємозв'язок між ними і обґрунтоване їх розмежування. Авторами досліджено соціальні та особистісні аспекти компетентності працівника, який перейшов на дистанційний формат роботи. Розроблено профіль соціально-особистісних компетентностей. Проведено професійне опитування та обґрунтовано важливість наявності компетентностей у працівників, що працюють у дистанційному режимі. Виокремлено поведінкові індикатори для ключових компетентностей. Запропонована універсальна модель компетентностей. Розраховані відповідні вагові коефіцієнти компетентностей на основі експертного опитування. Розроблено рекомендації для втілення представленої моделі та оцінювання працівників, прийняття відповідних управлінських рішень.

Посилання

Колот А.М. Соціально-трудова реальність – XXI: філософія становлення, можливостей та викликів. Економіка України. 2021. № 2. С. 03-31. URL: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.003 (дата звернення: 20.04.2021).

Лопушняк Г.С., Миляник Р.В. Вплив цифрових технологій на формування компетенцій управлінського персоналу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 10-16. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2019/4.pdf (дата звернення: 20.04.2021).

Petrova I., Balyka O., Kachan H. Digital economy, and digital employment appearence. Social and labour relations: theory and practice. 2020. 10(2). pp.10-20. doi:10.21511/slrtp.10(2).2020.02 (дата звернення: 20.04.2021).

Цимбалюк С. А., Пинчук В. А. Оценка конкурентоспособности системы управления персоналом с использованием инструментария бенчмаркинга. Бизнес Информ. 2019. №. 5 (496).

Кравчук О.І. Цифрова компетентність менеджера з персоналу. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2018. № 1. С. 172–191.

Волобоєва І.О. Механізм формування та впровадження моделі компетенцій. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2018. № 1. С. 360–366.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 23.03.2021)

Сисоєва С.О. Різниця понять. чи постраждає зміст закону? Газета “Освіта”. 17 – 24 червня 2015 р. № 26-27. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/726/

Малыш Ю., Апарин В. Система управления исполнением в Национальном банке Украины. Менеджер по персоналу. 2018. №3. С. 12-20. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=68228085 (дата звернення: 17.04.2021)

Tuning Academy. URL: http://tuningacademy.org/ (дата звернення: 22.03.2021).

Оцінка важливості ключових компетентностей для працівників, які перейшли на дистанційний режим роботи. URL: https://forms.gle/SC5M9kNA99yPTARu8 (дата звернення: 23.04.2021)

Бикуллова О. 20 SOFT SKILLS ДЛЯ БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЫ: КАК И КОГДА РАЗВИВАТЬ? URL: https://proforientator.ru/publications/articles/20-soft-skills-dlya-budushchey-karery-kak-i-kogda-razvivat.html (дата звернення: 17.04.2021)

Likert scale. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale (дата звернення: 15.04.2021)

Важливість певної компетентності для для працівника, що працює в дистанційному режимі. URL: https://forms.gle/pGxZsjuNw9gJ98UPA (дата звернення: 17.04.2021)

Harrington, E.C. The desirable function. Industrial Quality Control. 1965. V.21. №10. P. 494-498.

Kolot A.M. (2021). Sotsialno-trudova realnist — XXI: filosofiia stanovlennia, mozhlyvostei ta vyklykiv. [Socio-labor reality - XXI: philosophy of formation, opportunities and challenges]. Ekonomika Ukrainy. No 2. S. 03-31. https://doi.org/10.15407/economyukr (in Ukrainian).

Lopushniak H.S., Mylianyk R.V. (2019). Vplyv tsyfrovykh tekhnolohii na formuvannia kompetentsii upravlinskoho personalu. [The influence of digital technologies on the formation of competencies of management staff ]. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 24. S. 10-16. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2019/4.pdf (in Ukrainian).

Petrova I., Balyka O., Kachan H. (2020). Digital economy, and digital employment appearence. Social and labour relations: theory and practice. 10(2). pp.10-20. https://doi:10.21511/slrtp.10(2).2020.02

Cimbalyuk S. A., Pinchuk V. A. (2019) Ocenka konkurentosposobnosti sistemy upravleniya personalom s ispol'zovaniem instrumentariya benchmarkinga. [Assessment of the competitiveness of the personnel management system using benchmarking tools.]. Biznes Inform. №. 5 (496) (in Russian).

Kravchuk O.I. (2018). Tsyfrova kompetentnist menedzhera z personalu. [Digital competence of a personnel manager]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka. № 1. S. 172–191 (in Ukrainian).

Voloboieva I.O. (2018). Mekhanizm formuvannia ta vprovadzhennia modeli kompetentsii. [The mechanism of formation and implementation of the competency model]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka. 2018. No 1. S. 360–366. (in Ukrainian).

Law of Ukraine on the education № 2145-VIII. (2017, September 05). [in Ukrainian]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Sysoieva S.O. Riznytsia poniat. chy postrazhdaie zmist zakonu? [The difference of concepts. Will the content of the law be affected?]. Hazeta “Osvita”.17 – 24 chervnia 2015 r. № 26-27. Available at: http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/726/ (in Ukrainian)

Tuning Academy. Available at: http://tuningacademy.org/

Malysh Yu., Aparin V. Sistema upravleniya ispolneniem v Natsionalnom banke Ukrainy. [Execution management system in the National Bank of Ukraine]. Menedzher po personalu. 2018. №3. S. 12-20. Available at: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=68228085 (in Russian).

Otsinka vazhlyvosti kliuchovykh kompetentnostei dlia pratsivnykiv, yaki pereishly na dystantsiinyi rezhym roboty. [Assess the importance of key competencies for employees who have switched to remote work]. Available at: https://forms.gle / SC5M9kNA99yPTARu8 (in Ukrainian).

Bikullova O. 20 soft skills dlya budushchyey karyery: kak i kogda razvivat? [20 soft skills for future careers: how and when to develop?] Available at: https://proforientator.ru/publications/articles/20-soft-skills-dlya-budushchey-karery-kak-i-kogda-razvivat.html (in Russian).

Likert scale. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale

Vazhlyvist pevnoi kompetentnosti dlia dlia pratsivnyka, shcho pratsiuie v dystantsiinomu rezhymi. [The importance of a certain competence for a worker working remotely]. Available at: https://forms.glepGxZsjuNw9gJ98UPA (in Ukrainian).

Harrington E.C. (1965) The desirable function. Industrial Quality Control, V.21, №10, pp.494-498.

Переглядів статті: 478
Завантажень PDF: 490
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Волобоєва, І., Кравчук, О., & Паращук, Є. (2021). УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ РОБОТИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-36
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають