ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

Ключові слова: цінова стратегія, стратегія проникнення, стратегія економії, стратегія преміальних цін, стратегія «зняття вершків», стратегія психологічних цін, стратегія пакетного ціноутворення, стратегія конкурентного ціноутворення, стратегія за принципом «витрати плюс»

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття «цінова стратегія» та важливості її правильного вибору для підприємств. Наведено особливості виграшної та програшної стратегій. Сформовано основні етапи вибору цінової стратегії. Досліджено вісім найпопулярніших цінових стратегій, їх переваги та недоліки. Наведено декілька прикладів успішного застосування цінової стратегії. Важливість маркетингу для бізнесу полягає в тому, що він інформує клієнтів про продукти чи послуги компанії, залучає їх і допомагає їм прийняти рішення про покупку. Крім того, ефективний маркетинговий план, допомагає створювати та підтримувати попит, релевантність, репутацію та конкуренцію. Тому, оскільки маркетинг відіграє ключову роль у досягненні величезного успіху будь-якого бізнесу, не розуміючи важливості маркетингу, у сучасному світі може бути дуже складно управляти та вести прибутковий бізнес. Цінова стратегія вже давно стала дуже важливим фактором для досягнення успіху будь-яким сучасним підприємством. Проте більшість компаній не приділяють належної уваги ціновій стратегії, хоча при правильному виборі стратегії підприємство зможе скоротити витрати, збільшити дохід, збільшити впізнаваність бренду, виграти боротьбу за споживача у конкурентів та проаналізувати ринок.

Посилання

Сміт А. Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ : Наш формат, 2018. 722 с.

Petty W. Quantulumcunque concerning Money. Michigan: EEBO Editions, ProQuest, 2011. 24 р.

Ricardo D. On The Principles of Political Economy and Taxation. Ontario: Batoche Books, 2001. 333 р.

Torrens R. An Essay on the Production of Wealth: With an Appendix, in Which the Principles of Political Economy Are Applied to the Actual Circumstances of This Country. London: Forgotten Books, 2018. 466 р.

Агафонов О. К. Соціально-економічна природа товарно-грошових відносин при соціалізмі. Київ : Наукова думка, 1973. 208 с.

Чичуліна К. В., Метелиця А. С. Впровадження сучасних методів ціноутворення на сільськогосподарських підприємствах. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4442 (дата звернення: 07.11.2022).

Герасименко В. В. Управление ценовой политикой компании. Київ : Форс Україна, 2006. 688 с.

Pricing Strategy: Definitions, Types of Strategies, Examples, & Tactics (2022). URL: https://coschedule.com/marketing/marketing-mix/pricing-strategy

12 types of pricing strategies to meet your business goals. URL: https://business.yelp.com/grow/types-of-pricing-strategies/

The 5 most common pricing strategies. URL: https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pricing-5-common-strategies

The Pricing Strategy Guide: Choosing Pricing Strategies That Grow (not sink) Your Business (2021). URL: https://www.profitwell.com/recur/all/pricing-strategy-guide/

14 Product Pricing Strategies for Retail (2022). URL: https://www.shopify.com/blog/pricing-strategies

Pricing strategy guide: How to choose one for your business (2022). URL: https://quickbooks.intuit.com/r/pricing-strategy/6-different-pricing-strategies-which-is-right-for-your-business/

Цінова стратегія. Як оцінити продукт або послугу, щоб збільшити продажі? (2020). URL: https://mavr.ua/ua/tsenovaya-strategiya/

Smith, A. (2018) Bahatstvo narodiv. Doslidzhennya pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsiy [An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations]. Kyiv: Nash format. (in Ukrainian)

Petty W. (2011) Quantulumcunque concerning Money. Michigan: EEBO Editions, ProQuest. 24 р.

Ricardo D. (2001) On The Principles of Political Economy and Taxation. Ontario: Batoche Books. 333 р.

Torrens R. (2018) An Essay on the Production of Wealth: With an Appendix, in Which the Principles of Political Economy Are Applied to the Actual Circumstances of This Country. London: Forgotten Books. 466 р.

Agafonov O. K. (1973) Sotsialno-ekonomichna pryroda tovarno-hroshovykh vidnosyn pry sotsializmi [Socio-economic nature of commodity-monetary relations under socialism]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Chichulina, K. V., Metelytsia, A. S. (2015) Vprovadzhennya suchasnykh metodiv tsinoutvorennya na silskohohospodarskykh pidpryyemstvakh [Introduction of modern methods of pricing on farms]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4442. (in Ukrainian)

Gerasimenko V. V. (2006). Upravleniye tsenovoy politikoy kompanii [Company pricing management]. Kyiv: Fors Ukrayina. (in Russian)

Pricing Strategy: Definitions, Types Of Strategies, Examples, & Tactics (2022). Available at: https://coschedule.com/marketing/marketing-mix/pricing-strategy

12 types of pricing strategies to meet your business goals. Available at: https://business.yelp.com/grow/types-of-pricing-strategies/

The 5 most common pricing strategies. Available at: https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pricing-5-common-strategies

The Pricing Strategy Guide: Choosing Pricing Strategies That Grow (not sink) Your Business (2021). Available at: https://www.profitwell.com/recur/all/pricing-strategy-guide/

14 Product Pricing Strategies for Retail (2022). Available at: https://www.shopify.com/blog/pricing-strategies

Pricing strategy guide: How to choose one for your business (2022). Available at: https://quickbooks.intuit.com/r/pricing-strategy/6-different-pricing-strategies-which-is-right-for-your-business/

Tsinova stratehiya. Yak otsinyty produkt abo posluhu, shchob zbilʹshyty prodazhi? [Pricing strategy. How to rate a product or service to increase sales?] (2020). Available at: https://mavr.ua/ua/tsenovaya-strategiya/

Переглядів статті: 694
Завантажень PDF: 663
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Завербний, А., & Ніценко, Д. (2022). ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-2
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>