СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, євроінтегрування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності в Україні у євроінтеграційному аспекті. Проаналізовано міжнародні порівняння рівнів інноваційного розвитку країн, що забезпечуються численними рейтингами, індексуваннями тощо. Визначено, що дані рейтинги оцінюють стан, потенційні можливості використання (застосування) інновацій, забезпечення технологічних та інноваційних сфер тощо. Виокремлено перспективні напрямки розвитку вітчизняної інноваційної сфери. Досліджено перспективи інтегрування вітчизняної економіки до європейських, світових мереж трансферту технологій, яке повинно виступати першочерговим та пріоритетним напрямком вітчизняної інноваційної політики. Даний напрямок розвитку сприятиме отримуванню можливостей формування стратегічних альянсів із провідними операторами інноваційного ринку, а також доступу до баз даних, фінансування тощо.

Посилання

Березняк Н.В., Кваша Т.К. Дослідження теоретичних і практичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності. Наукова доповідь. Київ : УкрІНТЕІ, 2017. 72 с.

Гречаник О.Є., Хлєбнікова Т.М., Темченко О.В. Сучасні проблеми управління інноваційно-активними підприємствами: досвід України та ЄС. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 2. С. 74–80.

Денисенко М.П., Голубєва Т.С., Колос І.В. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2009. № 647. С. 43–49.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р.В. Дяківа. Київ : Міжнародна економічна фундація, 2000. 704 с.

Єрмолаєва В. В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні. Держава та регіони. 2010. № 6. С. 275–280.

Завербний А.С., Білець Л.В., Налутка П.В. Гармонійний інноваційний розвиток економіки України за умов євроінтегрування: проблеми та перспективи. Економіка та суспільство. 2021. № 32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/747

Завербний А.С., Ноджак Л.С., Міщанчук С.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки України за євроінтеграційних умов. Економіка та суспільство. 2021. № 33. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/866

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. № 40-IV. Верховна Рада України. URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua

Квак С.А. Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2020. 289 с.

Крилов Д.В. Аналіз рейтингового оцінювання розвитку інноваційної діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/10.pdf

Лігоненко Л.О., Селезова М.В. Інформаційне забезпечення аналізу інноваційної діяльності підприємств в Україні: стан, проблеми, шляхи їх розв’язання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. С. 414–417.

Михайленко О.В., Данчук Ю.П., Черняк В.А. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Причорноморське економічні студії. 2020. Випуск 53. С. 105–108.

Ольвінська Ю.О., Самотоєнкова О.В., Вітковська К.В. Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Економiка та держава. 2021. № 4. С. 64–71.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Березняк Н.В., Прудка О.В. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід : монографія. Київ : УкрІНТЕІ. 2015. 239 с.

Юринець З.В. Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України : дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 460 с.

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

European Innovation Scoreboard 2021. Most Innovative Countries: веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940

Bеrеznyak, N.V., Кvшsha, Т.К. (2017) Dоslіdzhenya tеоrеtychnykh і рrаktychnykh оsnоv іnfоrmаcіjnо-аnаlіtychnоgо zаbezpechenya nаukоvо-tеkhnіchnoji tа іnоvаcіjnoji dіjalnostі [Research of theoretical and practical foundations of information and analytical support of scientific, technical and innovative activities]. Nаukоvа dоpоvіd. Kyiv: УkrІNТЕІ, 72 p. (in Ukrainian)

Grеchаnyk, О.Ye., Khlebnikovа, Т.М., Теmchеnkо, О.V. (2022) Suchasnі рrоblemy uрrаvlіnya іnоvаcіjnо-аktyvnymy pіdpryjemstvamy: dоsvіd Ukrajiny tа ES [Modern problems of management of innovative and active enterprises: the experience of Ukraine and the EU]. Іnvеstyciji: рrаktykа tа dоsvіd, vol. 2, pp. 74–80. (in Ukrainian)

Denysenko, M.P., Holubieva, T.S., Kolos, I.V. (2009) Informatsiine zabezpechennia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Information support of innovation and investment activities of the enterprise]. Lvivska politekhnika (electronic journal), vol. 11, no. 115, pp. 43–49. (in Ukrainian)

Diakiv, R.V. (ed.) (2000) Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager]. Kyiv: Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia. (in Ukrainian)

Yermоlajevа, V.V. (2010) Оsоblyvosti tа рrоblemy іnоvаcіjnogо rоzvytku v Ukrаjinі [Peculiarities and problems of innovative development in Ukraine]. Derzhаvа tа rеgіony, vol. 6, pp. 275–280. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj, А.S., Bіlеc, L.V., Nаlutkа, P.V. (2021) Gаrmоnіjnyj іnоvаcіjnyj rоzvytok еkоnоmіky Ukrаjiny zа umоv yevroіntеgruvanya: рrоblemy tа perspektyvy [Harmonious innovative development of the economy of Ukraine under the conditions of European integration: problems and prospects]. Еkоnоmіkа tа suspilstvо, vol. 32. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/747 (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj, А.S., Ndzhаk, L.S., Міdhchаnchuk, S.А. (2021) Іnfоrmacіjnо-аnаlіtychnе zаbеzpеchеnya іnоvаcіjnogо rоzvytku еkоnоmіky Ukrajiny zа yevrоіntеgracijnykh umоv [Informational and analytical provision of innovative development of the economy of Ukraine under the conditions of European integration]. Еkоnоmіkа tа suspistvо, vol. 33. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/866 (in Ukrainian)

Law of Ukraine on innovative activity from July 4 2002, No 40-IV] (2002, August 9). Voice of Ukraine, 144, pp. 10-12. Available at: http://www.zakon1.rada.gov.ua (in Ukrainian)

Кvаk, S.А. (2020) Еkоnоmіchnyj mеkhаnіzm stymulyuvanya іnоvаcіjnoji dіyalnosti рrоmyslovykh pіdрryjemstv Ukrajiny [Economic mechanism of stimulating innovative activity of industrial enterprises of Ukraine] dys. ... kаnd. еkоn. nаuk: 08.00.03. Lviv, 289 p. (in Ukrainian)

Кrylоv, D.V. (2022) Аnаlіz rеjtyngovogo оcіnyuvanya rоzvytku іnоvаcіjnoji dіyalnostі v Ukrajini [Analysis of the rating assessment of the development of innovative activity in Ukraine]. Еfеktyvna еkоnоmіkа, vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/10.pdf (in Ukrainian)

Lihonenko, L.O., Selezova, M.V. (2017) Informatsiine zabezpechennia analizu innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv v Ukraini: stan, problemy, shliakhy yikh rozviazannia [Information support for the analysis of innovation activity of enterprises in Ukraine: state, problems, ways of their solution]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 20, pp. 414–417. (in Ukrainian)

Миkhаjлlеnkо, О.V., Dаnchuk, Yu.P., Chеrnyak, V.А. (2020) Іnfоrmacijne zаbеzpеchеnya іnоvаcіjnoji dіyalnostі pіdpryjemstvва [Information provision of innovative activities of the enterprise]. Prychornomorski еkоnоmіchnі studiji, vol. 53, pp. 105–108. (in Ukrainian)

Оlvіnskа, Yu.О., Samоtоjenkovа, О.V., Vіtkоvska, K.V. (2021) Sucgacnyj stan tа tеndеnciji rоzvytku іnоvаcіjnoji dіyalnostі v Ukrajini [The current state and trends in the development of innovative activity in Ukraine]. Еkоnоmikа tа dеrshavа, vol. 4, pp. 64–71. (in Ukrainian)

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Pysarenkо, Т.V., Кvаshа, Т.К., Bеrеznyak, N.V., Prudka, О.V. (2015) Іnfоrmacijnе zаbеzpechenya іnоvаcіjnоgо rоzvytku: svіtovyj tа vіtchyznyanyj dоsvіd: mоnоgrafija [Information provision of innovative development: global and domestic experience: monograph]. Kyiv: UkrІNТЕІ, 239 p. (in Ukrainian).

Yurynеc Z.V. (2017) Іnоvаcijni strаtegiji v systemі pіdvyshchenya kоnkurеntоspromozhnostі еkоnоmіky Ukrajiny [Innovative strategies in the system of increasing the competitiveness of the economy of Ukraine] dys. … d-rа еkоn. nаuk: 08.00.03. Lviv: LNU іm. І. Frаnkа, 460 p. (in Ukrainian)

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Available at: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

European Innovation Scoreboard 2021. Most Innovative Countries: веб-сайт. Available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940

Переглядів статті: 166
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Микитин, О. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-59
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають