ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: мотиваційний менеджмент, мотивація, матеріальне та нематеріальне стимулювання, підприємства харчової промисловості

Анотація

В статті розглянуто аспекти мотиваційного менеджменту на підприємствах харчової промисловості. Визначено актуальність мотивації персоналу в сучасних умовах функціонування промислових підприємств на рівні промисловості. Проаналізовано особливості мотиваційного менеджменту на підприємствах харчової промисловості. Обумовлено, що використання широкого спектру методів мотивації суттєво покращує мотиваційний потенціал персоналу. Зокрема, в компанії «Кока Кола Беверіджиз Україна Лімітед», крім традиційних методів матеріального та нематеріального мотивування, співробітники можуть скористатися підтримкою під час переїзду, безоплатним розвезенням до території заводу та безкоштовно харчуватися в їдальні. Саме такі заходи суттєво заохочують до плідної праці та підвищують лояльність персоналу до компанії. Дослідження свідчить, що підприємства харчової промисловості активно використовують основні елементи мотиваційного менеджменту, і, це сприяє більш ефективній, продуктивній роботі працівників.

Посилання

Колесник В., Вігуржинська С. Проблеми мотивації персоналу на підприємствах харчової промисловості. Food Industry Economics. 2018. № 10 (3). DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1058

Колот А.М., Цимбалюк С.О. Мотиваційний менеджмент : підручник. Київ : КНЕУ, 2014. 479 с.

Лисак В.Ю. Мотивація праці персоналу підприємств харчової промисловості. Агросвіт. 2011. № 17-18. С. 58–63.

Менеджмент персоналу : навчальний посібник / Укл. О.В. Безпалько, А.Д. Бергер, Т.М. Березянко, Ю.М. Гринюк та ін. [За. заг. ред. О.І. Драган]. Київ : МПП «ЛИНО», 2022. 612 с.

Iryna Petrova, Mohamed Albdrane. Peculiarities of staff motivation at small food industry enterprises. Social and Labour Relations: theory and рractice. 2019. Volume 9, Issue 1, р. 27–36.

Семикіна М.В., Іващенко Н.А. Мотивація ефективної зайнятості: пошук оптимальної стратегії : монографія Кіровоград : КОД, 2012. 215 с.

Офіційний сайт компанії Корпорації «Оболонь». URL: https://www.obolon.ua

Офіційний сайт компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед». URL: https://www.coca-cola.ua

Офіційний сайт компанії Roshen. URL: https://www. oshen.com

Мотиваційний менеджмент. 2021. URL: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/motivatsionnyj-menedzhment.html

Мотиваційний менеджмент: побудова системи матеріального і нематеріального стимулювання персоналу. 2021. URL: https://www.tot.com.ua/motivation-management

Kolesnyk V., Vihurzhynsʹka S. (2018) Problemy motyvatsiyi personalu na pidpryyemstvakh kharchovoyi promyslovosti [Problems of staff motivation at food industry enterprises]. Food Industry Economics. № 10 (3). DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1058

Kolot A.M., Tsymbalyuk S.O. (2014) Motyvatsiynyy menedzhment: pidruchnyk [Motivational management: a textbook]. Kyiv: KNEU, 479 s. (in Ukrainian)

Lysak V.YU. (2011) Motyvatsiya pratsi personalu pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti [Work motivation of personnel of food industry enterprises]. Ahrosvit. № 17–18. S. 58–63.

Menedzhment personalu (2022) : navchalʹnyy posibnyk / Ukl. O.V. Bezpalʹko, A.D. Berher, T.M. Berezyanko, YU.M. Hrynyuk ta in. [Za. zah. red. O.I. Drahan]. Kyiv : MPP «LYNO», 612 s. (in Ukrainian).

Iryna Petrova, Mohamed Albdrane (2019) Peculiarities of staff motivation at small food industry enterprises. Social and Labour Relations: theory and рractice. Volume 9, Issue 1, р. 27–36.

Semykina M.V., Ivashchenko N.A. (2012) Motyvatsiya efektyvnoyi zaynyatosti: poshuk optymalʹnoyi stratehiyi: monohrafiya [Motivation of effective employment: search for an optimal strategy: monograph]. Kirovohrad: KOD, 215 s. (in Ukrainian)

The official website of the Obolon Corporation. Available at: https://www.obolon.ua

The official website of the company "Coca-Cola Beverages Ukraine Limited". Available at: https://www.coca-cola.ua

The official website of the company Roshen. Available at: https://www.roshen.com

Motivational management. 2021. Available at: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/motivatsionnyj-menedzhment.html

Motivational management: building a system of material and non-material stimulation of personnel. 2021. Available at: https://www.tot.com.ua/motivation-management

Переглядів статті: 239
Завантажень PDF: 329
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Драган, О., & Болотіна, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-55
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають