МЕТОДИ САМОМОТИВАЦІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Ключові слова: самомотивація, методи самомотивації, менеджер, ефективність, рефреймінг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню методів самомотивації та їх значення для підвищення ефективності діяльності менеджера. Розкрито сутність поняття самомотивації. Визначено алгоритм її реалізації. Виокремлено ряд методів самомотивації менеджерів: «до зірок», «фільм жахів», усвідомлений вибір, ефект терміновості, «дамоклів меч», щоденник успіху, рефреймінг, «пиріг часу», «якоріння», «колесо життя», «батіг і пряник». Розкрито їх зміст, надано ґрунтовну характеристику. Основну увагу звернено на те, що при впровадженні будь-якого із них необхідно враховувати той факт, що один і той самий метод може давати абсолютно протилежний ефект на різні категорії менеджерів. Зроблено висновок, що на практиці необхідно застосовувати різні методи самомотивації у їх взаємозв’язку та обирати ті, які дозволяють враховувати індивідуальні особливості та є найбільш ефективними для конкретної особи.

Посилання

Анасов Б. Л. Персональний менеджмент як фактор підвищення ефективності керівника. Молодий учений. 2016. № 24 (128). С. 147–151. URL: https://moluch.ru/archive/128/35558/ (дата звернення: 26.09.2022).

Булах Т. М. Методи самомотивації в тайм-менеджменті. Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» (м. Київ, 15 жовтня 2021). Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2021. С. 176–177. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/6005/3/1%20%286%29.pdf (дата звернення: 16.10.2022).

Мнацаканян В. Д., Сорокіна Ю. В. Мотивація и стимулювання трудової діяльності в контексті концепції емоційного інтелекту. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law, 2020. Vol. 11. Pp. 2885–2904. DOI: https://doi.org/10.18334/epp.10.11.111101

Мочалова М. С. Самоорганизация, мотивация и самомотивация как основа успешной учебно-профессиональной деятельности студентов физкультурных вузов. Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2012. № 9 (91). С. 115–118. URL: http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/3783 (дата звернення: 6.10.2022).

Панова Н. В. Роль самоменеджмента, мотивации и рефрейминга в достижении эффективной деятельности специалиста. Экономикс. Актуальные вопросы менеджмента и маркетинга. 2012. № 2. С. 15–19.

Причепа І. В., Соломонюк І. Л., Лесько Т. В. Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/106.pdf// (дата звернення: 18.10.2022).

Пугачева В. П. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособ. Москва : ИНФРА-М, 2008.

Stein, S., & Book, H. (2015). The EQ Edge: Emotional Intelligence and your success. Toronto,Canada: Stoddart Publishing Co. Limited.

Anasov, B. L. (2016) Personalnyi menedzhment yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti kerivnyka [Personal management as a factor in improving the manager's efficiency]. Molodyi uchenyi – Young scientist, 24 (128), 147–151. Available at: https://moluch.ru/archive/128/35558/ (last accessed 2022.09.26). (in Ukrainian)

Bulakh, T. M. (2021) Metody samomotyvatsii v taim-menedzhmenti [Methods of self-motivation in time man¬agement]. Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Stratehiia rozvytku Ukrainy: finanso¬vo-ekonomichnyi ta humanitarnyi aspekty (m. Kyiv, 15 zhovtnia 2021) – Materials of the VIII International Scientific and Practical Conference «Development Strategy of Ukraine: Financial, Economic and Humanitarian Aspects» (Kyiv, October 15, 2021). Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo, 176–177. Available at: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/6005/3/1%20%286%29.pdf (last accessed: 2022.10.16). (in Ukrainian)

Mnatsakanian, V. D., & Sorokina, Yu. V. (2020) Motyvatsiia y stymuliuvannia trudovoi diialnosti v konteksti kontseptsii emotsiinoho intelektu [Motivation and stimulation of labor activity in the context of the concept of emo¬tional intelligence]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law, 11, 2885–2904. DOI: https://doi.org/10.18334/epp.10.11.111101. (in Russian)

Mochalova, M. S. (2012) Samoorganizaciya, motivaciya i samomotivaciya kak osnova uspeshnoj ucheb¬no-professional'noj deyatel'nosti studentov fizkul'turnyh vuzov [Self-organization, motivation and self-motivation as the basis for successful educational and professional activities of students of sports universities]. Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta – Scientific notes of the University named after P. F. Lesgaft, 9 (91), 115–118. Available at: http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/3783 (last accessed 2022.10.6). (in Russian)

Panova, N. V. (2012) Rol' samomenedzhmenta, motivacii i refrejminga v dostizhenii effektivnoj deyatel'nosti specialista [The role of self-management, motivation and reframing in achieving the effective activity of a specialist]. Ekonomiks. Aktual'nye voprosy menedzhmenta i marketinga – Economics. Current issues of management and marketing, 2, 15–19. (in Russian)

Prychepa, I. V., Solomoniuk, I. L., & Lesko, T. V. (2018) Taim-menedzhment yak diievyi instrument efek¬tyvnoho vykorystannia chasu uspishnoho menedzhera za suchasnykh umov [Time management as an effective tool for effective use of the time of a successful manager under modern conditions]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/106.pdf (last accessed: 2022.10.18). (in Ukrainian)

Pugacheva V. P. (Ed.). (2008) Motivaciya trudovoj deyatel'nosti: ucheb. posob. [Work motivation: textbook]. Moskva: INFRA-M. (in Russian)

Stein, S., & Book, H. (2015) The EQ Edge: Emotional Intelligence and your success. Canada: Stoddart Publishing Co. Limited.

Переглядів статті: 429
Завантажень PDF: 315
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Болотіна, І. (2022). МЕТОДИ САМОМОТИВАЦІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-36
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ