УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Ключові слова: тверді побутові відходи, інформаційні системи, біогаз, екологія, переробка, утилізація, модель

Анотація

Стаття присвячена актуальним напрямам вдосконалення інформаційного забезпечення переробки твердих побутових відходів в територіальних громадах. Обґрунтовано необхідність виробництва альтернативних джерел енергії з продукції агропромислового сектору як засобу досягнення енергетичної незалежності України. Досліджено стан інформаційного забезпечення переробкою побутових відходів. Визначенні основні існуючі проблеми при переробці в комунальних підприємствах територіальних громад, а саме нестача (або повна відсутність) інформації про кількість твердих побутових відходів, які були зібрані/переробляються, нерозвиненість інфраструктури та сфери послуг, стабільне зростання транспортних витрат підприємства, недостатній рівень технологічної оснащеності підприємств. Визначенні, що найбільш доцільним для модернізації організаційно-методичного забезпечення інформаційної системи територіальних громад є використання засобів моделювання «Microsoft Ekcel», що дасть можливість виходячи з даних про обсяги потенційних клієнтів, зростання кількості ТПВ та проаналізувавши попередні періоди діяльності підприємств спрогнозувати в середньостроковій перспективі доцільність створення нового виду виробництва на підприємстві з фінансової точки зору. Аргументована необхідність реалізації запропонованих заходів з вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності підприємств орієнтованих на переробку твердих побутових відходів, що дасть можливість підвищити рівень екологобезпечного розвитку України та слугуватиме доповненням до Національно стратегії управління відходами до в Україні до 2030 року.

Посилання

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 820-р від 8 листопада 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text (дата звернення 10.06.2022).

Калетнік Г.М., Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю. Біогаз в домогосподарствах – запорука енергонезалежності сільських територій України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 8 (48). С. 7–22.

Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 58–66. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.58

Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 23–38. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-2

Гончарук І.В., Фурман І.В., Дмитрик О.В. Комплексна переробка твердих побутових відходів як шлях вирішення екологічних проблем Іллінецької територіальної громади. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 1 (59). С. 7–20.

Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Перспективи виробництва біогазу з відходів підприємств та домогосподарств на полігонах твердих побутових відходів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Випуск 2 (35). С. 63–71.

Natsionalna stratehiia upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku. Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy № 820-r vid 8 lystopada 2017 r. [National waste management strategy in Ukraine until 2030. By order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 820 of November 8, 2017]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text (accessed: 10.06.2022) (in Ukrainian)

Kaletnik G.M., Zdyrko N.H., Fabiianska V.Yu. (2018) Biogas in households as the base of the energy savings of the rural areas in Ukraine. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 8, 7–22. (in Ukrainian)

Pryshlyak N.V., Tokarchuk D.M., Palamarenko Ya.V. (2020) Rekomendatsiyi z vyboru optymal'noyi syrovyny dlya vyrobnytstva biohazu na osnovi eksperymental'nykh danykh shchodo enerhetychnoyi tsinnosti vidkhodiv [Recommendations for the selection of optimal raw materials for biogas production based on experimental data on the energy value of waste]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 24, 58–66. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.58 (in Ukrainian)

Honcharuk I.V., Vovk V.Yu. (2020) Ponyatiynyy aparat katehoriyi sil's'kohospodars'ki vidkhody, yikh klasyfikatsiya ta perspektyvy podal'shoho vykorystannya dlya vyrobnytstva bioenerhiyi [Conceptual apparatus of the category of agricultural waste, their classification and prospects for further use for bioenergy production]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky, 3 (53), 23–38. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-2 (in Ukrainian)

Honcharuk I.V., Furman I.V., Dmytryk O.V. (2022) Kompleksna pererobka tverdykh pobutovykh vidkhodiv yak shliakh vyrishennia ekolohichnykh problem Illinetskoi terytorialnoi hromady [Complex processing of solid household waste as a way to solve environmental problems of Ilyinets territorial community]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 1 (59), 7–20. (in Ukrainian)

Mazur K.V., Hontaruk Ya.V. (2022) Perspektyvy vyrobnytstva biohazu z vidkhodiv pidpryiemstv ta domohospodarstv na polihonakh tverdykh pobutovykh vidkhodiv [Prospects for the production of biogas from the waste of enterprises and households at solid household waste landfills]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 2 (35), 63–71. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 182
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Пронько, Л. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-20
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ