ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Людмила Пронько Вінницький національний аграрний університет
  • Тетяна Собітнюк Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: поліграфія, заклади вищої освіти, послуги, технології

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей надання поліграфічних послуг студентству та дослідженню популярності поліграфії серед студентів. Поліграфічні послуги для студентів стали не лише засобом отримання необхідної інформації, а й важливим інструментом самовираження та розвитку їхньої творчої індивідуальності. Це дослідження спрямоване на вивчення взаємодії студентів із поліграфією, зокрема на розуміння особливостей їхнього використання поліграфічних послуг, мотивацій та впливу цієї взаємодії на їхні творчі та навчальні процеси. У цьому дослідженні використовується комбінований підхід, який включає як кількісний, так і якісний аналіз даних. Визначено, що участь студентів у періодичних виданнях університету є не лише можливістю для них висловити свої ідеї та дослідження, але й важливим кроком у збагаченні академічного середовища, підвищенні академічної компетентності та сприяє створенню нових знань, які можуть мати значний вплив на розвиток суспільства.

Посилання

Підкамінь Л.Й. Елементи маркетингу та менеджменту видавничо-поліграфічної справи Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Чернівецький національний університет. 2021. 136с.

Мешко Н.П., Єрофеєва Є.В. Тенденції на ринку поліграфічної промисловості України. The 6th International scientific and practical conference “Innovations and prospects in modern science” (June 5-7, 2023) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023. С. 543-550.

Кваско А.В., Сухорукова О.А. Стан та тенденції розвитку видавничо-поліграфічної галузі України. Економіка та суспільство. 2023. № 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-42

Денисенко С.М. Перспективи використання хмаро орієнтованого освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії. Information Technologies in Education. 2019. № 2 (39). С. 67-77. DOI: https://doi.org/10.14308/ite000697

Сайт ДНО «Книжкової Палати України імені Федорова». URL: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#period (дата звернення 27.10.2023).

Pidkamin L.I. Elementy marketynhu ta menedzhmentu vydavnycho-polihrafichnoi spravy Navchalnyi posibnyk. 2-he vydannia, pereroblene i dopovnene [Elements of marketing and management of publishing and printing business. Study guide]. Chernivetskyi natsionalnyi universytet. 2021. 136s.

Meshko N.P., Yerofeieva Ye.V. Tendentsii na rynku polihrafichnoi promyslovosti Ukrainy. The 6th International scientific and practical conference “Innovations and prospects in modern science” (June 5-7, 2023) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023. S. 543-550.

Kvasko A.V., Sukhorukova, O.A. (2023). Stan ta tendentsii rozvytku vydavnycho-polihrafichnoi haluzi Ukrainy [The state and development trends of the publishing and printing industry of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo. № 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-42

Denysenko S.M. (2019). Perspektyvy vykorystannia khmaro oriientovanoho osvitnoho seredovyshcha u profesiinii pidhotovtsi bakalavriv vydavnytstva ta polihrafii. Information Technologies in Education. № 2 (39). P 67-77. DOI: https://doi.org/10.14308/ite000697

Sait DNO «Knyzhkovoi Palaty Ukrainy imeni Fedorova» [Website of the DNO "Book Chamber of Ukraine named after Fedorov"]. URL: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#period (data zvernennia 27.10.2023).

Переглядів статті: 37
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Пронько, Л., & Собітнюк, Т. (2023). ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-1
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ