ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: земля, сільськогосподарські землі, державна власність, територіальні громади, комунальна власність, децентралізація, ринок землі, законодавча база, земельний банк

Анотація

Проаналізовано частку земель сільськогосподарського призначення державної форми власності переданої, згідно постанови Уряду, у комунальну. Розглянуто, встановлений, згідно ст. 117 Земельного Кодексу України порядок передачі Держгеокадастром земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність, який включає 6 етапів. Досліджено, що можливість розпоряджатися своєю землею є однією з умов ефективного розвитку нових об’єднаних громад, але лише за наявності обґрунтованої стратегії розвитку та конкретного поетапного плану дій на її виконання. Доведено, що процес передачі права розпорядження державними землями на місця може відбуватися лише за наявності розробленого механізму контролю за їх виконанням, а також забезпечення відкритості та прозорості роботи місцевих рад та їх голів. Обґрунтовано, що така передача має відбуватися за чітко розробленого плану використання та можливістю повернення таких земель до державної власності в разі зміни цільового призначення або неефективного використання. Неменш важливою проблемою є і належне функціонування ринку землі, оскільки ряд прогалин у законодавчій базі дають змогу змінювати власника, без фіксації формального факту купівлі-продажу землі. Доведено, що одним із способів збереження сільськогосподарських земель є встановлення контролю держави за ринком землі, шляхом створення Державного Земельного банку України, який виконуватиме функцію регулятора в земельній сфері.

Посилання

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області. URL: http://vinnytska.land.gov.ua/peredacha-zemel-hromadam/

Державна Служба Статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html

Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року № 1113. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-postanovu-pro-peredachu-zemel-otg-roman-leshchenko

Земельний банк вивчає світовий досвід. Аграрний тиждень. 31.12.2013. URL: https://news.realt.ua/novosti-nedvizhimosti-2/zemlya-11/zemelnyy-bank-izuchaet-mirovoyopyt-89666.html

Земельний кодекс України: Закон України № 1423-IX від 28.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text

Зінчук Т.О., Данкевич В.Є., Куцмус Н.М., Ковальчук О.Д. Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. С. 49–62.

Лупенко Ю. Ліквідація державного земельного банку відтерміновує формування ринку сільськогосподарських земель в Україні. Фінансове право. URL: http://www.iae.org.ua/presscentre/agroproblem.html

Передача земель з державної власності у комунальну: Практичний посібник від АМУ. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13006

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин: Закон України від 27 травня 2021 року № 1423. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#

Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин: Закон України. URL: http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/what-is-worthy-of-note-in-draft-law-no-2194-on-deregulation-of-land-relations/

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні: Закон України від 10 липня 2018 року № № 2498-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19.

Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин: Указ Президента України від 15 жовтня 2020 року № 449/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449/2020

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про ринок земель: проект закону України від 18.07.2011 р. № 9001. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6Y100A.html

Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1457-15

Про створення Державного земельного банку: постанова Кабінету Міністрів України від 2.07.2012 р. № 609: Постанова втратила чинність на підставі постанови КМ № 418 від 10.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2012-п.

Третяк А.М., Третяк В.М., Панчук О.Я. Нова модель земельного устрою в Україні у зв’язку із реформою місцевого самоврядування. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. Київський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою, державне підприємство, Національний університет біоресурсів і природокористування України. 2017. Випуск 2. С. 3–12.

Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Y. The World Experience in the Regulation of the Land Circulation. European Journal of Sustainable Development, 2020.

Holovne upravlinnya Derzhheokadastru U Vinnytsʹkiy oblasti. [Main Department of the State Geocadastre in Vinnytsia region]. URL: http://vinnytska.land.gov.ua/peredacha-zemel-hromadam (in Ukrainian)

Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html (in Ukrainian)

Deyaki zakhody shchodo pryskorennya reform u sferi zemelʹnykh vidnosyn Deyaki zakhody shchodo pryskorennya reform u sferi zemelʹnykh vidnosyn: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 16 lystopada 2020 roku № 1113 [Some measures to accelerate reforms in the field of land relations: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 16, 2020 № 1113]. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-postanovu-pro-peredachu-zemel-otg-roman-leshchenko (in Ukrainian)

Zemelʹnyy bank vyvchaye svitovyy dosvid. Ahrarnyy tyzhdenʹ. 31.12.2013 [The Land Bank is studying world experience. Agrarian week. 12/31/2013]. URL: https://news.realt.ua/novosti-nedvizhimosti-2/zemlya-11/zemelnyy-bank-izuchaet-mirovoyopyt-89666.html (in Ukrainian)

Zemelʹnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny № 1423-IX vid 28.04.2021[ Land Code of Ukraine: Law of Ukraine № 1423-IX of 28.04.2021]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text

Zinchuk TO, Dankevich VE, Kutsmus NM, Kovalchuk OD. (2017) Sotsialʹno-ekonomichni osoblyvosti rynkovoho obihu silʹsʹkohospodarsʹkykh zemelʹ: vitchyznyanyy ta yevropeysʹkyy dosvid [Socio-economic features of market circulation of agricultural lands: domestic and European experience]. Economy. Finances. Management: current issues of science and practice. P. 49–62. (in Ukrainian)

Lupenko Y. (2019) Likvidatsiya derzhavnoho zemelʹnoho banku vidterminovuye formuvannya rynku silʹsʹkohospodarsʹkykh zemelʹ v Ukrayini. Finansove pravo [Liquidation of the state land bank postpones the formation of the market of agricultural land in Ukraine. Financial law]. URL: http://www.iae.org.ua/presscentre/agroproblem.html (in Ukrainian)

Peredacha zemelʹ z derzhavnoyi vlasnosti u komunalʹnu: Praktychnyy posibnyk vid AMU [Transfer of state-owned land to communal: A practical guide from the AUC]. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13006 (in Ukrainian)

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo vdoskonalennya systemy upravlinnya ta derehulyatsiyi u sferi zemelʹnykh vidnosyn: Zakon Ukrayiny vid 27 travnya 2021 roku №1423 [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of the Management and Deregulation System in the Sphere of Land Relations: Law of Ukraine of May 27, 2021 №1423]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20# (in Ukrainian)

Pro vnesennya zmin do Zemelʹnoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv shchodo udoskonalennya systemy upravlinnya ta derehulyatsiyi u sferi zemelʹnykh vidnosyn: Zakon Ukrayiny [On Amendments to the Land Code of Ukraine and Other Legislative Acts to Improve the System of Management and Deregulation in the Sphere of Land Relations: Law of Ukraine]. URL: http://kmp.ua/en/analytics/infoletters/what-is-worthy-of-note-in-draft-law-no-2194-on-deregulation-of-land-relations / (in Ukrainian)

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo vyrishennya pytannya kolektyvnoyi vlasnosti na zemlyu, udoskonalennya pravyl zemlekorystuvannya u masyvakh zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya, zapobihannya reyderstvu ta stymulyuvannya zroshennya v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 10 lypnya 2018 roku № № 2498-VIII [On amendments to some legislative acts of Ukraine to address the issue of collective ownership of land, improving the rules of land use in agricultural land, prevention of raiding and stimulation of irrigation in Ukraine: Law of Ukraine of July 10, 2018 № № 2498-VIII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19 (in Ukrainian)

Pro deyaki zakhody shchodo pryskorennya reform u sferi zemelʹnykh vidnosyn: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 15 zhovtnya 2020 roku № 449/2020 [On some measures to accelerate reforms in the field of land relations: Decree of the President of Ukraine of October 15, 2020 № 449/2020]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449/2020 (in Ukrainian)

Pro mistseve samovryaduvannya: Zakon Ukrayiny vid 21.05.1997 № 280/97-VR [On local self-government: Law of Ukraine of 21.05.1997 № 280/97-ВР]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian)

Pro rynok zemelʹ: proekt zakonu Ukrayiny vid 18.07.2011 r. № 9001 [On the land market: draft law of Ukraine dated 18.07.2011 № 9001]. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6Y100A.html (in Ukrainian)

Pro rozmezhuvannya zemelʹ derzhavnoyi ta komunalʹnoyi vlasnosti: Zakon Ukrayiny [On delimitation of state and communal lands: Law of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1457-15 (in Ukrainian)

Pro stvorennya Derzhavnoho zemelʹnoho banku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 2.07.2012 r. № 609: Postanova vtratyla chynnistʹ na pidstavi postanovy KM № 418 vid 10.09.2014 r. [On the establishment of the State Land Bank: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02.07.2012 № 609: The resolution expired on the basis of the Resolution of the Cabinet of Ministers № 418 dated 10.09.2014]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2012-p (in Ukrainian)

Tretyak A.M., Tretyak V.M., Panchuk O.Y. (2017) Nova modelʹ zemelʹnoho ustroyu v Ukrayini u zvʺyazku iz reformoyu mistsevoho samovryaduvannya. Zemleustriy, kadastr i monitorynh zemel [A new model of land management in Ukraine in connection with the reform of local self-government. Land management, cadastre and land monitoring]. Kyiv Research and Design Institute of Land Management, state enterprise, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Issue 2, p. 3–12. (in Ukrainian)

Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Y. (2020) The World Experience in the Regulation of the Land Circulation. European Journal of Sustainable Development, Vol. 9 № 2. P. 557–569.

Переглядів статті: 803
Завантажень PDF: 169
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Пронько, Л. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-19
Розділ
ЕКОНОМІКА