ПРОБЛЕМИ РИНКУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ключові слова: розвиток, експорт, ринок зерна, зернові культури, посіви

Анотація

Стаття присвячена вивченню та дослідженню основних проблем ринку зернових культур в Україні та розробленню шляхів розвитку ринку у майбутньому. Охарактеризовано сучасний стан посівних площ до вторгнення Російської федерації та під час військової агресії. Авторами проаналізовано показники, що характеризували та ринку зернових культур в Україні у 2015-2021 роках: посівні площі, валовий збір та урожайність. Досліджено тенденції минулих років щодо експорту вітчизняних зернових культур в різні країни світу. Авторами проаналізовано обсяги закупівель зернових культур країнами-імпортерами в українських аграріїв протягом 2020-2021 років. Окреслено перспективи розвитку ринку зерна в Україні в майбутньому: стабілізація військово-політичної ситуації в країні, матеріально-технічне забезпечення українським аграріїв посівним матеріалом та паливом. Авторами визначено фактори, що мають негативний вплив на ринок зернових культур України. За результатами досліджень у статті запропоновано шляхи вирішення проблем на ринку зернових культур України та окреслено основні напрями його розвитку.

Посилання

Гаража О.П. Розвиток та напрями підвищення ефективності зерновиробництва сільськогосподарських підприємств України. Економіка та суспільство. 2021. № 27. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-44

Кравчук Н., Менчинський О., Томчик О. Зростання економічної ефективності зерновиробництва. Економіка та суспільство. 2021. № 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-21

Альбещенко О.С. Європейський досвід забезпечення сталого розвитку аграрного сектора сільських територій. Економіка та суспільство. 2022. № 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-1

Черемісіна С.Г. Ринок зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку. Економіка АПК. 2021. № 2. С. 48–58. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102048

Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д., Євтушенко В.Д. Ринок зерна в Україні та його стабілізація. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 29–38. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904029

Козак О.А., Грищенко О.Ю. Розвиток зернової галузі в Україні на сучасному етапі. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 38–47. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201601038

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua

Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: www.minagro.gov.ua

Як вплинула війна на посівну, пальне, експорт, продбезпеку та елеваторну інфраструктуру АПК. Гаряча агрополітика. URL: https://agropolit.com/blog/502-yak-vplinula-viyna-na-posivnu-palne-eksport-prodbezpeku-ta-elevatornu-infrastrukturu-apk

Проблеми експорту зерна через ЄС та потужностей зберігання в Україні. Головний елеваторний сайт країни. URL: https://elevatorist.com/blog/read/761-eksport-cherez-suhoputni-shlyahi-do-yes-mojlivosti

Garazha O. (2021) Rozvytok ta napriamy pidvyshchennia efektyvnosti zernovyrobnytstva silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy. [Development and directions of increasing the production efficiency of agricultural enterprises of Ukraine]. Economy and Society. Vol. 27. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-44

Kravchuk N., Menchynskyi O., Tomchyk O. (2021) Zrostannia ekonomichnoi efektyvnosti zernovyrobnytstva. [Increase in the economic efficiency of grain production]. Economy and Society. Vol. 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-21

Albeshchenko O. (2022) Yevropeiskyi dosvid zabezpechennia staloho rozvytku ahrarnoho sektora silskykh terytorii. [The European experience of the sustainable development of the agricultural sector in rural areas]. Economy and Society. Vol. 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-1

Cheremisina S.H. (2021) Rynok zernovykh kultur v Ukraini: analiz suchasnoho stanu ta perspektyvy rozvytku. [Grain market in Ukraine: analysis of the current state and development prospects]. Ekonomika APK. Vol. 2, pp. 48–58. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102048

Ilchuk M.М., Konoval I.A., Baranovska O.D., Yevtushenko V.D. (2019) Rynok zerna v Ukraini ta yoho stabilizatsiia. [Development of the grain market in Ukraine and its stabilization]. Ekonomika APK. Vol. 4, pp. 29–38. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904029

Kozak O.A., Hryshchenko O.Yu. (2016) Rozvytok zernovoi haluzi v Ukraini na suchasnomu etapi. [The current features of grain branch development in Ukraine]. Ekonomika APK. Vol. 1, pp. 38–47. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201601038

Ofitsiinyi veb-sait Ukrzaliznytsi [Official site of Ukrzaliznytsia]. Аvailable at: https://www.uz.gov.ua

Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy [Official site of Ministry of Agrain Policy and Food]. Аvailable at: www.minagro.gov.ua

How the war affected sowing, fuel, exports, food security and elevator infrastructure. Hariacha ahropolityka. Аvailable at: https://agropolit.com/blog/502-yak-vplinula-viyna-na-posivnu-palne-eksport-prodbezpeku-ta-elevatornu-infrastrukturu-apk

Problems of grain exports through the EU and storage facilities in Ukraine. Holovnyi elevatornyi sait krainy. Аvailable at: https://elevatorist.com/blog/read/761-eksport-cherez-suhoputni-shlyahi-do-yes-mojlivosti

Переглядів статті: 505
Завантажень PDF: 464
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Мірошник, Р., & Баглай, І. (2022). ПРОБЛЕМИ РИНКУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-24
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають