РОЛЬ ЕКСКУРСІЙ ЯК ЗАСОБУ ЗАСВОЄННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В ЕТНІЧНОМУ ТУРИЗМІ

Ключові слова: екскурсія, екскурсійна діяльність, туризм, етнотуристичні ресурси, соціокультурний простір

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу туристичної галузі на розвиток економіки нашої країни, зокрема Запорізького регіону. Схарактеризовано поняття «екскурсія» як особливе явище у соціокультурному просторі, що збагачує інтелект людини у процесі отримання нових знань. Визначено взаємозв’язок екскурсійної діяльності з туризмом. Зазначено, що екскурсійна діяльність належить до сфери послуг, яка не тільки надає знання, а й допомагає підтримувати національну економіку за рахунок використання етнотуристичних ресурсів, які сформувались і виникли в центрах зародження, розвитку та поширення етнографічних груп, у формуванні нових туристичних продуктів. Розглянуто дослідження наукових діячів, присвячених екскурсійній діяльності та теоретико-метологічним аспектам розвитку етнічного туризму в соціокультурному просторі. Схарактеризовано можливості використання екскурсій як засобу засвоєння соціокультурного простору в етнічному туризмі на прикладі Запорізької області.

Посилання

Бочан І. Вступне слово про етнотуризм. Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 2–3 березня 2011 р.). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів, 2001. С. 1.

Власова Т. Етнічний туризмі як фактор соціокультурного розвитку регіону. Туризм як чинник Євроінтеграції України: економічні, політичні, гуманістичні та соціально-культурні аспекти. 2015. С. 38–39.

Закон України «Про туризм». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Шикеринець В. Етнотуризм як підвид й один з основних перспективних напрямів розвитку соціокультурної діяльності на Прикарпатті. Сучасні тенденції розвитку туризму. 2014. С. 38–42.

Yang Li. Planning for Ethnic Tourism: Case Studies from Xishuangbanna, Yunnan, China. Waterloo, Ontario, 2007. Рр. 1–2 URL: http://libdspace.uwaterloo.ca/bitstream/10012/3123/1/Thesis_Li.pdf/

Bochan I. (2001) Vstupne slovo pro etnoturyzm [Introductory word on ethnotourism]. Rozvytok etnoturyzmu: problemy ta perspektyvy: Zb. mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh – Development of ethnotourism: problems and prospects: Coll. mater. All-Ukrainian scientific-practical conf. young scientists. Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, Lvivskyi instytut ekonomiky i turyzmu. Lviv, р. 1. (in Ukrainian)

Vlasova T. (2015) Etnichnyi turyzmi yak faktor sotsiokulturnoho rozvytku rehionu [Ethnic tourism as a factor in the socio-cultural development of the region]. Turyzm yak chynnyk Yevrointehratsii Ukrainy: ekonomichni, politychni, humanistychni ta sotsialno-kulturni aspekty – Tourism as a factor of Ukraine's European integration: economic, political, humanistic and socio-cultural aspects, pp. 38–39. (in Ukrainian)

Zakon Ukrayiny «Pro turyzm» [Law of Ukraine «On Tourism»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Shykerynets V. (2014) Etnoturyzm yak pidvyd y odyn z osnovnykh perspektyvnykh napriamiv rozvytku sotsiokulturnoi diialnosti na Prykarpatti [Ethnotourism as a subspecies and one of the main promising areas of socio-cultural activities in the Carpathians]. Suchasni tendentsii rozvytku turyzmu – Current trends in tourism development, pp. 38–42. (in Ukrainian)

Yang Li. (2007) Planning for Ethnic Tourism: Case Studies from Xishuangbanna, Yunnan, China. Waterloo, Ontario, рр. 1–2 URL: http://libdspace.uwaterloo.ca/bitstream/10012/3123/1/Thesis_Li.pdf/

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Сидорук, А., & Омельяненко, Г. (2022). РОЛЬ ЕКСКУРСІЙ ЯК ЗАСОБУ ЗАСВОЄННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В ЕТНІЧНОМУ ТУРИЗМІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-34

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають