МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИМ БІЗНЕСОМ

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, підприємство, інноваційно активний бізнес, навколишнє середовище, міжнародні стандарти

Анотація

Стаття присвячена питанням впровадження екологічних принципів соціальної відповідальності згідно міжнародних стандартів інноваційно активним бізнесом. Досліджено, що незважаючи на наявність різних міжнародних практик у галузі соціальної відповідальності, кожне підприємство здатне формувати свій спосіб взаємодії зі співробітниками, суспільством та навколишнім середовищем, мінімізуючи соціальні витрати розвитку бізнесу. Сформульоване своє бачення дефініції «соціальна відповідальність бізнесу». Наголошено, що впровадження принципів соціальної відповідальності об’єктивно спричиняє значні витрати підприємств, на які частіше наважуються інноваційно активні суб’єкти, які у довгостроковому періоді компенсуються зростанням доходів від поліпшення іміджу, ділової репутації, що в кінцевому підсумку вплине на підвищення конкурентоспроможності.

Посилання

Антошко Т. Р. Міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: збірник наукових праць. 2011. Вип. 8. С. 5‒9. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4790/1/01_antoshko_tr_mizhnarodnyy_standart.pdf.

Бочарова Н.А. Екологічний аспект корпоративної соціальної відповідальності підприємств. Економіка транспортного комплексу. 2020. Вип. 35. С. 32‒47. DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2020.35.0.32

Божкова В.В., Сагер Л.Ю. Соцiально-вiдповiдальний бiзнес як один iз напрямкiв полiпшення iмiджу вiтчизняних суб’єктів господарювання. Механізм регулювання економіки. 2010. № 1. С. 145‒153. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/3534/1/E63D0021d01.pdf;jsessionid=4D4EA728EAE015D2CAF9757E4ED41001

В Україні схвалено концепцію розвитку соціально відповідального бізнесу до 2030 року. Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?id=8baf7d2c-af65-4af7-af48-e1160084e828

Грищенко О.Ф., Голишева Є.О. Використання грінвошингу як технології екологізації бізнесу: поняття, детермінанти та драйвери. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип. № 46. С. 47‒54. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-46-6

Грішнова О.А., Думанська В.П. Екологічний вектор соціальної відповідальності. Економіка і управління. 2011. № 3. С. 32–38.

Маматова Т.В. Міжнародні стандарти корпоративної соціальної відповідальності: механізм адаптації для органів державного контролю України. Державне управління та місцеве самоврядуванн: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ. 2010. Вип. 1 (4). С. 109‒120. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10mtvdku.pdf

Огородник В.В. Вплив екологічного компонента соціальної відповідальності на економіку країни. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015. Вип. 7. С. 612‒616. URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/132.pdf

Руденко О.В., Кондратюк О.М., Горєва А.С. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, обліковий аспект та нефінансова звітність. Ефективна економіка. 2020. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.102

Ткач Є.В., Ткач С.В. Соціально відповідальний та інноваційно активний власний мікро-, малий та середній бізнес як основа економічного розвитку. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка. 2021. № 830. С. 10‒20. DOI: https://doi.org/10.31861/ecovis/2021-830-1

Antoshko T.R. (2011) Mizhnarodnyi standart iz sotsialnoi vidpovidalnosti ISO 26000 [International standard social responsibility ISO 26000]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo: zbirnyk naukovykh prats, 8, 5‒9. Retrieved from: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4790/1/01_antoshko_tr_mizhnarodnyy_standart.pdf (in Ukrainian)

Bocharova N.A. (2020) Ekolohichnyi aspekt korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstv [Environmental aspect of corporate social responsibility of enterprises]. Ekonomika transportnoho kompleksu, 35, 32‒47. DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2020.35.0.32 (in Ukrainian)

Bozhkova V.V., Saher L.Yu. (2010) Sotsialno-vidpovidalnyi biznes yak odyn iz napriamkiv polipshennia imidzhu vitchyznianykh sub`yektiv hospodariuvannia [Socially responsible business as one of the directions of improving the image of domestic economic entities]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 1, 145‒153. Retrieved from: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/3534/1/E63D0021d01.pdf;jsessionid=4D4EA728EAE015D2CAF9757E4ED41001 (in Ukrainian)

V Ukraini skhvaleno kontseptsiiu rozvytku sotsialno vidpovidalnoho biznesu do 2030 roku [Ukraine has approved the concept of socially responsible business development until 2030]. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/News/Detail?id=8baf7d2c-af65-4af7-af48-e1160084e828.

Hryshchenko O.F., Holysheva Ye.O. (2020) Vykorystannia hrinvoshynhu yak tekhnolohii ekolohizatsii biznesu: poniattia, determinanty ta draivery [The use of greenwashing as a technology of business ecologization: concepts, determinants and drivers]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 46, 47‒54. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-46-6 (in Ukrainian)

Hrishnova O.A., Dumanska V.P. (2011) Ekolohichnyi vektor sotsialnoi vidpovidalnosti [Ecological vector of social responsibility]. Ekonomika i upravlinnia, 3, 32–38 (in Ukrainian)

Mamatova T.V. (2010) Mizhnarodni standarty korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti: mekhanizm adaptatsii dlia orhaniv derzhavnoho kontroliu Ukrainy [Corporate social responsibility international standards: adaptation mechanism for the state control bodies]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvann: zb. nauk. pr. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU, 1 (4), 109‒120. Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10mtvdku.pdf (in Ukrainian)

Ohorodnyk V.V. (2015) Vplyv ekolohichnoho komponenta sotsialnoi vidpovidalnosti na ekonomiku krainy [Impact of environmental components social responsibility on the national economy]. Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho, 7, 612‒616. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/132.pdf (in Ukrainian)

Rudenko O.V., Kondratiuk O.M., Horieva A.S. (2020) Sotsialna vidpovidalnist biznesu: sutnist, oblikovyi aspekt ta nefinansova zvitnist [Business social responsibility: essence, accounting aspect and nonfinancial statements]. Efektyvna ekonomika, 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.102 (in Ukrainian)

Tkach Ye.V., Tkach S.V. (2021) Sotsialno vidpovidalnyi ta innovatsiino aktyvnyi vlasnyi mikro-, malyi ta serednii biznes yak osnova ekonomichnoho rozvytku [Socially responsible and innovatively active micro, small and medium own business as the basis of economic development]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Seriia Ekonomika, 830, 10‒20. DOI: https://doi.org/10.31861/ecovis/2021-830-1 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Могильна, Л., & Ткаченко, В. (2022). МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИМ БІЗНЕСОМ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-12
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ