ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НЕВІДПОВІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: система управління якістю, невідповідна продукція, дефіцит, ідентифікація, поточний контроль, контроль якості готової продукції

Анотація

У статті визначається поняття невідповідної продукції; аналізуються причини появи такої продукції на підприємстві, а також можливі наслідки такої невідповідності для життя і здоров’я людини. Метою роботи є виявлення недоліків та вдосконалення існуючого процесу управління невідповідною продукцією, а також обґрунтування необхідності використання системи НАССР для вдосконалення управління якістю і конкурентоспроможністю продукції харчових підприємств України та визначення перспектив її впровадження. Управління невідповідною продукцією - один із найважливіших процесів для кожної організації, від оперативності й правильності виконання якого залежить успішність роботи всього колективу. Невідповідна продукція повинна оперативно виявлятися та ізолюватися від продукції, що задовольняє встановленим вимогам. В процесі написання статті було застосовано метод системного аналізу (розгляд проблеми використання систем управління якістю як елементу системи управління організацією); факторний аналіз (для виявлення факторів, що впливають на процес впровадження системи якості на підприємстві та в управління); логічне узагальнення (для визначення сутності, критеріїв, принципів управління якістю); статистичні методи аналізу якості (для виявлення причин проблем в управлінні якістю, їх систематизації та узагальнення); експертні оцінки (для узагальнення результатів експертного опитування та визначення мотивації до впровадження систем управління якістю, підвищення продуктивності праці). Розглянута процедура управління невідповідною продукцією відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000; аналізує вимоги ДСТУ ISO 9001:2015 та нормативну базу України щодо управління невідповідною продукцією. Для малих та середніх підприємств розроблено уніфіковану стандартну процедуру реалізації та визначення послідовності дій при реалізації цієї процедури. Покращений процес управління невідповідними продуктами; розподіл відповідальності сформувався в процесі виконання етапів процедури; вдосконалено структурну схему реалізації процедури управління невідповідною продукцією; встановлено вимоги до документації та вдосконалено їх форми.

Посилання

DSTU ISO 9001:2015 Systemy upravlinnia yakistiu [DSTU ISO 9001:2015 Quality management systems]. Retrieved from http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=64013

DSTU ISO 22000:2018 Systemy upravlinnia bezpechnistiu kharchovykh produktiv. Vymohy do bud-yakykh orhanizatsii kharchovoho lantsiuha [DSTU ISO 22000:2018 Food safety management systems. Requirements for any food chain organizations]. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=68013

Zakon Ukrainy Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv [Law of Ukraine About the basic principles and requirements for food safety and quality] №771/97 (2020, October 10). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian)

Plakhotin V. Problemy rozrobky i vprovadzhennia systemy HACCP ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of development and implementation of the HACCP system and ways to solve them]. Naukovi pratsi – Scientific works, 36 (2), 220-224. (in Ukrainian)

Vasylenko, G., Dorofieieva, O., Holub, B. & Myroniuk, G. (2011). Dovidnyk dlia malykh ta serednikh pidpryiemstv miasopererobnoi promyslovosti z pidhotovky ta vprovadzhennia systemy upravlinnia bezpechnistiu kharchovykh produktiv na osnovi kontseptsii HACCP [Handbook for small and medium enterprises of the meat processing industry on the preparation and implementation of a food safety management system based on the concept of HACCP]. Kyiv: IIFSQ, АМР USA. (in Ukrainian)

ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю [Чинний від 2016-07-01]. Вид.офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 22 с.

ДСТУ ISO 22000:2018. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до організацій будь-якого харчового ланцюга [Чинний від 2019-12-01]. Вид.офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 45 с.

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 16.10.2020 №771/97-ВР. Дата оновлення: 04.02.2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text

Плахотін В.Я. Проблеми розробки і впровадження системи НАССР та шляхи їх вирішення. Наукові праці. Одеса, 2009. Вип. 36 (2). С. 220-225.

Василенко Г., Дорофєєва О., Голуб Б., Миронюк Г. Посіб. для малих та середніх підприємств м’ясопереробної галузі з підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР. Київ : IIFSQ, АМР США, 2011. 236 с.

Переглядів статті: 1041
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Ткаченко, В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НЕВІДПОВІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-45
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ