УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: розвиток підприємства, процес розвитку підприємства, управління процесом розвитку підприємства, система управління, форми розвитку підприємства

Анотація

Стаття присвячена розгляду теоретичних основ процесу управління розвитком підприємства, починаючи зі змісту самого поняття «розвиток підприємства». Досліджені функції, принципи, підходи та етапи процесу управління розвитком підприємства. Визначено, що притаманною рисою розвитку економіки на сучасному етапі є суттєві зміни в усіх її сферах, що мають вплив на систему управління підприємством. Управління є цілеспрямованою діяльністю усіх субʼєктів господарювання, які забезпечують становлення, стабілізацію, оптимальне функціонування та розвиток підприємства. Розвиток підприємства – незворотній процес, що забезпечує керовані чи випадкові переходи від одного неповторного стану до іншого через процес змін. Реалізація процесів управління розвитком підприємства здійснюється на основі запровадження різних методів, методик, інструментів, а також технологій та техніки.

Посилання

Хвостіна І. М. Механізм управління розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 30–33.

Гаркуша О. Ю. Концептуальний підхід до формування механізму управління розвитком виноробного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6. Ч. 2. С. 128–133.

Шульгіна Л. М., Юхименко В. В. Інноваційний розвиток підприємств: формування стратегій : монографія. Київ : Univest PrePress, 2015. 212 с.

Жилінська Л. О. Управління розвитком машинобудівних підприємств на стратегічну перспективу : дис. д-ра екон. наук : 08.00.04. Маріуполь, 2016. 436 с.

Шандова Н. В. Управління стійким розвитком підприємств машинобудування: методологічні підходи : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2015. 40 с.

Квятковська Л. А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1 (48). С. 85–89.

Пакулін С. Л. Управління сталим розвитком сучасного підприємства. Траекторія науки. 2016. № 3 (8). URL: www.pathofscience.org (дата звернення: 20.10.2022).

Khvostina I. M. (2015). Mehanizm upravlinnya rozvitkom pIdpriemstva. [The mechanism of managing the development of the enterprise]. Investments: practice and experience, 1, 30–33. (in Ukrainian)

Harkusha O. Yu. (2014). Kontseptualniy pidhid do formuvannya mehanizmu upravlinnya rozvitkom vinorobnogo pIdpriemstva [A conceptual approach to the formation of a management mechanism for the development of a wine-making enterprise]. Scientific Bulletin of the Kherson State University, 6 (2), 30–33. (in Ukrainian)

Shulgina L. M., Yukhymenko V. V. (2015). Innovatsiyniy rozvitok pidpriemstv: formuvannya strategiy [Innovative development of enterprises: formation of strategies]. Kyiv: Univest PrePress. (in Ukrainian)

Zhilinska L. O. (2015). Upravlinnya rozvitkom mashinobudivnih pIdpriemstv na strategichnu perspektivu [Management of the development of machine-building enterprises for a strategic perspective]. Doctor’s thesis. Maryupol. (in Ukrainian)

Shandova N. V. (2016). Upravlinnya stiykim rozvitkom pidpriemstv mashinobuduvannya: metodologichni pidhodi [Management of sustainable development of machine-building enterprises: methodological approaches]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Odessa. (in Ukrainian)

Kvyatkovska L. A. (2013). Realizatsiya printsipiv kontseptsiyi stalogo rozvitku v diyalnosti pidpriemstva [Implementation of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise]. Herald of socio-economic research, 1(48), 85–89. (in Ukrainian)

Pakulin S. L. (2016). Upravlinnya stalim rozvitkom suchasnogo pidpriemstva. [Management of sustainable development of a modern enterprise]. The trajectory of science, 3(8). Retrieved from: www.pathofscience.org (in Ukrainian)

Переглядів статті: 194
Завантажень PDF: 177
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Заїка, О., & Ткаченко, В. (2022). УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-55
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ