ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ТА БІОЕТАНОЛУ НА СПИРТОВИХ ЗАВОДАХ

Ключові слова: біопаливо, біоетанол, біогаз, реструктуризація, спирт, модернізація, енергонезалежність

Анотація

Стаття присвячена актуальним напрямам вдосконалення функціонування спиртових заводів як напряму забезпечення енергонезалежності. Обґрунтовано необхідність реструктуризації спиртових заводів з орієнтацією на виробництво біоетанолу та біогазу як засобу досягнення енергетичної незалежності України. Досліджено переваги та недоліки біогазу в порівнянні з природним газом. Визначено додатковий екологічний та економічний ефект від здійснення відповідних видів виробничої діяльності спиртових заводів. Досліджені основні стримуючі фактори для розвитку біогазового виробництва на спиртових заводах. Визначено стратегічні напрями розвитку приватизованих заводів ДП «Укрспирт» через комплекс заходів, що матимуть мультиплікативний ефект. Аргументовані стратегічні пріоритети відродження спиртової галузі котрі передбачають модернізацію та реорганізацію всіх виробничих майданчиків даних підприємств.

Посилання

Калетнік Г.М. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив – основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України. Вісник аграрної науки. 2018. №11. С. 169–176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811&21

Голян В.А., Лучечко Ю.М., Гордійчук А.І., Шмаров Д.М. Комплексний розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті диверсифікації інвестиційних потоків в аграрний сектор. Агросвіт. 2020. № 9. С. 27–37. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.9.27

Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Гонтарук Я.В. Перспективи виробництва біогазу на спиртових заводах Вінницької області. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: збірник наукових праць. 2013. Вип. 19. С. 245–249.

Чи прибуткове виробництво біогазу? URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7795-chy-prybutkove-vyrobnytstvo-biohazu.html

Гонтарук Я.В. Перспективи виробництва біогазу на цукрових заводах України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Випуск 1 (34). С. 69–75.

Федуняк І.О. Ефективність виробництва біогазу в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» 2014. Випуск 26. С. 45–49.

Трипольська Г.С., Дячук О.А., Подолець Р.З., Чепелєв М.Г. Біогазові проєкти в Україні: перспективи, наслідки та регуляторна політика (Глобальний проєкт з торгового аналізу). Економіка і прогнозування. 2018. № 2. С. 111–134.

Сайт ДП «Укрспирт». URL: http://ukrspirt.com/

Мазур К.В., Ясінська Б.О. Виробництво біогазу як напрям поліпшення екологічної ситуації Вінницької області. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 1 (34). С. 170–174.

Kaletnik, G.M. (2018), "Diversification of biofuel production development – the basis for ensuring food, energy, economic and environ & mental security of Ukraine", Visnik agrarnoyi nauki, vol. 11, pp. 169–176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811&21 (in Ukrainian)

Golyan, V., Luchechko, Y., Gordiychuk, A. and Shmarov, D. (2020), “Integrated development of the sphere of processing of agricultural raw materials in the context of diversification of investment flows to the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 9, pp. 27–37. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.9.27 (in Ukrainian)

Mazur A.H., Tsikhanovska V.M., Hontaruk Ya.V. (2013) Perspektyvy vyrobnytstva biohazu na spyrtovykh zavodakh Vinnytskoi oblasti [Prospects for biogas production at distilleries in Vinnytsia region]. Naukovi pratsi instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv: zbirnyk naukovykh prats, vol. 19, рр. 245–249. (in Ukrainian)

Chy prybutkove vyrobnytstvo biohazu? [Is biogas production profitable?]. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7795-chy-prybutkove-vyrobnytstvo-biohazu.html (in Ukrainian)

Hontaruk Ya.V. (2022) Perspektyvy vyrobnytstva biohazu na tsukrovykh zavodakh Ukrainy [Prospects for biogas production at sugar factories in Ukraine]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 1 (34), рр. 69–75. (in Ukrainian)

Feduniak I.O. (2014) Efektyvnist vyrobnytstva biohazu v Ukraini. [Efficiency of biogas production in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika», vol. 26, рр. 45–49. (in Ukrainian)

Trypolska H.S., Diachuk O.A., Podolets R.Z., Chepeliev M.H. (2018) Biohazovi proiekty v Ukraini: perspektyvy, naslidky ta rehuliatorna polityka (Hlobalnyi proiekt z torhovoho analizu) [Biogas projects in Ukraine: prospects, implications and regulatory policy (Global Trade Analysis Project)]. Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, рр. 111–134. (in Ukrainian)

Sait DP «Ukrspyrt» [Ukrspirt website]. URL: http://ukrspirt.com/ (in Ukrainian)

Mazur K.V., Yasinska B.O. (2022) Vyrobnytstvo biohazu yak napriam polipshennia ekolohichnoi sytuatsii Vinnytskoi oblasti [Biogas production as a direction of improving the ecological situation of Vinnytsia region]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 1 (34), pp. 170–174. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 213
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Фурман, І. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ТА БІОЕТАНОЛУ НА СПИРТОВИХ ЗАВОДАХ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають