ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ КАМПАНІЄЮ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова: ІТ–сфера, ігрова індустрія, управління, рекламна кампанія, просування, ІТ–продукт, інтегровані рішення, інформаційне суспільство

Анотація

Стаття присвячена особливостям просування ІТ–продукту та проведення рекламної кампанії у сфері ігрової індустрії на основі впровадження інтегрованих рішень, що дозволяють підвищити ефективність реклами та збільшити її вплив на аудиторію в умовах інформатизації суспільства. Подано результати оцінювання загального становища ІТ–сфери в секторі розваг та ігор. Розглянуто основні теоретичні положення та принципи проведення рекламних кампанії в ІТ–сфері, особливості просування ІТ–продукту вітчизняних компаній на міжнародних ринках. Проаналізовано рекламні стратегії та інструменти, що використовуються провідними ІТ–компаніями для охоплення цільової аудиторії. Встановлено, що інформатизація суспільства позитивно вплинула на стан ІТ–сфери, оскільки дозволила впроваджувати інтегровані рішення для більшого охоплення аудиторії та встановлення стійких та довірливих зв’язків в довгостроковій перспективі. Запропоновано використовувати інтегровані рішення в процесі реалізації рекламних кампаній, що сприяють отриманню позитивних результатів від рекламної кампанії в умовах інформатизації суспільства.

Посилання

Гвозденко Є.М., Чекштуріна В.М. Instagram як ефективний інструмент просування бізнесу. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти. м. Харків, 2019 року. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.

Почепцов Г.Г. Теорія комунікацій. Київ : ВЦ «Київський університет», 2015. 308 с.

Данькова Н. Рекламний ринок у часи пандемії: що відбувається на радіо, в диджиталі та зовнішній рекламі? URL: https://detector.media/rinok/article/176351/2020-04-14-reklamnyy-rynok-u-chasy-pandemii-shcho-vidbuvaietsya-na-radio-v-dydzhytali-ta-zovnishniy-reklami/

ІТ–рейтинг України. URL: https://ІТ–rating.ua/company–types/

Соловьйова І. Розвиток ІТ–ринку України: складності, виклики та можливості. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/06/30/675491/

Ярова М. Огляд Українського геймдев–ринку. URL: https://ain.ua/2018/06/22/obzor–ukrainskogo–gejmdeva/

AppAnnie. Product for game analysis. URL: https://www.appannie.com/ru/apps/ios/app/1371565796/

SensorTower. Data That Drives App Growth. URL: https://sensortower.com/

Ghvozdenko Je.M., Chekshturina V.M. (2019) Instagram jak efektyvnyj instrument prosuvannja biznesu [Instagram as an effective tool for business promotion]. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznecja. (in Ukrainian)

Pochepcov Gh.Gh. (2015) Teorija komunikacij [Communication theory]. Kyiv: Kyjivsjkyj universytet. (in Ukrainian)

Dankova N. (2020) Reklamnyi rynok u chasy pandemii: shcho vidbuvaietsia na radio, v dydzhytali tazovnishnii reklami? [The advertising market during the pandemic: what is happening on the radio, in digital and outdoor advertising?]. Available at: https://detector.media/rinok/article/176351/2020-04-14-reklamnyy-rynok-u-chasy-pandemii-shcho-vidbuvaietsya-na-radio-v-dydzhytali-ta-zovnishniy-reklami/

IT–reitynh Ukrainy [IT–reitynh Ukrainy]. Available at: https://ІТ–rating.ua/company–types/

Soloviova I. (2021). Rozvytok IT–rynku Ukrainy: skladnosti, vyklyky ta mozhlyvosti [Development of the IT market of Ukraine: consistency, challenges and possibilities]. Available at: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/06/30/675491/

Iarova M. Ohliad Ukrainskoho heimdev–rynku (2021) [Review of the Ukrainian game market]. Available at: https://ain.ua/2018/06/22/obzor–ukrainskogo–gejmdeva/

AppAnnie. Product for game analysis. Available at: https://www.appannie.com/ru/apps/ios/app/1371565796/

SensorTower. Data That Drives App Growth. Available at: https://sensortower.com/

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Кузьминчук, Н., Куценко, Т., & Комаров, С. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ КАМПАНІЄЮ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-7
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають