ВПЛИВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА ПОЛІТИКУ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ

Ключові слова: економіка знань, інформатизація, маркетингова політика розподілу, підприємства торгівлі, інформаційне суспільство

Анотація

У статті доведено необхідність дослідження принципів розташування підприємств торгівлі як невід’ємної частини маркетингового комплексу, а також охарактеризовано вплив економіки знань і процесів інформатизації суспільства на розподіл підприємств торгівлі. Проаналізовано існуючі підходи до розуміння поняття економіки знань різними вченими та маркетингову політику розподілу як основний показник рівня розвитку дистрибуційної сфери, що зазнала найбільших змін в результаті поширення концепції економіки знань. Обґрунтовано підходи до інформатизації процесу дистрибуції товарів та послуг, що враховують останні тенденції, які характеризують світовий інформаційний простір. Встановлено, що основним напрямом в інформатизації процесу дистрибуції товарів та послуг є формування та розвиток відкритих логістичних мереж та організації системи глобального відстеження вантажних потоків.

Посилання

Геец В. М. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний. Социально-экономические проблемы информационного общества. Сумы : ИТД Университетская книга, 2004. 430 с.

Білоцерківець В. В., Ляшенко А. В. Нова економіка: сутність та генеза. Дніпропетровськ : Січ, 2007. 221 с.

Глухов В. В., Коробко С. Б., Маринина Т. В. Экономика знаний. Питер, 2003. 528 с.

Сахненко О. І. Економіка знань: теорія і державна політика. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 8. Частина 3. С. 16–20.

Федулова Л. І. Економіка знан ь: підруч. НАН України; Iн-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2009. 300 с.

Турчіна С. Г. Розвиток економіки знань в умовах інтеграції України до світового господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 13, частина 2. С. 133–136.

Ажажа М. А. Інвестиції в освіту як фактор інтелектуального прогресу. Соціальна перспектива і регіональний розвиток. 2007. Випуск 2. С. 37–40.

Гапоненко А. Л. Современный рынок знаний: понятие, участники, формы. Проблемы теории и практики управления. 2010. № 6. С. 55–64.

Мильнер Б. З. Управление знаниями: Эволюция и революция в организации. Москва : ИНФРА, 2003. 177 с.

Філіппов В. Ю., Несторенко А. М. Шляхи розвитку торговельних підприємств. Економіка: реалії часу. 2014. № 2 (12). С. 203–207.

Kenji Hashimoto. Restructuring of Distribution System with Innovation of IT: A Case Study of Wholesale Industries in Japan. NETCOM: Réseaux, communication et territoires / Networks and communication studies Année 2003 17-3-4 pp. 203–214. URL: https://www.persee.fr/doc/netco_0987-6014_2003_num_17_3_1591 (дата звернення: 14.09.2022).

Большое исследование рынка e-commerce в Украине. URL: https://ain.ua/ru/2021/07/04/bolshoe-issledovanie-rynka-e-commerce-v-ukraine/ (дата звернення: 9.09.2022).

Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації». URL: https://ips.ligazakon.net/document/Z980075?an=1 (дата звернення: 20.09.2022).

Geec V. M. (2007) Socialno-ekonomicheskie transformacii pri perehode k ekonomike znanij. Socialno-ekonomicheskie problemy informacionnogo obshestva [Socio-economic transformations during the transition to the knowledge economy. Socio-economic problems of the information society]. Sumy: ITD Universitetskaya kniga. (in Russian)

Bilotserkivets, V. V., & Liashenko, A. V. (2007) Nova ekonomika: sutnist ta heneza [New economy: essence and genesis]. Dnipropetrovsk: Sich. (in Ukrainian)

Hlukhov, V. V., Korobko S. B., & Marynyna T. V. (2003) Ekonomyka znanyi [Knowledge economy]. Pyter. (in Russian)

Sakhnenko, O. I. (2014) Ekonomika znan: teoriia i derzhavna polityka [Knowledge economy: theory and public policy]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 8(3), 16–20. (in Ukrainian)

Fedulova, L. I. (2009) Ekonomika znan: pidruch. [Knowledge economy: textbook] NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy. Kyiv. [(in Ukrainian)

Turchina, S. H. (2017) Rozvytok ekonomiky znan v umovakh intehratsii Ukrainy do svitovoho hospodarstva.[Development of knowledge economy in the context of Ukraine's integration into the world economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 13(2), pp. 133–136. (in Ukrainian)

Azhazha, M. A. (2007) Investytsii v osvitu yak faktor intelektualnoho prohresu [Investments in education as a factor of intellectual progress]. Sotsialna perspektyva i rehionalnyi rozvytok, vol. 2, pp. 37–40. (in Ukrainian)

Gaponenko, A. L. (2010) Sovremennyj rynok znanij: ponyatie, uchastniki, formy [The modern knowledge market: concept, participants, forms]. Problemy teorii i praktiki upravleniya, vol. 6, pp. 55–64. (in Russian)

Mil'ner, B. Z. (2003) Upravlenie znaniyami: Evolyuciya i revolyuciya v organizacii [Knowledge Management: The Evolution and Revolution in the Organization]. M.: INFRA. (in Russian)

Filippov, V. Iu., & Nestorenko, A. M. (2014) Shliakhy rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv [Ways of development of trade enterprises]. Ekonomika: realii chasu, vol. 2 (12), pp. 203–207. (in Ukrainian)

Kenji Hashimoto (2003) Restructuring of Distribution System with Innovation of IT: A Case Study of Wholesale Industries in Japan. NETCOM: Réseaux, communication et territoires / Networks and communication studies Année 17-3-4, pp. 203–214. Available at: https://www.persee.fr/doc/netco_0987-6014_2003_num_17_3_1591

Bol'shoe issledovanie rynka e-commerce v Ukraine. Available at: https://ain.ua/ru/2021/07/04/bolshoe-issledovanie-rynka-e-commerce-v-ukraine/

Zakon Ukrainy «Pro Kontseptsiiu Natsionalnoi prohramy informatyzatsii». Available at: https://ips.ligazakon.net/document/Z980075?an=1

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Куценко, Т., Терованесова, О., & Помазан, С. (2022). ВПЛИВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА ПОЛІТИКУ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-72
Розділ
МАРКЕТИНГ