ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, дефініція, підходи до трактування

Анотація

Вивчено існуючі підходи до визначення суті поняття «конкурентоспроможність підприємства», систематизовано та узагальнено їх і запропоновано виділяти порівняльний, ресурсний, ринковий або маркетинговий, продуктовий, атрибутивний, динамічний, функціональний та системний підходи. Вивчено ключові характеристики конкурентоспроможності підприємства та сформовано авторське визначення аналізованого явища. Пропонується розглядати конкурентоспроможність підприємства як комплексне системне поняття, яке уособлює в собі конкурентні переваги конкретного підприємства над іншими за сукупністю усіх визначальних параметрів, що сприяють закріпленню позицій підприємства, вигідніших в порівнянні з конкурентами, на певному ринку у конкретний проміжок часу при визначеному впливі середовища функціонування.

Посилання

Акімова Л. М., Корж М. В., Чуб І. В. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія. Рівне : НУВГП, 2017. 121 с.

Бечко П. К., Голобородько Я. О. Теоретичні засади сутності економічних категорій «конкуренція» і «конкурентоспроможність». Ефективна економіка. 2015. № 7. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4191 (дата звернення: 17.04.2024).

Брітченко І. Г., Ладунка І. С. Актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія Економіки. 2015. Вип. 1 (1). С. 116–118.

Булах І. В. Математична модель оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства. Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. 2007. Вип. 3 (39). С. 24–31.

Вінніченко І. І. Еволюція підходів у дослідженні конкурентоспроможності. Агросвіт. 2012. Вип. 8. С. 3–6.

Грецький Р. Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції. Формування ринкових відносин в Україні. 2007. № 12. С. 35–38.

Гуцуляк В. Р. Концептуальні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 24. С. 82–85.

Діагностика стану підприємства : теорія і практика : монографія / за заг. ред. А. Е. Воронкової. Харків : ІНЖЕК, 2006. 448 с.

Іванюта В. Ф. Теоретико-методологічні підходи формування конкурентоспроможності. Агроінком. 2008. № 1-2. С. 97–101.

Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня і напрями підвищення : монографія / за ред. О. Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2013. 470 с.

Корінько М. Д. Диверсифікація в історії економічної думки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 1. С. 2–5.

Кривенко Л. В. Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : монографія / за заг. ред. Л. В. Кривенко. Суми : СумДУ, 2018. 330 с.

Крючкова Ж. В. Сутність конкуренції і конкурентоспроможності аграрних підприємств як економічних категорій. Інвестиції : практика та досвід. 2016. № 12. С. 49–53.

Кузнєцова К. О. Конкурентоспроможність підприємства на основі ресурсного потенціалу. Економічний вісник Нац. тех.. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». 2013. № 10. С. 219–223.

Кузьмін О. Є. Конкурентоспроможність підприємства : планування та діагностика : Монографія / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. П. Романко; за заг. ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. 180 с.

Миленький Д. В. Вибір конкурентної стратегії підприємства за допомогою дерева рішень. Вісник Донецького нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 2008. № 4. С. 9–17.

Покропивний С. Ф. Економіка підприємства : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2009. 122 с.

Смолін І. В. Стратегічна конкурентоспроможність підприємства : змістовні імперативи та критерії оцінювання. Стратегія економічного розвитку України. 2015. № 36. С. 126–137.

Стратегічне управління : навч. посібник / В. Л. Дикань та ін. Київ : Центр уч. літератури, 2013. 272 с.

Фісуненко П. А. Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства : сутність та еволюція поняття. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 2 (58). С. 152–161.

Цибульська Е. І., Мацигура В. І. Теоретичні підходи до формування стратегії підвищення конкурентоспроможності організації. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 22. Ч. 3. С. 98–102.

Akimova L. M., Korzh M. V., Chub I. V. (2017) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu promyslovoho pidpryiemstva : monohrafiia [Management of the competitiveness of an industrial enterprise: monograph]. Rivne : NUVHP, 121 p.

Bechko P. K., Holoborodko Ya. O. (2015) Teoretychni zasady sutnosti ekonomichnykh katehorii «konkurentsiia» i «konkurentospromozhnist [Theoretical foundations of the essence of the economic categories «competition» and «competitiveness»]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 7. Available at : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4191 (accessed April 17, 2024).

Britchenko I. H., Ladunka I. S. (2015) Aktualni problemy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti produktsii vitchyznianykh pidpryiemstv [Actual problems of increasing the competitiveness of products of domestic enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho un-tu. Seriia Ekonomiky – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economics series, vol. 1 (1), pp. 116–118.

Bulakh I. V. (2007) Matematychna model otsinky stratehichnoi konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Mathematical model for assessing the strategic competitiveness of an enterprise]. Visnyk Nats. un-tu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia : zb. nauk. prats – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management : coll. of science works, vol. 3 (39), pp. 24–31.

Vinnichenko I. I. (2012) Evoliutsiia pidkhodiv u doslidzhenni konkurentospromozhnosti [Evolution of approaches in the study of competitiveness]. Ahrosvit – Agroworld, vol. 8, pp. 3–6.

Hretskyi R. L. (2007) Teoretychni pidkhody do vyznachennia pryrody i sutnosti konkurentsii [Theoretical approaches to determining the nature and essence of competition]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini - Formation of market relations in Ukraine, vol. 12, pp. 35–38.

Hutsuliak V. R. (2016) Kontseptualni pidkhody do otsinky rivnia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Conceptual approaches to assessing the level of competitiveness of agricultural enterprises]. Ahrosvit – Agroworld, vol. 24, pp. 82–85.

Diahnostyka stanu pidpryiemstva : teoriia i praktyka : monohrafiia [Diagnostics of the state of the enterprise: theory and practice: monograph] / za zah. red. A. E. Voronkovoi. Kharkiv : INZhEK, 448 p.

Ivaniuta V. F. (2008) Teoretyko-metodolohichni pidkhody formuvannia konkurentospromozhnosti [Theoretical and methodological approaches to the formation of competitiveness]. Ahroinkom – Agroincom, vol. 1-2, pp. 97–101.

Konkurentospromozhnist pidpryiemstva : otsinka rivnia i napriamy pidvyshchennia : monohrafiia [Enterprise competitiveness: assessment of the level and directions for improvement: monograph] / za red. O. H. Yankovoho. Odesa : Atlant, 470 p.

Korinko M. D. (2003) Dyversyfikatsiia v istorii ekonomichnoi dumky [Diversification in the history of economic thought]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, vol. 1, pp. 2–5.

Kryvenko L. V. (2018) Suchasni mekhanizmy zabezpechennia konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky : monohrafiia [Modern mechanisms for ensuring the competitiveness of the national economy: a monograph] / za zah. red. L. V. Kryvenko. Sumy : SumDU, 330 p.

Kriuchkova Zh. V. (2016) Sutnist konkurentsii i konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv yak ekonomichnykh katehorii [The essence of competition and competitiveness of agrarian enterprises as economic categories]. Investytsii : praktyka ta dosvid – Investments : practice and experience, vol. 12, pp. 49–53.

Kuznietsova K. O. (2013) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva na osnovi resursnoho potentsialu [Competitiveness of the enterprise based on resource potential. National economic bulletin]. Ekonomichnyi visnyk Nats. tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» ‒ Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», vol. 10, pp. 219-223.

Kuzmin O. Ye. (2011) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva : planuvannia ta diahnostyka : Monohrafiia [Kuzmin Competitiveness of the enterprise: planning and diagnosis: Monograph] / O. Ye. Kuzmin, O. H. Melnyk, O. P. Romanko; za zah. red. d.e.n., prof. Kuzmina O. Ie. Ivano-Frankivsk : IFNTUNH, 180 p.

Mylenkyi D. V. (2008) Vybir konkurentnoi stratehii pidpryiemstva za dopomohoiu dereva rishen [Selection of the competitive strategy of the enterprise using a decision tree]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovskoho – Bulletin of the Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovskyi, vol. 4, pp. 9–17.

Pokropyvnyi S. F. (2009) Ekonomika pidpryiemstva : navch. posibnyk [Enterprise economics : academic. manual]. Kyiv : KNEU, 122 p.

Smolin I. V. (2015) Stratehichna konkurentospromozhnist pidpryiemstva : zmistovni imperatyvy ta kryterii otsiniuvannia [Strategic competitiveness of the enterprise: meaningful imperatives and evaluation criteria]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy – Strategy of economic development of Ukraine, vol. 36, pp. 126–137.

Stratehichne upravlinnia : navch. posibnyk [Strategic management: education. manual] / V. L. Dykan ta in. Kyiv : Tsentr uch. literatury, 272 p.

Fisunenko P. A. (2020) Pidkhody do vyznachennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva : sutnist ta evoliutsiia poniattia [Approaches to determining the competitiveness of an enterprise : the essence and evolution of the concept]. Biznes-navihator – Business navigator, vol. 2 (58), pp. 152–161.

Tsybulska E. I., Matsyhura V. I. (2018) Teoretychni pidkhody do formuvannia stratehii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti orhanizatsii [Theoretical approaches to the formation of a strategy for increasing the competitiveness of an organization]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho nats. un-tu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstv – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National university. Series International economic relations and world economy, vol. 22, P. 3, pp. 98–102.

Переглядів статті: 13
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Бочко, О., & Кожушко, П. (2024). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА». Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-82
Розділ
МАРКЕТИНГ