РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: ринок, органічна продукція, екологічно чиста продукція, органічне виробництво, категорії органічної продукції, ринок органічної продукції

Анотація

У пропонованій статті розкрито суть поняття «органічна продукція», обґрунтовано його розмежування від таких понять як «екологічно чиста продукція», «екопродукція», «натуральна продукція», «біопродукція» тощо. Зазначено, що доцільно використовувати єдиний, закріплений на законодавчому рівні, термін «органічна продукція». Уточнено вимоги до органічної продукції в Україні та світі. Виділено та охарактеризовано критерії органічності та категорії органічної продукції (стовідсотково органічна, органічна, виготовлена із органічних інгредієнтів, органічна менш ніж на 75%) та умови її сертифікації в Україні. Описано переваги (економічні, екологічні, соціальні) та ключові принципи (щодо здоров’я, екології, справедливості та турботи) виробництва органічної продукції. Визначено переваги, специфіку та перешкоди для розвитку вітчизняного ринку органічної продукції.

Посилання

Найдюк Н. Світ Organic : все, що треба знати про органічні продукти та бізнес на них. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/12/18/669317/

Дідович І.І., Полякова Ю.В., Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Застосування інструментів ризик-менеджменту при організації експорту органічної продукції до Європейського Союзу. Економіка і організація управління. 2023. № 2(50). С. 96–105.

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 10.07.2018 р. № 2496-VIIІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496*19

Артиш В. І. Управлінські аспекти розвитку виробництва екологічно чистої продукції в сільському господарстві України. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2006. № 102. С. 242–247.

Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / авт. : Т.А. Кунділовська, Н.М. Зеленянська, В.Г. Захарчук [та ін.] ; за заг. ред. Т.А. Кунділовської. Одеса : Астропринт, 2019. 128 с.

Гвоздь О.М. Державне регулювання розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні : дис. доктора філософії за спец. 073. Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2021. 216 с.

Захарова Д.С. Ефективність виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств : дис. канд. економ. наук: 08.00.04 / Захарова Дарина Сергіївна. Рівне : НУВГП, 2015. 220 с.

Федерація органічного руху України. URL: https://organic.com.ua/

Naidiuk N. Svit Organic : vse, shcho treba znaty pro orhanichni produkty ta biznes na nykh [Svit Organic: everything you need to know about organic products and business on them]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/12/18/669317/

Didovych I.I., Poliakova Yu.V., Atamanchuk Z.A., Makohin Z.Ia. (2023) Zastosuvannia instrumentiv ryzyk-menedzhmentu pry orhanizatsii eksportu orhanichnoi produktsii do Yevropeiskoho Soiuzu [Application of risk management tools when organizing the export of organic products to the European Union]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, vol. 2(50), pp. 96–105.

Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva, obihu ta markuvannia orhanichnoi produktsii : Zakon Ukrainy vid 10.07.2018 r. № 2496-VIII [On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products: Law of Ukraine dated July 10, 2018 No. 2496-VIII]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496*19

Artysh V.I. (2006) Upravlinski aspekty rozvytku vyrobnytstva ekolohichno chystoi produktsii v silskomu hospodarstvi Ukrainy [Management aspects of the development of production of ecologically clean products in the agriculture of Ukraine]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the National Agrarian University, vol. 102, pp. 242–247.

Kundilovska T.A., Zelenianska N.M., Zakharchuk V.H. ta in. (2019) Formuvannia rynku orhanichnoi produktsii v Ukraini: teoretychni ta praktychni aspekty [Formation of the market for organic products in Ukraine: theoretical and practical aspects]. Odesa : Astroprynt, 128 p.

Hvozd O.M. (2021) Derzhavne rehuliuvannia rozvytku orhanichnoho silskohospodarskoho vyrobnytstva v Ukraini [State regulation of the development of organic agricultural production in Ukraine] : dys. … doktora filosofii za spets. 073. Lviv : Lvivskyi nats. un-t im. I. Franka.

Zakharova D.S. (2015) Efektyvnist vyrobnytstva orhanichnoi produktsii silskohospodarskykh pidpryiemstv [The efficiency of production of organic products of agricultural enterprises] : dys. … kand. ekonom. nauk. Rivne : NUVHP.

Federatsiia orhanichnoho rukhu Ukrainy [Federation of the Organic Movement of Ukraine]. Available at: https://organic.com.ua/

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Кожушко, П. (2023). РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-110
Розділ
МАРКЕТИНГ