ПОБУДОВА БАЗОВОЇ ПЛАТФОРМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційне забезпечення, джерела фінансування, платформа підвищення інвестиційних ресурсів, підприємства

Анотація

У статті обґрунтовано зростання обсягів капітальних інвестицій в Україні за 2013-2020 рр. Встановлено, що за досліджуваний період спостерігаються зміни в структурі капітальних інвестиції за джерелами фінансування: зросли обсяги інвестицій за рахунок власних коштів підприємств, зменшились внески іноземних інвесторів у підприємства нашої країни. Досліджено структуру капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Обґрунтовано, що базою для зростання інвестиційних ресурсів є наявна платформа формування інвестиційних ресурсів підприємства. Запропонована платформа вказує на загальні складові діяльності підприємств, які визначають його рівень та є актуальними для інвестора, вказують на правильність/неправильність прийнятих інвестиційних рішень, напрямів, форм і методів здійснення інвестиційної діяльності.

Посилання

Бочко О.Ю. Сутність та види ризиків при плануванні діяльності підприємства. Економіка : проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. 2010. Випуск 265 том 7. С. 1785–1790.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Зарічна О.В. Формування інноваційної інфраструктури на засадах транскордонного партнерства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. 2018. № 4 (125). С. 30–37.

Кахович О.О. Державне регулювання струкутрно-інвестиційної політики в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Київ, 2010. 21 с.

Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Основи інвестиційного менеджменту : навч. посібник. Київ : Кондор, 2008. 340 с.

Стецюк П.А. Управління ризиками фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 3 (21). URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_27184671.pdf

Ульянченко О.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки держави. URL: http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2015/11/2-4-1-2015-12.pdf

Ткаченко А.М., Тимошенко Д.М. Інвестиційне забезпечення інноваційного потенціалу промислового підприємства. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_119.pdf

Bochko O. (2010) Sutnist ta vydy ryzykiv pry planuvanni diialnosti pidpryiemstva [Essence and kinds of risks while planning the enterprise’s activities]. Ekonomika: problemy teorii i praktyky [Economics: problems of theory and practice], v. 265 T. 7, p. 1785–1790.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Zarichna O.V. (2018) Formuvannia innovatsiinoi infrastruktury na zasadakh transkordonnoho partnerstva [Creation of investment infrastructure on the principles of transborder partnership]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Ekonomichni nauky [Bulletin of Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic Sciences]. № 4 (125). P. 30–37.

Kakhovych O.O. (2010) Derzhavne rehuliuvannia strukutrno-investytsiinoi polityky v Ukraini: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spets. [State regulation of the structural and investment policy of Ukraine: extended abstract of the Candidate of Economics dissertation] 25.00.02 «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia» [Mechanisms of state regulation]. Kyiv, 21 p.

Koiuda V.O., Lepeiko T.I., Koiuda O.P. (2008) Osnovy investytsiinoho menedzhmentu: navch. posibnyk [Fundamentals of investment management: manual]. Kyiv: Kondor, 340 p.

Stetsiuk P.A. (2017) Upravlinnia ryzykamy finansuvannia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Management of the risks of financing the innovative and investment activity of enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. [Economics. Management. Business]. № 3 (21). URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_27184671.pdf

Ulianchenko O.V. (2015) Innovatsiino-investytsiina diialnist, yak osnova staloho rozvytku ekonomiky derzhavy [Innovative and investment activity as a fundamental of sustainable development of the state economy]. URL: http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2015/11/2-4-1-2015-12.pdf

Tkachenko A.M., Tymoshenko D.M. Investytsiine zabezpechenia innovatsiinoho potentsialu promyslovoho pidpryiemstva [Investment supply of the innovative potential of an industrial enterprise]. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_119.pdf.

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Бочко, О., Донець, Д., & Кузяк, В. (2021). ПОБУДОВА БАЗОВОЇ ПЛАТФОРМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-14
Розділ
МАРКЕТИНГ