УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: логістика, логістичні процеси, логістичні ланцюги, система управління, війна

Анотація

В статті аналізуються та досліджуються проблеми, перспективи систем управління логістичними процесами в Україні в умовах воєнного стану. Проведено оцінювання стану вітчизняної логістичної системи напередодні воєнних дій та проблеми після повномасштабного вторгнення. Досліджено динаміку місць України в рейтингу Індексу ефективності логістики протягом 2007-2023 рр. та індексу ефективності логістики України та його складової (логістична компетенція) за аналогічний період. Визначено сутність поняття логістичного процесу, як об’єкту управління. Задля оптимізування логістичних процесів за умов війни запропоновано зосередитись на плануванні (прогнозуванні), коригуванні логістичних процесів, враховуючи безпекові питання, ризиковість, регулювати управління запасами, розглядати багатоваріантість постачання тощо. Запропоновано схему для оптимізування логістичних процесів в Україні за умов війни.

Посилання

Буркіна Н.В., Капітонець М.В. Аналіз ринку логістики України: статистичний аспект. Економiка i органiзацiя управлiння. 2020. № 3 (39). С. 93¬103.

Галат Л.М. Вплив логістичного управління на економічну діяльність у сфері державного управління. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2023. 3. C. 16¬23.

Завербний А., Двуліт З., Вуєк Х. Особливості формування логістичних ланцюгів в умовах війни та у післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. 43. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1750

Калюжна Н.Г., Шеремет А.С. Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. БІЗНЕСІНФОРМ № 4. 2022. C. 90¬96.

Короленко Н.В. Управління якістю логістичних процесів на підприємствах: інтегральна парадигма. Ефективна економіка № 11, 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_49

Кулакова С., Калембет А., Подкопова Д. Особливості формування логістичних витрат підприємств в умовах воєнного стану. Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку. 1(8). 2023. C. 22¬29.

Кустріч Л.О. Фінансовий ризик-менеджмент у сфері логістики. Інфраструктура ринку. Випуск 71. 2023. С. 167¬173.

Пешко М., Завербний А. Проблеми та перспективи зміни ланцюгів поставок з метою мінімізування втрат під час війни. Економіка та суспільство. 2022. 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1769

Позднякова Л.О., Котик В.В. Транспортна логістична система України в умовах воєнного стану. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали 18‐ї науково‐практичної міжнародної конференції (2‐3 червня 2022 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2022. С. 174¬176.

Полянська А.С., Мартинець В.Б., Кабан О.В. Оптимізація ланцюга постачання на підприємстві в умовах кризових явищ. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18(2). С. 112¬127.

Цимбалістова О.A., Харченко М.В., Черніхова О.C. Удосконалення функціонування логістичних підприємств з урахуванням дії військового стану в Україні. Академічні візії Випуск 14/2022. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/78e4cd96-b14a-4952-9c64-bd05463b8151/content

Kharchenko M., Yudenko E., Chernikhova O. Development of multimodal and intermodal technologies in the system of the logistic infrastructure of Ukraine. Intellect XXІ. 2020. No. 4, 2020. DOI: https://doi.org/10.32782/2415‐8801/2020‐4.10

Quinn A., Krasnolutska D. Ukraine Defies russia by Trying to Revive Black Sea Trade. 2023. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-02/ukraine-black-sea-trade-defies-russia-s-threats

World Bank. URL: https://lpi.worldbank.org/international/global

Zaverbnyj A., Pushak H. Theoretical and Applied Principles of Supply Chain Management under Crisis Economic Conditions: Strategic Aspect. Economic Bulletin of Donbas. 2022. №4 (70). рр. 57¬62.

Burkina N. V., Kapitonets M.V. (2020). Analiz rynku lohistyky Ukrainy: statystychnyi aspekt [Analysis of the logistics market of Ukraine: statistical aspect]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, vol. 3 (39), рр. 93–103.

Gаlаt L.M. (2023). Vplyv lоgіstychnоgо uрrаvlinia nа еkоnоmіchnu dіjal`nist` u sferi derzhavnоgо uрrаvlinia [The influence of logistics management on economic activity in the field of public administration]. Таvrіjs`kyj nаukоvyj vіsnyk. Sеrіja: Publіchnе uрrаvlinia tа аdmіnіstruvania. 3. рр. 16¬23.

Zаvеrbnyj А., Dvulit Z., Vujek Kh. (2022). Оsоblyvostі fоrmuvania lоgіstychykh lаnciugiv v umovakh vіjny tа u pіsliavоjenyj pеrіоd [Peculiarities of the formation of logistics chains in the conditions of war and in the post-war period]. Еkonоmіkа tа suspil`stvо. 43. Available at: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1750 (accessed 17.09.2023) (in Ukrainian)

Каliuzhnа N.G., Shеrеmеt А.S. (2022). Lоgіstychnа systemа Ukrajiny: аktual`nі рrоblemy tа рrіоrytety vіdnоvlеnia [Ukraine's logistics system: current problems and priorities for recovery]. BІZNЕSІNFОRM. 4. рр. 90¬96.

Korolenko N.V. (2013). Uрrаvlіnia jakistiu lоgіstychnykh рrоcеsіv nа pіdрryjemstvakh: іntеgrаl`nа pаradygmа [Management of logistic process quality at enterprises: integrated paradigm] Еfеktyvnа еkоnоmіkа. 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_49

Kulakovа S., Kаlеmbеt А., Pоdkоpоvа D. (2023). Оsоblyvostі fоrmuvania lоgіstychnykh vytrat pіdpryjemstv v umоvаkh vоjenоgо stаnu. [Features of the formation of logistics expenses of enterprises under military conditions]. Fіnаnsоvо-krеdytnі systemy: pеrspektyvy rоzvytku 1(8). рр. 22-29. (in Ukrainian)

Kustrich L.О. (2023). Fіnаnsоvyj ryzyk-mеnеdzhment u sferі lоgіstyky [Financial risk management in logistics]. Іnfrаstruktura rynku. 71. рр. 167-173.

Pеshkо М., Zаvеrbnyj А.S. (2022). Prоblemy tа pеrspektyvy zmіny lаncyugiv pоstаvоk z mеtоju mіnіmіzuvanya vtrat pіd chаs vіjny [Challenges and prospects for changing supply chains to minimize wartime losses]. Еkоnоmіkа tа suspil`stvо. 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1769.

Pоzdniakovа L.О., Kоtyk V.V. (2022). Тrаnsportnа lоgіstychnа systema Ukrajiny v umovakh vоjenogо stаnu [Transport logistics system of Ukraine under martial law]. Міzhnаrоdnа trаnsportnа іnfrаstrukturа, іndustrіаl`nі cеntry tа kоrporatyvnа lоgіstykа: mаtеrіаly 18 nаukоvо‐рrаktychnoji mіzhnаrоdnoji kоnfеrеnciji (2‐3.06.2022). Kharkiv: UkrDUZТ. pp. 174‐176.

Polyanska A.S., Martynets V.B., Kaban O.V. (2022). Оptymizacija lаnciuga pоstаchаnia nа pіdрryjemstvі v umоvаkh kryzоvykh javyshch. [Optimization of the supply chain at the enterprise in the conditions of crisis]. Аktual`nі рrоblemy rоzvytku еkоnоmіky rеgіоnu. 18(2). рр. 112¬127.

Cymbаlіstоvа О.A., Khаrchеnkо М.V., Chеrnіkhоvа О.S. (2022). Udоskоnаlеnia funkcіоnuvania lоgіstycnykh pіdpryjemstv z urakhuvaniam dіji vіjs`kovogо stаnu v Ukrajinі [Improving the functioning of logistics enterprises in view of the martial law in Ukraine]. Аkаdеmіchnі vіsіji. 14. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/78e4cd96-b14a-4952-9c64-bd05463b8151/content

Kharchenko M., Yudenko E., Chernikhova O. (2020). Development of multimodal and intermodal technologies in the system of the logistic infrastructure of Ukraine. Intellect XXІ. No. 4, URL: https://doi.org/10.32782/2415‐8801/2020‐4.10

Quinn A., Krasnolutska D. (2023). Ukraine Defies russia by Trying to Revive Black Sea Trade. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-02/ukraine-black-sea-trade-defies-russia-s-threats

World Bank (2023). URL: https://lpi.worldbank.org/international/global

Zaverbnyj A., Pushak H. (2022). Theoretical and Applied Principles of Supply Chain Management under Crisis Economic Conditions: Strategic Aspect. Economic Bulletin of Donbas. №4 (70). рр. 57¬62.

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Кузяк, В. (2023). УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-13
Розділ
ЕКОНОМІКА