МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Ключові слова: регіональний маркетинг, маркетинг територій, маркетинг регіону, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність економіки регіону, конкурентні переваги економіки регіону

Анотація

Стаття присвячена висвітленню ролі маркетингу у формуванні конкурентоспроможної економіки на регіональному рівні. Маркетинг відіграє важливу роль у формуванні конкурентоспроможної економіки регіону, її конкурентних переваг та підвищення привабливості регіону. В умовах посилення конкурентної боротьба особливого значення набувають інструменти маркетингу які застосовуються для підвищення конкурентного статусу регіону. В статті визначено сутність та особливості маркетингу територій, регіонального маркетингу та маркетингу регіону. Визначено основні принципи здійснення маркетингу регіону та його основні суб’єкти. Акцентовано увагу на впливу маркетингу регіону на формуванні конкурентоспроможності. Широке застосування засад маркетингу дає можливість сформувати ефективніший інструментарій забезпечення конкурентоспроможності економіки на регіональному рівні.

Посилання

Пиртко М.С. Маркетинг як інструмент розвитку територій об’єднаних громад. Держава та регіони. 2019. № 4 (109). С. 63–68.

Дочинець І.В. Регіональний маркетинг: сутність, цілі та завдання. Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. № 1 (45). Т. 1. С. 65–68.

Крайнова Т.В. Маркетинг регіону як фактор інноваційного розвитку. Академічний огляд. 2014. № 2 (41). С. 85–90.

Дайнека О.І. Маркетинг регіону: основні визначення, підходи та проблеми. Вісник Львівського університету, серія Економіка. 2007. № 37. С. 372–375.

Бондаренко В.М., Шершун К.О. Поняття та інструменти територіального маркетингу в контексті стратегічного розвитку регіонів. Науковий вісник Ужгородського університету: cерія Економіка. 2022. № 2 (36). С. 66–73.

Дудкіна О. Маркетинг територій як інструмент забезпечення конкурентоспроможного розвитку. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2016. Вип. 21. С. 9–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rarpsu_2016_21_4

Паулик А.Я., Феєр О.В. Роль маркетингу у формуванні конкурентоспроможності економіки регіону. Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VIІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції (м. Мукачево 19 листоп. 2019 р.) Мукачево, 2019. С. 214–215.

Pyrtko M.S. (2019) Marketynh yak instrument rozvytku terytorii obiednanykh hromad [Marketing as a tool for the development of the territory of united communities]. Derzhava ta rehiony, vol. 4 (109), pp. 63–68. [in Ukrainian]

Dochynets I.V. (2015) Rehionalnyi marketynh: sutnist, tsili ta zavdannia [Rehionalnyi marketynh: sutnist, tsili ta zavdannia]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 1 (45). T. 1, pp. 65–68. [in Ukrainian]

Krainova T.V. (2014) Marketynh rehionu yak faktor innovatsiinoho rozvytku [Marketing of the region as a factor of innovative development]. Akademichnyi ohliad, vol. 2 (41), pp. 85–90. [in Ukrainian]

Daineka O.I. (2007) Marketynh rehionu: osnovni vyznachennia, pidkhody ta problemy [Marketing of the region: basic definitions, approaches and problems]. Visnyk Lvivskoho universytetu, seriia Ekonomika, vol. 37, pp. 372–375. [in Ukrainian]

Bondarenko V.M., Shershun K.O. (2012) Poniattia ta instrumenty terytorialnoho marketynhu v konteksti stratehichnoho rozvytku rehioniv [Poniattia ta instrumenty terytorialnoho marketynhu v konteksti stratehichnoho rozvytku rehioniv]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: seriia Ekonomika, vol. 2 (36), pp. 66–73. [in Ukrainian]

Dudkina O. (2016) Marketynh terytorii yak instrument zabezpechennia konkurentospromozhnoho rozvytku [Territory marketing as a tool for ensuring competitive development]. Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 21, pp. 9–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rarpsu_2016_21_4 [in Ukrainian]

Paulyk A.Ya., Feier O.V. (2019) Rol marketynhu u formuvanni konkurentospromozhnosti ekonomiky rehionu [The role of marketing in shaping the competitiveness of the regional economy]. Aktualni problemy oblikovo-analitychnoho protsesu v upravlinni pidpryiemnytskoiu diialnistiu: materialy VII Mizhnarodnoi nauk.-prakt. internet-konferentsii, (m. Mukachevo 19 lystop. 2019 r.) Mukachevo, pp. 214–215. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Бочко, О. (2022). МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-50
Розділ
ЕКОНОМІКА