ВПЛИВ БРЕНДУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ COVID-19

Ключові слова: бренд, купівельна поведінка споживача, цільова аудиторія, брендинг, функції бренду, Covid-19

Анотація

Метою статті є аналіз впливу Covid-19 на споживацькі можливості покупців та впливу бренду на їх рішення про здійснення покупки. Розкрито роль маркетингових досліджень у процесі вивчення поведінки купівельної поведінки споживачів. Охарактеризовано бренд як фактор, який обирають при здійсненні покупки. Проаналізовано результати досліджень відомих компаній за обраною тематикою та зроблено узагальнюючі висновки щодо споживацької поведінки. Структуровано функції бренду, що впливають на поведінку споживачів. Представлені результати власних досліджень щодо готовності нести додаткові витрати споживачами у момент придбання товарів відомих брендів та її емоційної складової. Надано рекомендації щодо збереження конкурентних позицій брендом та впливу на вибір споживача в момент прийняття рішення про придбання товару або послуги.

Посилання

Семенихин, П. Бренд-колористика в стиле orange. URL: http://www.itctraining.ru/library/info/98 (дата звернення: 03.05.2021).

Мокшанцев, Р. (2009). Психологія реклами. Москва : Інфра-М.

Карпова, С. (2011). Современный брендинг. (Монографія). Москва : Издательство «Палеотип».

Ambler, T., Barrow S. (1996). The Employer Brand. Journal of Brand Management, Vol. 4. № 3. (р. 185–206).

Cартeйн, Л., Шуманн, М. Люди – «начинка» бренда. Mосква : Баланс Бизнес Букс.

Основні тенденції споживчої поведінки. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/07/osnovni-tendentsiyi.html

Дослідження «Споживацькі настрої українців у 2020 році». URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/RWD%202020%20UA.pdf

Вплив кризи на маркетингову діяльність підприємств. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/64.pdf

Как COVID-19 меняет потребительские привычки и влияет на тенденции в eCom? URL: https://platon.ua/news/kak-covid-19-menyaet-potrebitelskie-privychki-i-vliyaet-na-tendenczii-v-ecom.html

Вплив бренду на поведінку споживачів на ринку дитячого харчування. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/7799/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%20%D0%A2%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%A3%202%2837%292018-33-39.pdf

The Importance of Brand Name in Consumer Decision Making with Focus on CNC Machine Tool Industry in India. URL: https://www.ftms.edu.my/journals/pdf/IJABM/Apr2015/318-333.pdf

Semenykhyn, P. Brend-kolorystyka v style orange. [Semenikhin, P. Brand color in the style of orange] Available at: http://www.itctraining.ru/library/info/98

Mokshantsev, R. (2009). Psykholohiia reklamy. Moskva : Infra-M. [Mokshantsev, R. (2009). Psychology of advertising. Moscow: Infra-М].

Karpova, S. (2011). Sovremennyiy brending. (MonografIya). Moskva : Izdatelstvo «Paleotip». [Karpova, S. (2011). Modern branding. (A monograph). Moscow: Publishing house «Paleotype»].

Ambler, T., Barrow S. (1996). The Employer Brand. Journal of Brand Management, Vol. 4. № 3. (р. 185–206).

Sarteyn, L., Shumann, M. Lyudi – «nachinka» brenda. Moskva : Balans Biznes Buks. [Sartain, L., Schumann, М. Brand from the Inside. Moscow: Balance Business Books].

Osnovni tendentsii spozhyvchoi povedinky. [The main trends in consumer’s behavior]. Available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/07/osnovni-tendentsiyi.html

Doslidzhennia «Spozhyvatski nastroi ukraintsiv u 2020 rotsi». [The research "Consumer’s mood of Ukrainians in 2020»] Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/RWD%202020%20UA.pdf

Vplyv kryzy na marketynhovu diialnist pidpryiemstv. [The crisis impact on the marketing activities of enterprises]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/64.pdf

Kak COVID-19 menyaet potrebitelskie privyichki i vliyaet na tendentsii v eCom? [How COVID-19 is changing consumer’s habits and influencing trends at eCom?]. URL: https://platon.ua/news/kak-covid-19-menyaet-potrebitelskie-privychki-i-vliyaet-na-tendenczii-v-ecom.html

Vplyv brendu na povedinku spozhyvachiv na rynku dytiachoho kharchuvannia. [The brand influence on consumer’s behavior in the baby food market]. Available at:http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/7799/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%20%D0%A2%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%A3%202%2837%292018-33-39.pdf

The Importance of Brand Name in Consumer Decision Making with Focus on CNC Machine Tool Industry in India. Available at: https://www.ftms.edu.my/journals/pdf/IJABM/Apr2015/318-333.pdf

Переглядів статті: 434
Завантажень PDF: 758
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Лихолат, С., & Задоріжна, І. М. (2021). ВПЛИВ БРЕНДУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ COVID-19. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-8
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають