ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ВІД ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ COVID-19

Ключові слова: економічна безпека підприємства, управлінські рішення, заклади громадського харчування (ЗГХ), COVID-19, імідж, громадське харчування Польщі і України

Анотація

Метою статті є дослідження впливу управлінських рішень на діяльність закладів громадського харчування та їх рівень економічної безпеки в умовах COVID-19 з метою розвитку напрацьованого іміджу. Досліджено вплив управлінських рішень на складові імідж-технологій. В основу дослідження закладено набутий імідж підприємств. В залежності від початкового стану підприємства нами наведено комбінацію інструментів для управління іміджем. Рекомендації розробляються відповідно до можливостей закладу, його цільової аудиторії та географічного розташування. З використанням офіційних джерел наведено статистичний огляд галузі громадського харчування в Україні і Польщі. Відображено основні показники і їх зміну, яка є реакцією на економічні процеси в країні. Розглянуто проблеми, які виникли в наслідок пандемії COVID-19, а також, зважаючи на думки експертів обох країн, зроблено висновки стосовно того, як галузь громадського харчування адаптувалася до умов сьогодення і наскільки важлива підтримка держави для функціонування закладу за карантинних обмежень.

Посилання

Малишко В.М. Актуальні проблеми економічної безпеки в системі національної безпеки України. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015. № 4. С. 129–133.

Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Бинько И.Ф., Шлемко В.Т. Как обеспечить экономическую безопасность Украины. Всеукраинские ведомости. 1997. № 138(810). С. 3–8.

Арєф'єва О.В., Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 170 с.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози стратегія забезпечення. Київ : КТНЕУ, 2001. 309 с.

Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 144 с.

Стеценко С.П. Економічна безпека: сутність і структура. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24. С. 104–106.

Королев Ю.Б., Коротнев В.Д., Кочетова Г.Н. и др. Менеджмент в АПК. Москва : Колос С, 2007. 424 с.

Ткачук В.В. Розвиток інноваційних процесів управління в сучасних умовах господарювання. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2012. № 6. С. 179–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2012_6_44 (дата звернення: 27.06.2021).

Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. Київ : НІСД, 1997. 144 с.

Половнев К.С. Механизм обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. экон. наук. Екатеринбург, 2002. 34 с.

Фень К.С. Розвиток економічної безпеки в Україні. Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки. МНП Інтернет-конференція Подільського державного аграрно-технічного університету. 2013. С. 57–61.

Федоров И.А. Имидж как программирование поведения людей. Рязань : Новое время, 1997. 240 с.

Маркин В.М. «Я» как личностная характеристика госуда-рственного служащего. Москва : Имидж гос. Службы, 1996. С. 12–19.

Козаченко А.В., Пономарьов А.В., Лященко А.Н. Економічна безпека підприємства. Сутність і механізми забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Іванова Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 256 с.

Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (дата звернення: 20.03.2021).

Торгово-промислова палата України URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/602f9ce03135f554471158.pdf (дата звернення: 27.06.2021).

Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України. URL: https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0% (дата звернення: 27.06.2021).

COVID-19 – co zmienił w gastronomii? URL: https://smazymy.com/covid-19-co-zmienil-w-gastronomii/ (дата звернення: 27.06.2021).

Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (дата звернення: 27.06.2021).

Główny Urząd Statystyczny. URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/ (дата звернення: 27.06.2021).

W 2020 r. przybyło lokali gastronomicznych. URL: https://www.horecatrends.pl/gastronomia/114/w_2020_r_przybylo_lokali_gastronomicznych,6513.html#:~:text=Z%20czego%20trwale%20zbankrutowa%C5%82o%20i,si%C4%99%20na%2085%2C5%20tys (дата звернення: 27.06.2021).

Центр прикладних досліджень. Вплив Covid-19 на економіку України. URL: https://cpd.com.ua/vplyv-COVID-19-na-ekonomiku-Ukrainy.pdf (дата звернення: 27.06.2021).

Jaki wpływ na gastronomię może mieć koronawirus? URL: https://posbistro.com/blog/pl/jaki-wplyw-na-gastronomie-moze-miec-koronawirus/ (дата звернення: 27.06.2021).

Malyshko V.M. (2015) Aktualni problemy ekonomichnoi bezpeky v systemi natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. № 4. S. 129–133.

Kozachenko H.V., & Ponomarov V.P., Liashenko O.M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: Libra, 280 s.

Binko I.F., & Shlemko V.T. (1997). Kak obespechit ekonomicheskuyu bezopasnost Ukrainyi. Vseukrainskie vedomosti.–№138(810). S. 3–8.

Ariefieva O.V., & Kuzenko T.B. (2004). Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv. Kyiv: Vyd-vo Yevrop. un-tu, 170 s.

Yermoshenko M.M. (2001). Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy stratehiia zabezpechennia. Kyiv: KTNEU, 309 s.

Shlemko V.T., & Binko I.F. (1997) Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia : monohrafiia. Kyiv: NISD, 144 s.

Stetsenko, S.P. (2013). "Economic security: essence and structure", Investytsii: praktyka ta dosvid, № 24, pp. 104–106.

Korolev Yu.B., Korotnev V.D., Kochetova H.N. y dr. (2007). Menedzhment v APK. Moskva: Kolos S, 424 s.

Tkachuk V.V. (2012). Rozvytok innovatsiinykh protsesiv upravlinnia v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky. № 6. S. 179–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2012_6_44 (accessed 27 June 2021).

Shlemko V.T., & Binko I.F. (1997). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia. Kyiv: NISD, 144 s.

Polovnev K.S. (2002). Mehanizm obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti promyishlennogo predpriyatiya: avtoref. diss. na soiskanie uchen. stepeni kand. ekon. nauk. Ekaterinburg, 34 s.

Fen K.S. (2013) Rozvytok ekonomichnoi bezpeky v Ukraini. Teoretyko-metodolohichni i naukovo-praktychni zasady investytsiinoho, finansovoho ta oblikovoho zabezpechennia rozvytku ekonomiky. Mizhnarodna naukovo-praktychna Internet-konferentsiia Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. S. 57–61.

Fedorov I.A. (1997) Imidzh kak programmirovanie povedeniya lyudey. Riazan: Novoe vremya, 240 s.

Markin V.M. (1996) «Ya» kak lichnostnaya harakteristika gosuda-rstvennogo sluzhaschego. Moskva: Imidzh gos. sluzhbyi. S. 12–19.

Kozachenko A.V., Ponomarov A.V., Liashchenko A. N. (2003) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva. Sutnist i mekhanizmy zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: Libra, 280 s.

Ivanova T.M., & Zaichkovskyi A.O. (2009) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 256 s.

Derzhavna sluzhba statystyky. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (accessed 23 June 2021).

Torhovo-promyslova palata Ukrainy. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/602f9ce03135f554471158.pdf (accessed 20 June 2021).

Vplyv COVID-19 ta karantynnykh obmezhen na ekonomiku Ukrainy. URL: https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0% (accessed 23 June 2021).

COVID-19 – co zmienił w gastronomii? URL: https://smazymy.com/covid-19-co-zmienil-w-gastronomii/ (accessed 23 June 2021).

Derzhavna sluzhba statystyky. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html. [Główny Urząd Statystyczny. URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/ (accessed 27 June 2021).

Główny Urząd Statystyczny. URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/ ((accessed 27 June 2021).

W 2020 r. przybyło lokali gastronomicznych. URL: https://www.horecatrends.pl/gastronomia/114/w_2020_r_przybylo_lokali_gastronomicznych,6513.html#:~:text=Z%20czego%20trwale%20zbankrutowa%C5%82o%20i,si%C4%99%20na%2085%2C5%20tys (accessed 27 June 2021).

Tsentr prykladnykh doslidzhen. Vplyv Covid-19 na ekonomiku Ukrainy. URL: https://cpd.com.ua/vplyv-COVID-19-na-ekonomiku-Ukrainy.pdf (accessed 26 June 2021).

Jaki wpływ na gastronomię może mieć koronawirus? URL: https://posbistro.com/blog/pl/jaki-wplyw-na-gastronomie-moze-miec-koronawirus/ (accessed 27 June 2021).

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Лихолат, С., & Рискальчук, А. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ВІД ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ COVID-19. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-27
Розділ
ЕКОНОМІКА