ЛІДЕРСТВО ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: ресторанний бізнес, конкурентоспроможність галузі, лідерство, чинники конкурентоспроможності, конкурентні переваги

Анотація

Метою статті є розкриття взаємозв’язку термінів «конкурентоспроможність» та «лідерство» в сфері ресторанного бізнесу, а також пошук можливостей їх реалізації в практичній діяльності. Встановлено, що глибокі політичні і соціально-економічні зміни які мають місце в Україні упродовж останніх років негативно вплинули на розвиток вітчизняного бізнесу усіх форм власності, в т.ч. ресторанного бізнесу. Цей процес негативно вплинув також на конкуренцію та лідерство в галузі ресторанного бізнесу. Досліджено термін «конкурентоспроможність галузі» та встановлено, що класифіковані конкурентні чинники є одними й тими ж самими на усіх рівнях конкуренції але вони мають різну вагомість. Проведене дослідження терміну «лідерство» дає підставу ототожнювати його із терміном «конкурентні переваги» які залежать від рівня розвитку тріади: керівник – колектив – лідер.

Посилання

Гохберг О.Ю. Конкурентоспроможність бізнесу: теоретико–методологічні основи аналізу. Вісник Львівської державної фінансової академії. 2010. № 18. С. 50–56.

Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг : підручник. Львів : Видавництво Націон. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. 428 с.

Шевченко М.М. Методи оцінки конкурентоспроможності галузей промисловості в умовах інтернаціоналізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості». Харків, 2006. 16 с.

Остапенко А.В. Визначення сутності поняття «конкурентоспроможність галузі». Бізнес Інформ. 2015. № 5. С. 15–23.

Hеckscher E.F. The Effekt of Foreign Trad on Distribution of Income. / Reading in the Theory of International Trade. Blakiston Series of Republished Articles on Economics. 1919. № 4. P. 386.

Скупейко В.В., Лихолат С.М. Імплементація європейських засад формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18 Ч. 3. С. 65–69.

Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : навч. посібник. Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. 188 с.

Романовський О.Г., Гура Т.В., Книш А.Є. Розвиток лідерського потенціалу особистості в Центрі лідерства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». 2017. № 1. С. 96–100.

Іванова Н.Г. Психологічні засади лідерства в системі стратегічних комунікацій : навч. посібн. Київ : Національна академія Служби безпеки України, 2022. 119 с.

Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська А.М. та ін. Управління персоналом : навч. посібн. Київ : ЦУЛ, 2006. 504 с.

Костишина Т.А., Нестуля О.О., Нестуля С.І. та ін. Лідерство в управлінні персоналом. Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці : монографія. Полтава : Полтав. літератор, 2010. 498 с.

Hokhberh, O. (2010). Konkurentospromozhnist biznesu: teoretyko–metodolohichni osnovy analizu [Business competitiveness: theoretical and methodological foundations of analysis]. Visnyk Lvivskoi derzhavnoi finansovoi akademii, 18, 50–56. [in Ukrainian]

Krykavskyi, Ye.V. & Chukhrai, N.I. (2004). Promyslovyi marketynh [Industrial marketing]. Lviv: Vydavnytstvo Natsion. un-tu «Lvivska politekhnika». [in Ukrainian]

Shevchenko, M.M. (2006). Metody otsinky konkurentospromozhnosti haluzei promyslovosti v umovakh internatsionalizatsii [Methods for assessing the competitiveness of industries in terms of internationalization]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian]

Ostapenko, A. (2015). Vyznachennia sutnosti poniattia «konkurentospromozhnist haluzi» [Definition of the essence of the concept of «competitiveness of the industry]. Biznes Inform, 5, 15–23. [in Ukrainian]

Hеckscher, E. (1919). The Effekt of Foreign Trad on Distribution of Income. Reading in the Theory of International Trade. Blakiston Series of Republished Articles on Economics, 4, 386.

Skupeiko, V. & Lykholat, S. (2018). Implementatsiia yevropeiskykh zasad formuvannia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Implementation of European principles of formation of competitiveness of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu : seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 18(3), 65–69. [in Ukrainian]

Kuzmin, O.Ye. & Horbal, N.I. (2004). Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva (orhanizatsii) [Management of international competitiveness of the enterprise (organization)]. Lviv : Vydavnytstvo Natsion. un-tu «Lvivska politekhnika». [in Ukrainian]

Romanovskyi, O.H., Hura, T.V. & Knysh A.Ye. (2017). Rozvytok liderskoho potentsialu osobystosti v Tsentri liderstva Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» [Development of the leadership potential of the individual at the Leadership Center of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»]. Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys «Vyshcha osvita Ukrainy», 1, 96–100. [in Ukrainian]

Ivanova, N.H. (2022). Psykholohichni zasady liderstva v systemi stratehichnykh komunikatsii [Psychological principles of leadership in the system of strategic communications]. Kyiv : Natsionalna akademiia Sluzhby bezpeky Ukrainy. [in Ukrainian]

Vynohradskyi, M.D., Bieliaieva, S.V. & Vynohradska, A.M. (2006). Upravlinnia personalom [HR management]. Kyiv: TsUL. [in Ukrainian]

Nestulia, O.O., Kostyshyna, T.A. & Nestulia, S.I. (2010). Liderstvo v upravlinni personalom. Upravlinnia personalom u ХХІ stolitti: kadrova polityka, motyvatsiia, oplata pratsi [Leadership in personnel management. Personnel management in the XXI century: personnel policy, motivation, remuneration]. Poltava: Poltav. literator. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Лихолат, С., & Григоришак, Т. (2023). ЛІДЕРСТВО ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-45
Розділ
МАРКЕТИНГ