ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ключові слова: патент, торгова марка, авторське право, інтелектуальна власність, експорт, імпорт, патентний троль

Анотація

Метою статті є дослідження та аналіз проблем використання об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Дослідження патентного тролінгу показують нам, що недобросовісні власники патентів створюють безліч труднощів для підприємств як при експорті, так і імпорті товарів. Охарактеризовано вагомість та важливість впливу різних чинників на процес використання об’єктів інтелектуальної власності. Структуровано основні можливості вирішення проблеми, що дасть змогу ефективно та швидко загальмувати поширення та не допустити подальше виникнення патентного тролінгу. У статті наведенні рисунки та таблиці, які допоможуть краще зрозуміти та окреслити сутність поставленого питання. Систематизовано покроковий план удосконалення нормативно-законодавчої бази та охарактеризовано декілька високоефективних методів протистояння патентним тролям. Наведений висновок щодо управління інтелектуальною власністю та правами інтелектуальної власності з багатовимірним завданням, що вимагає багатьох різних дій та стратегій, які мають узгоджуватися з національним законодавством та міжнародними договорами.

Посилання

Андрощук Г.О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози. Право та інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. Нац. акад. прав. наук України. 2013. № 1. С. 70–88.

Черниш Р.Ф. «Патентний тролінг» як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області). Часопис Київського університету права. Проблеми права інтелектуальної власності. 2016. № 2. С. 260–263.

В Україні проведуть патентну реформу. (2019) За даними інформаційно-правової системи Ліга: Закон. URL: https://biz.ligazakon.net/ua/news/190266_v-ukran-provedut-patentnu-reformu

Що таке патентний тролінг? URL: https://taxlink.ua/ua/analytics/intelektualna-vlasnist/shcho-take-patentniy-troling/

Левковець О.М. Інтелектуальна власність як ресурс розвитку: дилема трансферу технологій. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Економічна теорія та право. 2014. № 3. С. 59‒75.

Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_4487

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 №3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII. Дата оновлення: 14.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII. Дата оновлення: 14.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII. Дата оновлення: 14.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 № 3116-XII. Дата оновлення:16.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 21 грудня 2000 року N 2188-III. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/z970621?ed=2002_07_04

Вплив «патентного тролінгу» на соціально-економічний стан в Україні. URL: http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/325/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%94%D0%A3%D0%A3%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF.%20302%2C%202017-177-186.pdf

Державна митна служба України. URL: https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/

Кримінальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Митний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Androschuk G.O. (2013) Patentnyi trolinh proty innovatsii: stan, tendentsii, zahrozy. [Patent trolling against innovation: status, trends, threats]. Law and innovation society: electron. Science. view. Nat. acad. right. Sciences of Ukraine, 1, 70–88.

Chernysh R.F. (2016) «Patentnyi trolinh» yak peredumova do zahostrennia suspilno- politychnoi sytuatsii v derzhavi ta formuvannia nehatyvnoho imidzhu Ukrainy na mizhnarodnii areni (za prykladom Zhytomyrskoi oblasti) ["Patent trolling" as a prerequisite for the aggravation of the socio-political situation in the country and the formation of a negative image of Ukraine in the international arena (following the example of Zhytomyr region)]. Journal of Kyiv University of Law. Problems of intellectual property law, 2, 260–263.

V Ukraini provedut patentnu reformu [Patent reform will be carried out in Ukraine]. According to the information and legal system League: Law. 2019. Available at: https://biz.ligazakon.net/ua/news/190266_v-ukran-provedut-patentnu-reformu

Shcho take patentnyi trolinh? [What is patent trolling?]. Retrieved from: https://taxlink.ua/en/analytics/intelektualna-vlasnist/shcho-take-patentniy-troling/ (accessed 18.11.2021)

Levkovets O.M. (2014) Intelektualna vlasnist yak resurs rozvytku: dylema transferu tekhnolohii. [Intellectual property as a resource of development: the dilemma of technology transfer]. Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Ser. : Economic theory and law, 3, 59‒75.

Pravove rehuliuvannia intelektualnoi vlasnosti v Ukraini [Legal regulation of intellectual property in Ukraine]. Available at: https://minjust.gov.ua/m/str_4487

The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine «On copyright and related rights». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine «On protection of rights to marks for goods and services». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text

The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine «On protection of rights to industrial designs». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text

The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine «On protection of rights to inventions and utility models». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine «On protection of rights to plant varieties». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text

The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine «On protection of rights to topography of integrated circuits». Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/z970621?ed=2002_07_04

Vplyv «patentnoho trolinhu» na sotsialnoekonomichnyi stan v Ukraini [The impact of "patent trolling" on the socio-economic situation in Ukraine]. Available at: http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/325/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%94%D0%A3%D0%A3%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF.%20302%2C%202017-177-186.pdf

Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy [State Customs Service of Ukraine]. Retrieved from: https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/

Кримінальний кодекс України [Criminal Codex of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Codex of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Commercial Codex of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Mytnyi kodeks Ukrainy [Customs Codex of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Codex of Ukraine on Administrative Offenses]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Нагірна, М., & Задоріжна, І. М. (2021). ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-64
Розділ
ЕКОНОМІКА