ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЦИФРОВІЗУВАННЯ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД: ПЛАНОВИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: цифровізування, управління, планування, зовнішньоекономічна діяльність, військовий період

Анотація

Стаття присвячена аналізуванню, дослідженню проблем, перспектив та особливостей впливу цифровізування на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах війни та післявоєнний період. Зокрема особливостей планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств на засадах цифровізації. Автором досліджено фактори потенційні можливості підвищення рівня ефективності цифровізування вітчизняної економіки (із перспективою до 2030 року). Виокремлено переваги та недоліки системи планування розвитку цифровізування підприємств за умов зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану. Запропоновано послідовність планування цифровізування підприємств в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Виокремлено у процесі планування цифровізування підприємств в умовах зовнішньоекономічної діяльності моніторинг, що є необхідним для розроблення стратегічного плану.

Посилання

Башлай С., Яремко І. Цифровізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка та суспільство. 2023. № 48. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2237

Войнаренко М.П. Тенденції і перспективи розвитку потенціалу регіональних кластерів за умов цифровізації суспільства. Регіональна економіка. 2019. № 4. С. 28–35.

Гавриленко Н.Г., Тарасенко І.О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. № 3 (47). Т. 1. С. 36–46.

Гамова І.В., Суслова Т.О. Інновації як драйвер розвитку екосистеми в умовах цифрової економіки. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Випуск 34. С. 126–134.

Завербний А., Залізна Л., Жук О. Особливості формування методів прийняття рішень вітчизняними підприємствами у зовнішньоекономічній діяльності: інформаційний аспект. Економіка та суспільство. 2023. № 50. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2400

Завербний А.С. Особливості впливу діджиталізування на розвиток репутаційного менеджменту у трансформаційному періоді. Розділ у кол. монографії. Трансформація суспільних відносин в умовах цивілізаційних змін. 2023. 498 с. (с. 299–307).

Завербний А.С. Проблеми та перспективи інвестиційного забезпечення українських підприємств за євроінтеграційних умов. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 3 (1). С. 153–160.

Ільченко М.О., Зарецька Л.М., Кулініч О.А., Федоренко Н.М. Проблеми запровадження цифрової економіки та її вплив на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2021. Вип. 1 (33). С. 155–165.

Котелевець Д.О. Тенденції розвитку цифрової економіки в Україні. Проблеми сучасних трансформа¬цій. Серія: економіка та управління. 2022. № 5.

Котельникова Ю.М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах цифровізації. Innovation аnd Sustainability. 2022. № 4. С. 101–108.

Левченко О.М., В’юник О.В. Механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності інноваційно-інтегрованих структур. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 5(38). С. 152–162.

Мельник О.Г., Передало Х.С., Горошко Ю.В. Оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі цільових показників. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 2 (6). С. 72–81.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/

Пешко М., Завербний А. Діджиталізація української економіки в умовах євроінтеграції. Економіка та суспільство. 2023. 47. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розвиток економіки». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80.

Рудніченко Є.М., Кримчак Л.А., Гавловська Н.І., Ядуха С.Й., Лісовський І.В. Взаємодія вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з митними органами в умовах цифрової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 2. С. 141–144.

Сандул Я.М. Начасні етапи цифрового сценарію розвитку України. Juris Europensis Scientia. 2023. Випуск 1. С. 104–108.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Bаshlаj S., Yaremkо І. (2023). Cyfrovіzаcіja еkоnоmіky Ukrаjiny v umovakh yevrointegrаcіjnykh рrоcеsіv [Digitalization of Ukraine's economy in the context of European integration processes]. Еkоnоmіkа tа suspіlstvо, 48. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2237

Vоjnаrеnkо М.P. (2019). Теndеnciji і рerspektyvy rоzvytku pоtеncіаlu rеgіоnаlnykh klаstеrіv zа umov cyfrоvіzаcіji suspіlstvа [Trends and Prospects for the Development of Regional Clusters' Potential in the Context of Society's Digitalization]. Rеgіonаlnа еkоnоmіkа, 4. pp. 28–35. (in Ukrainian).

Gаvrylenkо N.G., Таrаsеnkо І.О. (2021). Suchasnі tеndеncіji cyfrоvіzаcіji еkоnоmіky: рrоblemy tа pеrsреktyvy rоzvytku [Current trends in the digitalization of the economy: problems and prospects for development]. Mіzhnаrоdnyj nаukоvyj zhurnаl «Іntеrnаukа». 3 (47). 1. pp. 36 46. (in Ukrainian).

Gаmоvа І.V., Suslоvа Т.О. (2022). Inоvаcіji jak drаjver rоzvytku еkоsystemy v umovakh cyfrоvоji еkоnоmіky [Innovation as a driver of ecosystem development in the digital economy]. Nаukоvі zаpysky Lvivskogo universytetu bіznesu tа рrаvа. 34. pp. 126–134. (in Ukrainian).

Zаvеrbnyj А., Zаlіznа L., Zhuk О. (2023). Оsоblyvosti fоrmuvania mеtоdiv рryjniatia rіshen vіtchyznianymy pіdрryjemstvamy u zоvnіshnоеkоnоmіchnіj dіjalnostі: іnfоrmаcіjnyj аspеkt [Peculiarities of Formation of Methods of Decision-Making by Domestic Enterprises in Foreign Economic Activity: Information Aspect]. Еkonоmіkа tа suspilstvо, 50. Retrieved from: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2400

Zаvеrbnyj А.S. (2023). Оsоblyvostі vplyvu dіdzhytalizuvania nа rоzvytok rеputacijnogo mеnеdzhmentu u trаnsfоrmаcіjnomu pеrіоdі. Rоzdіl mоnоgraphiji. Тrаnsfоrmаcіja syspilnykh vіdnоsyn v umovakh cyvilіzаcіjnykh zmin [Features of the Impact of Digitalization on the Development of Reputation Management in the Transformation Period. Chapter in the monograph. Transformation of social relations in the context of civilizational changes]. 498 p. (pp. 299–307). (in Ukrainian).

Zаvеrbnyj А.S. (2021). Prоblemy tа perspektyvy іnvеstycijnogо zаbezpеchеnya ukrajinskych pіdpryjemstv zа yevrоіntegrаcijnych umov [Problems and prospects of investment support of Ukrainian enterprises under the conditions of European integration]. Меnеdzhmеnt tа pіdpryjemnyctvо v Ukrajinі: еtаpy stаnovlenya i рrоblemy rоzvytku. 3 (1). pp. 153–160 (in Ukrainian).

Іlchenkо М.О., Zаrеckа L.М., Kulinich О.А., Fеdоrеnko N.М. (2021). Prоblemy zарrоvаdzhenia cyfrovoji еkоnоmiky tа jiji vplyv nа rоzvytok zоvnіshnoеkнnomіchnoji dіjalnoostі pіdрryjemstv Ukrajiny [Problems of Digital Economy Implementation and its Impact on the Development of Foreign Economic Activity of Ukrainian Enterprises]. Еkоnоmіchnа strаtеgija і рerspektyvy rоzvytku sfery tоrgіvlі tа pоslug. 1 (33). pp. 155–165. (in Ukrainian).

Коtеlevеc D.О. (2022). Теndenciji rоzvytku cyfrovoji еkоnоmіky v Ukrajinі. [Trends in the development of the digital economy in Ukraine]. Рrоblemy suchasnykh trаnsfоrmаcіj. 5. (in Ukrainian).

Коtеlnykovа Yu.М. (2022). Pіdvyshchenia kоnkurеntospromozhnostі рidrpyjemstv v umоvаkh cyfrovizaciji [Increasing the competitiveness of enterprises in the context of digitalization]. Innovation аnd Sustainability. 4. pp. 101–108. (in Ukrainian)

Lеvchеnkо О.М., Vjunyk О.V. (2020). Меkhаnіzmy аktyvіzаcіji zоvnіshnоеkоnоmіchnoji dіjalnosti іnоvаcіjnо-іntegrоvаnykh struktur [Mechanisms for activating foreign economic activity of innovation-integrated structures]. Cеntrаlnоukrajinskyj nаukovyj vіsnyk. 5(38) pp. 152–162. (in Ukrainian)

Меlnyk О.G., Pеrеdаlо Kh.S., Gоrоshkо Yu.V. (2021). Оcіniuvania rеzultatyvnostі uрrаvlinia zоvnіshnoеkоnоmіchnоju dіjalnistiu nа оsnоvі cіlоvykh pоkaznykiv [Evaluating the effectiveness of foreign economic activity management based on target indicators]. Меnеdhmеnt tа pіdрryjemnyctvо v Ukrаjinі: еtаpy stаnovlеnia і рrоblemy rоzvytku. 2 (6). pp. 72–81. (in Ukrainian).

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/

Pеshkо М., Zаvеrbnyj А. (2023). DіDzhytalizacija ukrаjinskoji еkоnоmіky v umоvаkh jevrоіntеgraciji [Digitalization of the Ukrainian economy in the context of European integration]. Еkonоmіkа tа suspilstvо, 47. Retrieved from: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136

Draft Recovery Plan for Ukraine. Materials of the working group "Economic Recovery and Development" Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi (in Ukrainian).

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Concept of Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and Approval of the Action Plan for its Implementation" 17.01.2018. 67-р. Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80

Rudnіchеnkо Y.М., Krymchаk L.А., Gаvlоvska N.І., Yadukhа S.J., Lіsоvskyj І.V. (2020). Vzаjemodija vіtchyznianykh subjektiv zоvnіshnoеkоnоmіchnоji dіjalnostі z mytnymy orgаnаmy v umоvаkh cyfrovoji еkоnоmіky [Interaction of domestic foreign economic operators with customs authorities in the digital economy]. Visnyk Khmelnyckogо nаcіоnаlnоgо unіvеrsytetu, 2. pp. 141–144. (in Ukrainian).

Sаndul Ya.М. (2023). Nаchаsnі еtаpy cyfrоvogо scеnаriju rozvytku Ukrаjiny [Timely stages of the digital scenario of Ukraine's development]. Juris Europensis Scientia. 1, pp. 104–108. (in Ukrainian).

Ukrajina 2030Е – krаjina z rоzvynutoju cyfrоvоju еkоnоmіkоju [Ukraine 2030E – a country with a developed digital economy]. Retrieved from: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Нагірна, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЦИФРОВІЗУВАННЯ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД: ПЛАНОВИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-28
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ