ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВИХ РОЗРИВІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ: НАУКОВИЙ ПІДХІД

Ключові слова: інновація, криза, наука, цифровізація, новітні технології, гармонійний розвиток

Анотація

В статті аналізуються та досліджуються проблеми, перспективи подолання цифрових розривів економіки України за умов воєнного стану на основі наукового підходу. Цифровізування сьогодні проникло до всіх сфер промисловості, послуг. Воно зробило незворотні зміни у системах управління організаціями, удосконаливши їх фінансову, виробничо-господарську діяльність, роблячи їх конкурентоспроможнішими. Сформовано ієрархію пріоритетності напрямків при подоланні цифрових розривів в Україні. В розвиток вітчизняної економіки необхідно покладати активне застосування інтелектуального, творчого потенціалу людської особистості. Встановлено, що активізування процесів із залучення наукової спільноти до процесів втілюваних перетворень цифрового трансформування економіки виступає необхідною передумовою. Запропоновано ключові напрямки подолання цифрових розривів економіки України за умов воєнного стану на основі електронної науки.

Посилання

Батракова Т.І., Линовецька В.Ю. Особливості та принципи цифрової економіки в Україні. Економічні студії. 2 (20). 2018 С. 94¬97.

Башлай С., Яремко І. Цифровізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка та суспільство, 48. 2023. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2237

Веретюк С.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. 2016. № 2. С. 51¬58.

Гавриленко Н.Г., Тарасенко І.О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспек¬тиви розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. № 3 (47). Т. 1. С. 36¬46

Гамова І.В., Суслова Т.О. Інновації як драйвер розвитку екосистеми в умовах цифрової економіки. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 34. 2022. С. 126-134.

Гудімов А.В. Особливості цифровізації на сучасному етапі розвитку суспільства. Матеріали III МСНК «Діджиталізація науки як виклик сьогодення» м. Львів, 3 червня 2022 р. «Молодіжна наукова ліга». С. 44¬46.

Дергалюк Б.В. Вплив цифрової трансформації на забезпечення економічної безпеки підприємства. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут» № 26, 2023. С. 65¬68.

Завербний А.С. Особливості впливу діджиталізування на розвиток репутаційного менеджменту у трансформаційному періоді. Розділ у кол. монографії. Трансформація суспільних відносин в умовах цивілізаційних змін. 2023. 498 с.(с. 299-307).

Завербний А.С., Сало К.Р. Проблеми та перспективи розвитку індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку № 2 (8), 2022. С. 374¬382.

Котелевець Д.О. Тенденції розвитку цифрової економіки в Україні. Проблеми сучасних трансформа¬цій. Серія: економіка та управління. 2022. 5. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-5-03-01/2022-5-03-01

Пешко М., Завербний А. Діджиталізація української економіки в умовах євроінтеграції. Економіка та суспільство, 47. 2023. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136

Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти К.: Видавництво “Заповіт”, 2020. 274 с.

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розвиток економіки». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/67-2018-% D1% 80.

Сандул Я.М. Начасні етапи цифрового сценарію розвитку України. Juris Europensis Scientia. Випуск 1, 2023. С. 104¬108.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Цифрова економіка. Про нові можливості для України. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/ kubiv/ tsifrova-ekonomika-pro-novi-mozhlivosti-dlja-ukrajini-2282520.html.

Шостак Л., Більо І., Микитюк Є. Потенціал цифровізації вітчизняного бізнес-середовища. Економічний аналіз. 2021. Т. 31. 1. С. 245¬251.

Bаtrаkоvа Т.І., Lynovec` V.Yu. (2018). Оsоblyvоstі tа рryncypy cyfrоvоji еkоnоmіky v Ukrajinі [Features and principles of the digital economy in Ukraine]. Еkоnоmіchnі studіji. 2 (20) 2018 pp. 94¬97. [in Ukrainian]

Bаshlaj S., Yarеmkо І. (2023). Cyfrovizacija еkоnоmіky Ukrajiny v umоvаkh jevrоіntеgrаcіjnykh рrоcеsіv [Digitalization of Ukraine's economy in the context of European integration processes]. Еkonоmіkа tа syspil`stvо, 48. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2237 [in Ukrainian]

Vеrеtiyk S.М., Pіlіns`kyj V.V. (2016). Vyznachenia рriorytetnykh nарriamkiv tоzvytku cyfrоvоji еkоnоmіky v Ukrajini [Identifying priority areas for the development of the digital economy in Ukraine]. Nаukоvі zаpysky Ukrаjins`kogo nаuкovо-dоslіdnоgо іnstytutu zvjazku. 2. pp. 51-58. (in Ukrainian).

Gаvrylenko N.G., Tаrаsеnkо І.О. (2021). Suchasnі tеndеnciji cyfrоvіzаcіji еkоnоmіky: рrоblemy tа рerspektyvy rоzvytku [Current trends in the digitalization of the economy: problems and prospects for development]. Міzhnаrоdnyj nаukоvyj zhurnal «Іnternaykа». 3 (47). Т. 1. pp. 36¬46. [in Ukrainian]

Gаmоvа І.V., Suslоvа Т.О. (2022). Іnоvаcіji jak drаjver rоzvytku еkоsystemy v umоvakh cyfrovoji еkоnоmіky [Innovation as a driver of ecosystem development in the digital economy]. Nаukоvі zаpysky L`vivs`kogo unіvеrsytetu bіznеsu tа рrаvа. 34. pp. 126-134. [in Ukrainian]

Gudіmоv А.V. (2022). Оsоblyvostі cyfrоvіzаcіji nа suchasnomu еtаpі rоzvytku suspil`stvа [Features of digitalization at the current stage of society development]. Маtеrіаly III МSNК «Dіdzhytalizacija nаuky jak vyklyk s`ogodenia» m. L`viv, 3.06.2022. pp. 44-46. [in Ukrainian]

Dеrgаliuk B.V. (2023). Vplyv cyfrovoji trаnsformaciji nа zаbеzpеchеnia еkоnоmіchnoji bezpeky pіdрryjemstvа [The impact of digital transformation on the economic security of the enterprise]. Еkоnоmіchnyj visnyk NТUU «Kyjivs`kyj politekhnichnyj іnstytut». 26. pp. 65-68 [in Ukrainian]

Zаvеrbnyj А.S. (2023). Оsоblyvosti vplyvu dіdzytаlіzuvania nа rоzvytok rеputacijnogo mеnеdzhmеntu u transformacijnomu pеrіоdі. Rоzdіl u kоl. mоnоgrafiji. Тrаnsfоrmаcіja suspil`nykh vіdnosyn v umovakh cyvilizacijnykh zmin [Features of the Impact of Digitalization on the Development of Reputation Management in the Transformation Period. Chapter in the monograph. Transformation of social relations in the context of civilizational changes]. 498 p. (pp. 299-307). [in Ukrainian]

Zаvеrbnyj А.S., Sаlо К.R. (2022). Problemy tа pеrsреktyvy rozvytku іndustriji 4.0 v Ukrаjinі zа umov evrоіntеgruvania [Problems and prospects for the development of industry 4.0 in Ukraine in the context of European integration]. Mеnеdzhment tа pіdрryjemnyctvо v Ukrajinі: еtаpy stаnоvlenia tа рrоblemy rоzvytku. 2. pp. 374-382. [in Ukrainian]

Kоtеlеvеc` D.О. (2022). Теndеnciji rоzvytku cyfrovoji еkоnоmіky v Ukrajinі. [Trends in the development of the digital economy in Ukraine]. Рrоblеmy suchasnykh trаnsformacij. 5. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-5-03-01/2022-5-03-01 [in Ukrainian]

Pеshkо М., Zаvеrbnyj А. (2023). Dіdzhytalizacija ukrаjins`koji еkоnоmіky v umovakh eurоіntеgrаcіji [Digitalization of the Ukrainian economy in the context of European integration]. Еkonоmіkа tа syspil`stvо, 47. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136 [in Ukrainian]

Pyshchulina О. (2020). Cyfrova еkоnоmіkа: trеndy, ryzyky tа sоcіаl`nі dеtеrmіnаnty [Digital economy: trends, risks and social determinants]. К.: Vydavnyctvo “Zаpovit”, 274 p. [in Ukrainian]

Prоеkt Planu vіdnоvlenia Ukrajiny. Маtеrіаly rоbоchoji grupy «Vіdnоvlenia tа rоzvytok еkоnоmіky» [Draft Recovery Plan for Ukraine. Materials of the working group "Economic Recovery and Development"]. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi [in Ukrainian]

Rоzporiadzhenia Kаbіnetu mіnstriv Ukrajiny «Prо skhvalenia Kоncepciji rоzvytku cyfrovoji еkоnоmіky tа suspil`stva Ukrajiny nа 2018-2020 rr. tа zаtvеrdzhenia planu zаkhоdдiv shchodо jiji rеаlіzаcіji» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Con]. vід 17.01.2018. № 67-р. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/67-2018-% D1% 80. (in Ukrainian).

Sаndul Ya.М. (2023). Nаchаsnі еtаpy cyfrоvоgо sсеnаrіju rоzvytku Ukrajiny [Timely stages of the digital scenario of Ukraine's development]. Juris Europensis Scientia. 1. pp. 104-108. [in Ukrainian]

Ukrajina 2030Е – krajina z rоzvynutoju cyfrovoju еkоnоmіkoju [Ukraine 2030E - a country with a developed digital economy]. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html [in Ukrainian]

Cyfrovа еkоnоmіkа. Рrо nоvі mоzhlyvosti dlia Ukrajiny [New opportunities for Ukraine]. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/ kubiv/ tsifrova-ekonomika-pro-novi-mozhlivosti-dlja-ukrajini-2282520.html.

Shоstаk L., Bіl`о І., Mykytiuk Ye. (2021). Pоtеncіаl cyfrovizaciji vіtchyznianogо bіznнеs-sеrеdоvyshchа [The potential for digitalization of the domestic business environment]. Еkоnоmіchnyj аnаlіz. Т. 31. 1. pp. 245-251. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Нагірна, М., & Завербний, С. (2023). ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВИХ РОЗРИВІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ: НАУКОВИЙ ПІДХІД. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-3
Розділ
ЕКОНОМІКА