ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: валютний ринок, валютний курс, офіційні міжнародні резерви, інтервенції національного банку, валютне регулювання

Анотація

В статті розглянуті особливості функціонування валютного ринку України в сучасних умовах. Зазначено, що Національний банк України, як головний виконавчий орган валютного регулювання, здійснює валютне регулювання з метою забезпечення макроекономічної стабільності. Встановлено, що пом’якшення валютного регулювання після карантинних обмежень сприяло розвитку валютного ринку, але внаслідок війни його робота повністю змінилася. Проведений аналіз динаміки основних показників, що характеризують стан валютного ринку: курсу гривні до іноземних валют, обсягу операцій банків на валютному ринку із безготівковою іноземною валютою, обсягу інтервенції національного банку України, обсягу операцій з готівковою іноземною валютою, обсягу накопичених офіційних міжнародних резервів. Визначено ключові тенденції функціонування валютного ринку та наведено заходи валютного регулювання, які запроваджував НБУ для його стабілізації. Приділено значну увагу новій стратегії НБУ щодо пом’якшення валютних обмежень, яка передбачає режим керованої гнучкості.

Посилання

Манжура О.В., Краус К.М., Краус Н.М. Інструменти та механізми регулювання валютного ринку в умовах інституційних змін у національній економіці. Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій. 2022. № 10. С. 4–18.

Заволока Ю., Кузьменко О., Кузьменко В. Робота банківської системи та валютного ринку в умовах війни. Економіка та суспільство. 2023. № 50. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2346

Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України: затверджено Постанова Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text

Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 №679-XIV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14

Про введення воєнного стану: Указ президента України від 24 лютого 2022 р. №64/2022 / Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова Правління НБУ від 24 лютого 2022 р. № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

Які грошові перекази за кордон дозволені: роз’яснення НБУ. Дебет-Кредит. 2022. URL: https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/76363-iaki-grosovi-perekazi-za-kordon-dozvoleni-roziasnennia-nbu

Офіційний сайт НБУ. URL: https://www.bank.gov.ua

Стратегія пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/RoyFlQaSmKIWScQ

Manzhura O. V. Kraus K. M. and Kraus N. M. (2022) Instrumenty ta mekhanizmy rehuliuvannia valiutnoho rynku v umovakh instytutsiinykh zmin u natsionalnii ekonomitsi [Instruments and mechanisms of currency market regulation in conditions of institutional changes in the national economy]. European Scientific Journal of Economic and Financial Innovations, vol. 10, pp. 4–18.

Zavoloka Yu., Kuzmenko O., Kuzmenko V. (2023) Robota bankivskoi systemy ta valiutnoho rynku v umovakh viiny [Operation of the banking system and currency market in war conditions]. Economy and Society, vol. 50. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2346

Polozhennia pro strukturu valiutnoho rynku Ukrainy, umovy ta poriadok torhivli inozemnoiu valiutoiu ta bankivskymy metalamy na valiutnomu rynku Ukrainy [Provisions on the structure of the foreign exchange market of Ukraine, conditions and procedure for trading foreign currency and bank metals on the foreign exchange market of Ukraine]: approved Resolution of the Board of the NBU dated January 2, 2019 № 1. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text

Pro Natsionalnyi bank Ukrainy [About the National Bank of Ukraine]: Law of Ukraine dated May 20, 1999 № 679-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14

Pro vvedennia voiennoho stanu [On the introduction of martial law]: Decree of the President of Ukraine dated February 24, 2022 № 64/2022. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Pro robotu bankivskoi systemy v period zaprovadzhennia voiennoho stanu [On the operation of the banking system during the introduction of martial law]: Resolution of the NBU Board of February 24, 2022 № 18. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

Yaki hroshovi perekazy za kordon dozvoleni: roziasnennia NBU [Which money transfers abroad are allowed: clarification by the NBU]. Debit-Credit (2022) Available at: https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/76363-iaki-grosovi-perekazi-za-kordon-dozvoleni-roziasnennia-nbu

Ofitsiinyi sait NBU [Official website of the NBU]. Available at: https://www.bank.gov.ua

Stratehiia pomiakshennia valiutnykh obmezhen, perekhodu do bilshoi hnuchkosti obminnoho kursu ta povernennia do infliatsiinoho tarhetuvannia [The strategy of easing currency restrictions, transitioning to greater exchange rate flexibility and returning to inflation targeting] (2023) Available at: https://bank.gov.ua/ua/files/RoyFlQaSmKIWScQ

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Марусяк, Н., & Марич, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-98
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають