ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення, пенсійні внески, пенсійні активи, пенсійні заощадження, НПФ, пенсійні виплати

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. У роботі визначено, що можливість індивідуалізації процесу накопичення коштів на потреби пенсійного забезпечення, підвищення розміру середньої пенсії в державі та часткового розв’язання проблеми необхідності здійснення значних бюджетних витрат на фінансування дефіцитного Пенсійного фонду України обумовлює перспективність розвитку недержавних пенсійних фондів (НПФ) в межах національної пенсійної системи. Здійснено оцінку основних показників функціонування НПФ в Україні, а також досліджено найпоширеніші інвестиційні активи у структурі портфеля НПФ України протягом останніх років. Визначено заходи, що забезпечать розширення географії та підвищення результативності функціонування мережі НПФ в Україні.

Посилання

Дзямулич М., Чиж Н. Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні. Економічний форум. 2020. № 1. С. 135–140. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-19

Конституція України: Закон від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 06.10.2021).

Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/news/12286.html (дата звернення: 06.10.2021).

Офіційний веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/#tab-5 (дата звернення: 06.10.2021).

Офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua/2147095-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-07-2021/ (дата звернення: 06.10.2021).

Приймак І., Вишивана Б. Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення. Світ фінансів. 2019. № 3 (60). С. 121–138. URL: https://doi.org/10.32843/bses.55-31

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV (Редакція станом на 01.07.2021). Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text (дата звернення: 06.10.2021).

Ріппа M., Шимко Я. Економічна природа недержавних пенсійних фондів. Економічний вісник університету. 2019. № 41. С. 162–170. URL: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-41-162-170

Ткаченко Н. Вектори розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 200–206. URL: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-200-206

Dziamulych M., Chyzh N. (2020) Osoblyvosti funktsionuvannia systemy nederzhavnykh strakhovykh pensiinykh fondiv v Ukraini [Features of the functioning of the system of private pension insurance funds in Ukraine]. Ekonomichnyi forum – Economic forum, 1(1), 135–140. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-19 (in Ukrainian)

“Konstytutsiia Ukrainy”: Zakon Ukrainy vid 28.06. 1996 roku No 254к/96-ВР. [The Constitution of Ukraine] (1996, June, 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy [Official website of the Ministry of Social Policy of Ukraine]. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/news/12286.html

Ofitsiinyi veb-sait Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [Official website of the National Commission on Securities and Stock Market]. Retrieved from: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/#tab-5

Ofitsiinyi veb-sait Pensiinoho fondu Ukrainy [Official website of the Pension Fund of Ukraine]. Retrieved from: https://www.pfu.gov.ua/2147095-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-07-2021/

Pryimak I., Vyshyvana B. (2019) Nederzhavne pensiine zabezpechennia v systemi sotsialnoho zakhystu naselennia [Non-state pension provision in the system of social protection of the population]. Svit finansiv – The world of finance, 3(60), 121–138. Retrieved from http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37110 https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-19 (in Ukrainian)

Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia: Zakon Ukrainy vid 09.07.2003 roku No 1057-IV (Redaktsiia stanom na 01.07.2021) [On Non-state Pension Provision: The Law of Ukraine] (2003, November, 4). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text

Rippa M., Shymko Ya. (2019) Ekonomichna pryroda nederzhavnykh pensiinykh fondiv [The economic nature of private pension funds]. Ekonomichnyi visnyk universytetu – University Economic Bulletin, (41), 162–170. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-41-162-170 https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-19 (in Ukrainian)

Tkachenko N. (2019) Vektory rozvytku investytsiinoi diialnosti nederzhavnykh pensiinykh fondiv v Ukraini [The vectors of development of private pension funds investment activities]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 1(17), 200–206. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-200-206 https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-19 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 91
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Марич, М., & Шупер, А. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-16
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ