МІСЦЕ МОРАЛІ У ТЕОРЕТИЧНІЙ СХЕМІ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ключові слова: поведінкові фінанси, поведінкові моделі, поведінкові упередження, природа людини, ціннісні підходи, моральні спроможності, моральний порядок

Анотація

У статті розглянуто базові концепти теоретичної схеми поведінкових фінансів та зроблено висновок про недостатність традиційних підходів неокласичної науки для виявлення спрямованості впливу поведінкових чинників на прийняття управлінських фінансових рішень. Наголошено, що у центрі теорії та практики поведінкових фінансів знаходиться людина як суб’єкт прийняття неідеальних, ірраціональних фінансово-економічних рішень. Поведінкові упередження такого суб’єкта визначаються різноманітними чинниками, серед яких мораль у рамках ціннісних підходів, об’єктивно притаманних суспільствознавчим наукам, знаходиться незаслужено поза увагою дослідників. Проте, об’єктивна природа людини, її найбільш глибинна соціальна характеристика, яка полягає у моральному, вимагає щоб у її поведінкових моделях у тому числі і у фінансовій сфері превалювало все в більшій мірі моральне як суто людське, а морально-етичні виміри процесів прийняття фінансових рішень мають бути «включені» у теоретичну схему поведінкових фінансів.

Посилання

Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Метафізика економіки. Київ: Знання. 2007. 718 с.

Б’юкенен, Джеймс М., Масґрейв, Річард А. Суспільні фінанси і суспільний вибір. Два протилежних бачення держави. К.: Видавничий дім «КМ Академія». 2004. 175 с.

Нікіфоров П.О. Марич М.Г. Поведінкові фінанси: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний ун-т. 2022. 152 с.

Нікіфоров П.О. Морально-етичний дискурс в економічних дослідженнях як об’єктивна вимога розвитку науки. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія / за заг. ред. З. І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. С. 106¬112.

Bazylevych V.D., Il'yin V.V. Metafizyka ekonomiky [Metaphysics of economics]. Kyyiv: Znannya. 2007. 718 p.

B’yukenen, Dzheyms M., Masgreyv, Richard A. Suspil'ni finansy i suspil'nyy vybir. Dva protylezhnykh bachennya derzhavy [Public Finance and Public Choice. Two opposite visions of the state]. K.: Vydavnychyy dim «KM Akademiya». 2004. 175 p.

Nikiforov P.O. Marych M.H. Povedinkovi finansy: navch. posibnyk. [Behavioral finance: education manual]. Chernivtsi: Chernivets'kyy natsional'nyy un-t. 2022. 152 p.

Nikiforov P.O. Moral'no-etychnyy dyskurs v ekonomichnykh doslidzhennyakh yak ob’yektyvna vymoha rozvytku nauky. Ekonomichnyy ta upravlins'kyy potentsial sotsializatsiyi ekonomiky [Moral and ethical discourse in economic research as an objective requirement for the development of science. Economic and administrative potential of the socialization of the economy]. monohrafiya [a monograph]. Chernivtsi: Chernivets. nats. un-t im. Yuriya Fed'kovycha, 2020. P. 106¬112.

Переглядів статті: 65
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Нікіфоров, П., & Марич, М. (2023). МІСЦЕ МОРАЛІ У ТЕОРЕТИЧНІЙ СХЕМІ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-90
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають