КАПІТАЛІЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: банк, нематеріальні активи, гудвіл, капіталізація, ринкова вартість банку

Анотація

Стаття присвячена розгляду актуальних проблем визначення ролі нематеріальних активів банків у процесі реалізації стратегії підвищення їх капіталізації, забезпечуючи можливість їх довгострокового стійкого розвитку в умовах інформаційно-цифрової економіки. Наведено різні визначення нематеріальних активів банків згідно з українським законодавством та поглядами вітчизняних і закордонних науковців задля обґрунтування проблеми визначення ролі нематеріальних активів у капіталізації банку. Подано класифікацію нематеріальних активів банків за різними ознаками. Зазначено, що для банків, які проходили злиття, поглинання чи були придбані закордонними банківськими установами, саме нематеріальні активи були суттєвою складовою формування їх ринкової вартості. Виділено головні проблеми пов’язані з невизначеністю, ризикованістю та оцінкою нематеріальних активів українських банків.

Посилання

Куцик П.О. Особливості ідентифікації нематеріальних активів у банківському секторі. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 4 (60). С. 165–171.

Osinski M., Selig P. M., Matos F., Roman D. J. Methods of evaluation of intangible assets and intellectual capital. Journal of Intellectual Capital. 2017. 18(3), Р. 470–485. 10.1108/JIC-12-2016–013 URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0272018

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050#Text (дата звернення: 01.10.2022)

Нематеріальні активи : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8, затв. Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р., № 242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (дата звернення: 01.10.2022)

Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6341 (дата звернення: 01.10.2022)

Про віртуальні активи : Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20/conv#n6 (дата звернення: 11.10.2022)

Бриль І.В. Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації. Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін: наукова доповідь за результатами виконання науково-дослідницької теми відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України. Київ, 2015. 71 с. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/zasidannya_vr/2015/20150409_zvr_Bryl.pdf (дата звернення: 10.10.2022)

Thum-Thysen A., Voigt P., Weiss Ch. Reflections on Complementarities in Capital Formation and Production: Tangible and Intangible Assets across Europe. European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Discussion Paper 152. December 2021 URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/reflections-complementarities-capital-formation-and-production-tangible-and-intangible-assets-across_en (дата звернення: 16.10.2022)

Наявність і рух необоротних активів за видами активів. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ibd/osn_zas/arh_neob_akt_za_vud_akt_u.htm (дата звернення: 15.10.2022)

Балансові звіти банків. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення: 15.10.2022)

Колчар Ю.О. Облікова оцінка клієнтської бази як нематеріального активу банківських установ : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Одеса, 2014. 22 с.

Abebe Zelalem B., Ali Abebe A. Does intangible assets affect the financial performance and policy of commercial banks’ in the emerging market? PLoS ONE 2022. 17(8): e0272018. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272018

Kutsyk, P.O. (2013) Osoblyvosti identyfikatsii nematerialnykh aktyviv u bankivskomu sektori [Features identifcation of intangible assets in the banking sector]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, 4 (60), 165–171. (in Ukrainian)

Osinski M., Selig P. M., Matos F., & Roman D. J. (2017) Methods of evaluation of intangible assets and intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 18(3), 470–485. 10.1108/JIC-12-2016–013

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 38 «Nematerialni aktyvy». [International Accounting Standard 38 "Intangible Assets"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050#Text (in Ukrainian)

Nematerialni aktyvy : Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8, zatv. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.10.1999 No 242 [Intangible assets: Provisions (standard) of accounting 8. Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated October 18, 1999, No. 242]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (in Ukrainian)

Podatkovij kodeks Ukrayini vid 02.12.2010 No2755-VI [Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (in Ukrainian)

Pro virtualni aktyvy: Zakon Ukrainy vid 17.02.2022 № 2074-IX / Verkhovna Rada Ukrainy [About virtual assets: Law of Ukraine dated February 17, 2022 No. 2074-IX / Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20/conv#n6 (in Ukrainian)

Bryl, I.V. (2015) Formuvannia ta vykorystannia nematerialnykh aktyviv pidpryiemstv dlia pidvyshchennia yikh kapitalizatsii [Formation and use of intangible assets of enterprises to increase their capitalization] Metody rozvytku ta zabezpechennia kapitalizatsii promyslovykh pidpryiemstv v umovakh instytutsionalnykh zmin : naukova dopovid za rezultatamy vykonannia naukovo-doslidnytskoi temy viddilu problem ekonomiky pidpryiemstv Instytutu ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy – Methods of development and ensuring capitalization of industrial enterprises in conditions of institutional changes: scientific report based on the results of the scientific research topic of the department of problems of enterprise economics of the Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. p. 71. Available at: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/zasidannya_vr/2015/20150409_zvr_Bryl.pdf (in Ukrainian)

Thum-Thysen, A., Voigt, P. & Weiss, Ch. (2021) Reflections on Complementarities in Capital Formation and Production: Tangible and Intangible Assets across Europe. European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Discussion Paper 152. Available at: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/reflections-complementarities-capital-formation-and-production-tangible-and-intangible-assets-across_en

Naiavnist i rukh neoborotnykh aktyviv za vydamy aktyviv [Availability and movement of non-current assets by type of assets]. Statistical information of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ibd/osn_zas/arh_neob_akt_za_vud_akt_u.htm (in Ukrainian)

Balansovi zvity bankiv [Bank balance sheets]. The official website of the NBU. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (in Ukrainian)

Kolchar, Yu.O. (2014) Oblikova otsinka kliientskoi bazy yak nematerialnoho aktyvu bankivskykh ustanov [Accounting valuation of the customer base as the intangible assets of banking institutions]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Odesa. (in Ukrainian)

Abebe Zelalem B., Ali Abebe A. (2022) Does intangible assets affect the financial performance and policy of commercial banks’ in the emerging market? PLoS ONE 17(8): e0272018. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272018

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 117
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Гладчук, О., & Марич, М. (2022). КАПІТАЛІЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-10
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають