ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Ключові слова: страхова компанія, страховий ринок, фінансова безпека страховика, внутрішні і зовнішні загрози фінансовій безпеці страховика, індикатори фінансової безпеки страхового ринку

Анотація

Стаття присвячена висвітленню сучасного стану фінансової безпеки українських страхових компаній та різновидів загроз, які на нього впливають. Охарактеризовано особливості сучасних умов функціонування українських страхових компаній. Обчислено та проаналізовано динаміку основних показників-індикаторів стану фінансової безпеки страхового сектору України. Охарактеризовано причини незадовільного рівня фінансової безпеки українських страхових компаній. Визначено головні типи внутрішніх і зовнішніх загроз із якими зіткнулися українські страховики у нинішніх реаліях. Викормлено неформальні інститути страхового ринку, які чинять негативний вплив на фінансову безпеку страховиків. Указано можливі напрямки поліпшення рівня фінансової безпеки українськими страховими компаніями у сучасних умовах господарювання.

Посилання

Єрмошенко А.М. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій : автореф. дис. .канд. екон. наук: 08.06.01. Київ, 2006. 19 с.

Нікіфоров П.О., Кучерівська С.С. Сутність і значення фінансової безпеки страхової компанії. Фінанси України. 2006. № 5. С. 86¬94.

Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. Київ. КНТЕУ. 2004. 759 с.

Страхування: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. К. : Знання, 2008. 1019 с.

Бомба І.І. Управління безпековою діяльністю страхових компаній в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2020. 20 с.

Журавка О.С., Діденко І.В., Колесник А.І. Фактори впливу на фінансову безпеку страхових компаній. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №5. С. 15-20.

Ситник Н., Тишковець М. Фінансово-економічна безпека страхової компанії та її забезпечення. Економіка та суспільство, 2022. вип. 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1262/1216 (дата звернення: 29.09.2023). 8. Показники діяльності страхових компаній. Наглядова статистика НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення: 20.09.2023). 9. Черняховський В. Чому НБУ слід змінити принципи регулювання страхового ринку в умовах війни. DELO.UA. 31 березня 2023. URL: https://delo.ua/insurance/comu-nbu-slid-zminiti-principi-regulyuvannya-straxovogo-rinku-v-umovax-viini-413717/ (дата звернення: 22.09.2023).

Калугарь А.В., Кучерівська С.С. Особливості взаємодії учасників страхування в період війни. Економіка та суспільство. 2022. №46. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2022/1951 (дата звернення: 10.09.2023).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Мінекономрозвитку України від 29.10.2013 №1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення: 21.09.2023).

Населення та міграція. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 21.09.2023).

Огляд небанківського фінансового сектору. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-serpen-2023-roku (дата звернення: 20.09.2023).

Стратегія розвитку фінансового сектору України (2023). URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini (дата звернення: 25.09.2023).

Нікіфоров П.О., Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Формальні та неформальні інститути страхового ринку. Інноваційна економіка. 2021. №5-6 [88]. С. 105-110.

Гладчук О.М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України. Ефективна економіка. 2014. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2931 (дата звернення: 15.09.2023).

Yermoshenko A.M. (2006) Mechanism of insurers’ financial security guaranteeing [Mechanism for ensuring financial security of insurance organizations]: Ph.D. Thesis, Economics, establishment & enterprises’ management, Kyiv: Kyiv National University of Trade & Economy, 19 p. (in Ukrainian).

Nikiforov P.O., Kucherivska S.S. (2006) Sutnist i znachennia finansovoi bezpeky strakhovoi kompanii [Essence and value of financial safety of insurance company]. Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 86¬94.

Baranovskyj O.I. (2004) Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia): monohrafiia [Financial safety in Ukraine (evaluation methodology and support mechanisms): monograph]. Kyiv: Kyivskyj natsionalnyj torhovelno-ekonomichnyj universytet, 759 p. (in Ukrainian).

Bazylevych. V. D. (ed.) (2008) Strakhuvannia [Insurance], Kyiv: Znannia, 1019 p. (in Ukrainian).

Bomba I.I. (2020) Upravlinnia bezpekovoiu diialnistiu strakhovykh kompanii v Ukraini [Management of the safety activity of insurance companies in Ukraine]: Ph.D. Thesis, Economics and management of the enterprises (on kinds of economic activity), Lviv: Lviv University of Business and Law, 20 p. (in Ukrainian).

Zhuravka O.S., Didenko I.V., Kolesnyk A.I. (2018) Faktory vplyvu na finansovu bezpeku strakhovykh kompanii [Factors of influence on financial safety of insurance companies], Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 5, pp. 15-20.

Sytnyk N.S., Tyshkovets M.M. (2022) Finansovo-ekonomichna bezpeka strakhovoi kompanii ta yii zabezpechennia [Financial-economic security of the insurance company and its provision]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 38, 7 p. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1262/1216 (accessed September 29, 2023)

Pokaznyky diialnosti strakhovykh kompanii. Nahliadova statystyka NBU [Performance indicators of insurance companies. Supervisory statistics]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed September 20, 2023).

Cherniakhovskyi V. (2023) Chomu NBU slid zminyty pryntsypy rehuliuvannia strakhovoho rynku v umovakh viiny [Why should the NBU change the principles of regulation of the insurance market in wartime conditions] DELO.UA, 31 March. Available at: https://delo.ua/insurance/comu-nbu-slid-zminiti-principi-regulyuvannya-straxovogo-rinku-v-umovax-viini-413717/ (accessed September 22, 2023).

Kaluhar A.V., Kucherivska S.S. (2022) Osoblyvosti vzaiemodii uchasnykiv strakhuvannia v period viiny [Peculiarities of the interaction of insurance participants during the war]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 46. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2022/1951 (accessed September 10, 2023).

Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “On Approval of guidelines for the calculation of economic security of Ukraine” dated October 9, 2013 N 1277 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (accessed September 21, 2023).

Naselennia ta mihratsiia. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Population and migration. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (accessed September 21, 2023).

Ohliad nebankivskoho finansovoho sektoru. Ofitsiinyi sait NBU [Overview of the non-banking financial sector. The official website of the NBU]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-serpen-2023-roku (accessed September 20, 2023).

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini (accessed September 25, 2023).

Nikiforov P.O., Hladchuk O.M., Kucherivska S.S. (2021) Formalni ta neformalni instytuty strakhovoho rynku [Formal and informal insurance market institutions]. Innovatsiina ekonomika. vol. 5-6 (88), pp. 105¬110.

Hladchuk O.M. (2014) Finansova bezpeka suchasnoho strakhovoho rynku Ukrainy [Financial security of ukrainian modern insurance market]. Efektyvna ekonomika. vol. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2931 (accessed September 15, 2023).

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Гладчук , О. (2023). ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ . Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-40
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ