ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: ВЗАЄМОДІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Ключові слова: макроекономічна політика, генезис економічної науки, економічна теорія, ідеї економічних шкіл, інституційне середовище, національна економіка, економічний розвиток

Анотація

Здійснено дослідження теоретичних концепцій багатьох наукових шкіл, що розроблялися на різних етапах історичної еволюції та формують спадщину світової економічної науки. Визнано, що в Україні не приділялося достатньо уваги ідеям та концепціям, які становлять теоретичну основу формування макроекономічної політики. З’ясовано питання, які викликають дискусії серед економістів-теоретиків та практиків щодо того, які фактори визначають розвиток економіки, яку роль повинна відігравати держава й якою має бути її макроекономічна політика. Розкрито основні ідеї різних економічних шкіл та їхні підходи до здійснення стратегування економічної політики з урахуванням змін інституційного середовища. Наголошено, що важлива умова досягнення високого рівня ефективності макроекономічної політики в Україні полягає у врахуванні сильних і слабких сторін кожної з економічних теорій, та факторів, які в них вказуються і мають визначальний вплив на подальший соціально-економічний розвиток країни.

Посилання

Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / пер. з англ. І. Дзюб. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 670 с.

Історія економічних учень: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2004. 1300 с.

Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості процента і грошей. Київ : Основи, 2002. С. 224–518.

Лагутін В.Д. Економічна політика держави та ефекти її реалізації. Вісник КНТЕУ. 2017. № 4. С. 5–20.

Манків Грегорі Н. Макроекономіка / пер. з англ.; наук. ред. пер. С. Панчишина. Київ : Основи, 2000. 588 с.

Мочерний С.В., Довбенко М.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка). Навчальний посібник. Львів, 2005. 488 с.

Норт Д.С. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки Київ : Основи, 2000. 198 с.

Радіонова І.Ф. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності. Економічна теорія. 2011. № 4. С. 32–44.

Самуельсон Поль. Економіка : Підручник. Львів : Світ, 1993. 495 с.

Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.

Юхименко П.І. Історія економіки та економічної думки : підручник. Київ : Знання, 2011. 646 c.

Blaug M. (2001) Ekonomichna dumka v retrospektyvi [Economic theory in retrospect]. Kyiv: Solomia Pavlychko Publishing House "Osnovy". (in Ukrainian)

Bazilevich V.D. (2004) Istoriia ekonomichnykh vchen: navch. posibnyk [History of economic studie]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

J. M. Keynes (2002) Zahalna teoriia zainiatosti, vidsotkiv i hroshei [General theory of interest and money employment]. Kyiv: Osnovy. (in Ukrainian)

Lagutin V.D. (2017) Ekonomichna polityka derzhavy ta naslidky yii realizatsii [Economic policy of the state and the effects of its implementation]. Bulletin of KNTEU, 4, 5–20. (in Ukrainian)

Gregory N. Mankiv (2000) Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv: Osnovy. (in Ukrainian)

Mochernyi S.V., Dovbenko M.V. (2005) Istoriia ekonomichnykh vchen (Suchasna ekonomichna dumka): Navchalnyi posibnyk [History of economic doctrines (Modern economic thought)]. Lviv. (in Ukrainian)

Nort D. (2000) Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional change and functioning of the economy]. Kyiv: Osnovy. (in Ukrainian)

Radionova I.F. (2011) Teoriia vzaiemodii ekonomichnykh polityk za umov makroekonomichnoi nestabilnosti [The theory of the interaction of economic policies under conditions of macroeconomic instability]. Kyiv. (in Ukrainian)

Samuelson Paul (1993) Ekonomiks: Textbook [Economics]. Lviv: Svit. (in Ukrainian)

Schumpeter Y.A. (2011) Teoriia ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development: study of profits, capital, credit, interest and the economic cycle]. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House. (in Ukrainian)

Yukhymenko P.I., Leonenko P.M. (2002) Istoriia ekonomichnykh uchen: navch. posibnyk [History of economic students]. Kyiv: Znannia-Pres. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 372
Завантажень PDF: 259
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Ткач, Є., & Нікіфоров, П. (2022). ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: ВЗАЄМОДІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-22
Розділ
ЕКОНОМІКА