ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Ключові слова: підприємство, фінансовий стан, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність, фінансові результати діяльності

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням практичної оцінки фінансового стану машинобудівного підприємства. У роботі зазначено, що фінансовий стан підприємства визначається комплексом показників, що характеризують процеси формування, управління та використання фінансових ресурсів суб’єктом господарювання. Встановлено, що оцінка фінансового стану підприємства здійснюється на основі аналізу даних фінансової звітності і відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки отримані та досліджені дані є основою для ухвалення менеджментом ефективних рішень щодо операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Проведено оцінку фінансового стану Публічного акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод» за допомогою побудови аналітичних таблиць та розрахунку основних коефіцієнтів. Визначено основні недоліки у діяльності підприємства і розроблено шляхи зміцнення його фінансового становища з метою підвищення ефективності функціонування.

Посилання

Готра В.В., Ріпич В.В., Дячок А.В. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 219–223. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/38.pdf

Денисенко М. П. Заходи покращення фінансового стану підприємства у сучасних умовах господарювання. Економіка і держава. 2019. № 12. С. 61–65. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.12.61

Ковтуненко Ю.В. Методичні основи аналізу фінансового стану промислового підприємства. Економіка. Фінанси. Право, 2016. № 8/2. С. 40–41. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2588

Фінансовий аналіз: навч. посібник / уклад.: Н.Л. Марусяк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 172 с.

Офіційний веб-сайт ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». URL: https://www.kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/finansova-zvitnist

Панасюк Б.М., Шулик Ю.В. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства. Науковий блог. 2019. № 3. С. 141–148. URL: https://bit.ly/3CXL4Jh

Попович Д.В., Алимов О.С. Дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств та засоби її підвищення у сучасних умовах. Приазовський економічний вісник. 2018. № 1. С. 31–35. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/8.pdf

Чемчикаленко Р.А., Сукрушева Г.О., Ткаченко А.Ю. Теоретичні основи управління фінансовим станом підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 27. С. 350–354. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/56.pdf

Яцух О.О., Захарова Н.Ю. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. № 3. С. 173–180. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_3/35.pdf

Hotra V.V., Ripych V.V., Diachok A.V. (2017) Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva ta shliakhy yoho pokrashchennia [Diagnosis of the financial condition of the enterprise and ways of improving it]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 8, 219–223. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/38.pdf (in Ukrainian)

Denysenko M.P. (2019) Zakhody pokrashchennia finansovoho stanu pidpryiemstva u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Measures to improve the financial condition of the enterprise in modern business conditions]. Ekonomika i derzhava – Economy and state, 12, 61–65. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.12.61 (in Ukrainian)

Kovtunenko Yu.V. (2016) Metodychni osnovy analizu finansovoho stanu promyslovoho pidpryiemstva [Methodical bases of the analysis of a financial condition of the industrial enterprise]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economy. Finance. Right, 8/2, 40–41. Available at: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2588 (in Ukrainian)

Marusiak N.L. (2020) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Chernivtsi. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi veb-sait PAT «Kriukivskyi vahonobudivnyi zavod» [Official website of PJSC «Kryukovsky railway car building works»]. Available at: https://www.kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/finansova-zvitnist (in Ukrainian)

Panasiuk B.M., Shulyk Yu.V. (2019) Otsinka ta shliakhy pokrashchennia finansovoho stanu pidpryiemstva [Assessment and ways to improve the financial condition of the enterprise]. Naukovyi bloh – Scientific blog, 3, 141–148. Available at: https://bit.ly/3CXL4Jh (in Ukrainian)

Popovych D.V., Alymov O.S. (2018) Doslidzhennia efektyvnosti finansovo – hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv ta zasoby yii pidvyshchennia u suchasnykh umovakh [Research of efficiency of financial and economic activity of enterprises and means of its increase in modern conditions]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, 1, 31–35. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/8.pdf (in Ukrainian)

Chemchykalenko R.A., Sukrusheva H.O., Tkachenko A.Yu. (2019) Teoretychni osnovy upravlinnia finansovym stanom pidpryiemstva [Theoretical basis of managing the financial condition of the enterprise]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, Vypusk 27, 350–354. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/56.pdf (in Ukrainian)

Yatsukh O.O., Zakharova N.Yu. (2018) Finansovyi stan pidpryiemstva ta metodyka yoho otsinky [The financial condition of the enterprise and methods of its evaluation]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadsky. Series: Economics and Management, 3, 173–180. Available at: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_3/35.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 331
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Марусяк, Н., & Шупер, А. (2021). ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-88
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ