МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: мотивування, персонал, система менеджменту, покоління ВВ, X, Y, Z, індивідуальне мотивування, колективне мотивування

Анотація

У статті розглянуто особливості мотивування персоналу в системі менеджменту сучасного підприємства. Визначено, що мотивація виконує важливу роль у забезпеченні успішного розвитку підприємства, а також сприяє самореалізації особистості, її творчому розвитку. Розглянуто основі види мотивування персоналу підприємства, мотивуючі та демотивуючі фактори. Сформовано базові положення, яких доцільно дотримуватись керівництву підприємства у контексті спонукання працівників до високопродуктивної праці. Наведено основні характеристики поколінь BB, X, Y, Z, сформовано їхній мотиваційний профіль, а також комплекс заходів мотиваційного впливу на них. Обґрунтовано доцільність використання індивідуального та колективного підходів до мотивації працівників. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності мотивування персоналу в системі менеджменту підприємства у сучасних реаліях.

Посилання

Гончар В. В., Обухова Н. О. Методи нематеріального мотивування персоналу на промислових підприємствах у кризовий період. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2(3). С. 125-131.

Дон О. Д., Приварникова І. Ю. Нематеріальний складник групової трудової мотивації. Вісник Дніпропетровського університету. Менеджмент інновацій. 2016. Т24. Вип.7. С. 185-193

Кащук К. М. Особливості управління співробітниками Х, Y та Z поколінь. Економіка. Управління. Інновації. Економічні науки. 2018. Вип. 1(22). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_9 (дата звернення: 27.10.2023)

Коваль Н. В., Биба В. А. Використання теорії поколінь в менеджменті персоналу. Ефективна економіка. 2020. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/64.pdf. (дата звернення: 27.10.2023)

Прохоровська С. А. Мотивація персоналу підприємств в умовах сучасних викликів. Трансформаційна економіка. 2023. №2(02). С. 45-48.

Honchar V. V., Obukhova N. O. (2015) Metody nematerialnoho motyvuvannia personalu na promyslovykh pidpryiemstvakh u kryzovyi period [Methods of non-financial motivation of personnel in industrial enterprises during the crisis period]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, vol. 2(3), pp.125-131.

Don O. D., Privarnikova I. Yu. (2016) Nematerialnyi skladnyk hrupovoi trudovoi motyvatsii [Non-material component of group labor motivation]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Menedzhment innovatsii, iss 7, vol. 24, pp. 185-193

Kashchuk K. M. (2018) Osoblyvosti upravlinnia spivrobitnykamy Kh, Y ta Z pokolin [Employee management features of X, Y, Z generations]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Ekonomichni nauky, vol. 1(22). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_9 (data zvernennia: 27.10.2023)

Koval N. V., Byba V. A. (2020) Vykorystannia teorii pokolin v menedzhmenti personalu [Using generation theory in human resources management]. Efektyvna ekonomika, no 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/64.pdf (accessed October 27, 2023)

Prokhorovska S. A. (2023) Motyvatsiia personalu pidpryiemstv v umovakh suchasnykh vyklykiv [Motivation of the staff of enterprises in the conditions of modern challenges]. Transformatsiina ekonomika, no 2(02), pp. 45-48.

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Буняк, Н. (2023). МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-87
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ