ІННОВАЦІЙНИЙ АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: інновація, аутсорсинг, інноваційний аутсорсинг, інноваційний процес, аутсорсер

Анотація

У статті досліджено інноваційний аутсорсинг як інструмент управління підприємством. Виокремлено основні характеристики аутсорсингу та обґрунтовано доцільність його використання в інноваційній діяльності підприємства. Розкрито особливості інноваційного аутсорсингу. Визначено мотиви, які спонукають керівництво підприємства, що провадить інноваційну діяльність, до використання послуг аутсорсингових компаній. Окреслено стримуючі фактори щодо передачі непрофільних бізнес-процесів стороннім організаціям. Обґрунтовано важливі передумови успішного залучення партнерів-аутсорсерів до здійснення інноваційного процесу. Зроблено висновок, що попри певні проблеми та ризики, інноваційний аутсорсинг є дієвим інструментом зміцнення ринкових позицій підприємства в умовах обмежених інноваційних можливостей.

Посилання

Баглей Р. Р., Бучинська Т. В. Аналіз трансформації світового ринку праці під впливом революції 4.0. Інноваційна економіка. 2019. № 1-2 (78). С. 5–12.

Маркеева Г. А. Аутсорсинг в системе международного разделения труда. Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2012. №1 (2). С. 71–74.

Шатохина А. Г. Аутсорсинг и его роль в инновационном развитии предприятия. Известия Тульского государственного университета. 2013. № 4–1. С. 38–43.

Анисимова О. Н. Инновационный аутсорсинг и его преимущества на предприятиях строительной отрасли. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип.1. Т3. С. 283–286.

Литюга Ю. В., Ревуцька Н. В. Ризики інноваційної діяльності та сучасні аутсорсингові моделі її здійснення. Стратегія економічного розвитку України. 2012. № 30. С. 61–67.

Панков А. В. Аутсорсинг функцій менеджменту інновацій на базі субрегіонального інноваційного ринку. Економіка: реалії часу. 2012. № 3-4 (4-5). С. 63–66. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html (дата звернення: 20.05.2021)

Bahlei, R. R., Buchynska, T. V. (2019) Analiz transformatsii svitovoho rynku pratsi pid vplyvom revoliutsii 4.0 [Analysis of the transformation of the world labour market under the influence of revolution 4.0]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economy, no 1–2 (78), pp. 5–12. (in Ukrainian)

Markeeva, G. A. (2012) Autsorsing v sisteme mezhdunarodnogo razdeleniya truda [Outsourcing in the international division of labor]. Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve – Models, systems, networks in economics, engineering, nature and society, no 1(2), pp. 71–74. (in Russian)

Shatokhina, A. G. (2013) Autsorsing i ego rol' v innovatsionnom razvitii predpriyatiya [Outsourcing and its role in innovative development of industrial enterprise]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta – Izvestiya Tula State University, no. 4–1, pp. 38–43. (in Russian)

Anisimova, O.N. (2013) Innovatsionnyy autsorsing i ego preimushchestva na predpriyatiyakh stroitel'noy otrasli [Innovative outsourcing and its benefits to the enterprises of the construction industry]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti – Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, no. 1, vol. 3, pp. 283–286. (in Russian)

Lytiuha, Yu. V., Revutska, N. V. (2012) Ryzyky innovatsiinoi diialnosti ta suchasni autsorsynhovi modeli yii zdiisnennia [Risks of innovation and modern outsourcing models of its implementation]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy – Strategy of economic development of Ukraine, no. 30, pp. 61–67. (in Ukrainian)

Pankov, A. V. (2012) Autsorsynh funktsii menedzhmentu innovatsii na bazi subrehionalnoho innovatsiinoho rynku [Outsourcing of innovative management functions to the subregіonal innovative market]. Ekonomika: realii chasu – Economics: time realities, no. 3-4 (4-5), pp. 63–66. Available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html (accessed 20 May 2021)

Переглядів статті: 203
Завантажень PDF: 260
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Буняк, Н. (2021). ІННОВАЦІЙНИЙ АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-49
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ