ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

  • Оксана Моргулець Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-6530-1478
  • Марина Коробкіна Київський національний університет технологій та дизайну
  • Павло Вофсі Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: інституційні чинники, готельно-ресторанний бізнес, індустрія гостинності, державне регулювання, розвиток, управління, послуги

Анотація

Готельно-ресторанне господарство являє собою складну індустрію, на яку впливає багато чинників. Інституційні чинники мають визначальне значення для розвитку економіки. Основна мета цих чинників полягає у створенні сприятливого середовища для функціонування та розвитку галузей. Дослідження впливу інституційних чинників на розвиток готельного-ресторанного бізнесу має велике значення, оскільки дозволяє зрозуміти, які з них мають позитивний, а які негативний вплив на розвиток галузі. Недостатня увага до інституційних чинників розвитку готельно-ресторанного бізнесу може мати серйозні наслідки для економіки галузі, а також призвести до нестабільності на ринку праці та відтоку капіталу з країни. Це дослідження дає важливі висновки для управління розвитком індустрією гостинності, в цілому, та підприємством готельно-ресторанного бізнесу, зокрема, прийняття рішень щодо інвестування та розширення бізнесу, покращення якості обслуговування та посилення конкурентних переваг.

Посилання

Голод А., Коркуна О., Феленчук Ю. Інституційне середовище туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах децентралізації. European journal of economics and management. 2019. № 5(4). С. 78–85.

Круковська О.В. Нові організаційно-економічні засади управління послугами в індустрії гостинності на рівні підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Агросвіт. 2022. № 3. С. 70–76.

Білас М. Ринок HoReCa під час війни: поточний стан та ключові тенденції. URL: https://voxukraine.org/rynok-horeca-pid-chas-vijny-potochnyj-stan-ta-klyuchovi-tendentsiyi (дата звернення: 15.07.2023).

Лупашко А. У якій ситуації опинився готельний бізнес під час війни URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/28/691984/ (дата звернення: 20.07.2023)

Безучко Л.С., Білоус С.В., Філь М.І. Готельне господарство України в умовах війни: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/ journal/article/view/2145/2074 (дата звернення: 20.07.2023).

Державне агентство розвитку туризму (2023). URL: https://www.tourism.gov.ua (дата звернення: 24.07.2023)

Батченко Л.В., Гончар Л.О., Беляк А.О. Формування механізму фінансової стійкості підприємств сфери гостинності: організаційно-економічний аналіз. Підприємництво і торгівля. 2020. № 27. С. 13–20.

Гончар Л., Беляк А. Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Економіка та суспільство. 2021. № 26. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/332 (дата звернення: 20.07.2023)

Колєсніченко А.С. Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму. Причорноморські економічні студії. 2017. № 23. С. 37–42.

Готельний бізнес в Україні: можливості та ризики. URL: https://ribashotelsgroup.ua/blog/gostinichniy-biznes-v-ukraine-vozmozhnosti-i-riski/ (дата звернення: 7.07.2023).

Асоціація індустрії гостинності України: аналітика. URL: https://aigu.org.ua/analitika/ (дата звернення: 14.07.2023)

Мілашовська О.І., Ільтьо Т.І. Аналіз розвитку готельно-ресторанного бізнесу України в контексті сучасних викликів. Бізнес Інформ. 2021. № 6. С. 151–156.

Опанащук Ю.Я., Колісниченко Т.О., Вергун А.М. Світові досягнення та інноваційні технології в сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2021. № 27. С. 57–66.

Як український ресторанний бізнес адаптується до викликів війни: дослідження. URL: https://business.rayon.in.ua/news/547964-yak-ukrainskiy-restoranniy-biznes-adaptuetsya-do-viklikiv-viyni-doslidzhennya (дата звернення: 24.07.2023).

Batinić, Ivica. Hotel management and quality of hotel services. Journal of Process Management New Technologies. 2016. № 04(1). С. 25–29. URL: https://www.researchgate.net/publication/293479361_Hotel_management_and_quality_of_hotel_services (дата звернення: 24.07.2023).

Danylyshyn, B.; Kovalova, O.; Oleshko, A.; Morhulets, O.; Zaats, M. The Conceptual Framework for Creating an Industrial Smart and Tourism Favoured Cluster for Sustainable Development of the Ukranian Region. Economic Affairs. 2022. № 67(04). P. 661–671.

Golod, A., Korkuna, O., Felenchuk, Yu. (2019) Institutsiyne seredovische turistichnogo ta gotelno-restorannogo biznesu v Ukrayini v umovah detsentralizatsii [Institutional environment of tourism and hotel and restaurant business in Ukraine under conditions of decentralization]. European journal of economics and management, no 5(4), pp. 78–85.

Krukovska, O.V. (2022) Novi organizatsiyno-ekonomichni zasadi upravlinnya poslugami v industriyi gostinnosti na rivni pidpriemstv gotelno-restorannogo biznesu [New organizational and economic principles of service management in the hospitality industry at the level of hotel and restaurant business enterprises]. Agroworld, no 3, pp. 70–76.

Bilas, M. (2022) Rinok HoReCa pid chas viyni: potochniy stan ta klyuchovi tendentsiyi [The HoReCa market during the war: current state and key trends]. Available at: https://voxukraine.org/rynok-horeca-pid-chas-vijny-potochnyj-stan-ta-klyuchovi-tendentsiyi (accessed July 15, 2023).

Lupashko, A. (2022) U yakiy situatsiyi opinivsya gotelniy biznes pid chas viyni. [What was the situation of the hotel business during the war]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/28/691984/ (accessed July 20, 2023).

Bezuchko, L.S., Bilous, S.V., Fil, M.I. (2023) Gotelne gospodarstvo Ukrayini v umovah viyni: suchasniy stan ta perspektivi rozvitku. [The hotel industry of Ukraine in the conditions of war: current state and prospects for development]. Economy and society, no 47. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/%20journal/article/view/2145/2074 (accessed July 20, 2023).

Derzhavne agentstvo rozvitku turizmu [State Tourism Development Agency ]. Available at: https://www.tourism.gov.ua (accessed July 24, 2023).

Batchenko, L.V., Gonchar, L.O., Belyak, A.O. (2020) Formuvannya mehanizmu finansovoi [Formation of the mechanism of financial stability of enterprises in the field of hospitality: organizational and economic analysis]. Entrepreneurship and trade, no 27, pp. 13–20.

Gonchar, L., & Belyak, A. (2021) Normativno-pravove regulyuvannya diyalnosti pidpriemstv gotelno-restorannogo i turistichnogo biznesu [Normative and legal regulation of the activities of hotel-restaurant and tourist business enterprises]. Economy and society, no 26. Available at: https://economyandsociety.in.ua/ index.php/journal/article/view/332 (accessed July 20, 2023).

KolesnIchenko, A.S. (2017) Normativno-pravove regulyuvannya ta derzhavna pidtrimka rozvitku gotelnoi industrii yak institutu turizmu [Legal regulation and state support for the development of the hotel industry as an institution of tourism]. Black Sea Economic Studies, no 23, pp. 37–42.

Gotelniy biznes v Ukrayini: mozhlivostI ta riziki [Hotel business in Ukraine: opportunities and risks]. Available at: https://ribashotelsgroup.ua/blog/gostinichniy-biznes-v-ukraine-vozmozhnosti-i-riski/ (accessed July 7, 2023).

Асоціація індустрії гостинності України: аналітика [Association of the hospitality industry of Ukraine: analytics]. Available at: https://aigu.org.ua/analitika/ (accessed July 14, 2023)

Milashovska, O.I., Iito, T.I. (2021) AnalIz rozvitku gotelno-restorannogo biznesu Ukrayini v kontekstI suchasnih viklikIv [Analysis of the development of the hotel and restaurant business of Ukraine in the context of modern challenges]. Business Inform, no 6, pp. 151–156.

Opanaschuk, Yu.Ya., Kolisnichenko, T.O., Vergun, A.M. (2021) Svitovi dosyagnennya ta innovatsiyni tehnologiyi v suchasnomu turistichnomu ta gotelno-restorannomu biznesi [World achievements and innovative technologies in the modern tourist and hotel-restaurant business]. Problems of innovation and investment development, no 27, pp. 57–66.

Yak ukrayinskiy restoranni biznes adaptuetsya do viklikiv viyni: doslidzhennya [How the Ukrainian restaurant business adapts to the challenges of war: research]. Available at: https://business.rayon.in.ua/news/547964-yak-ukrainskiy-restoranniy-biznes-adaptuetsya-do-viklikiv-viyni-doslidzhennya (accessed July 24, 2023).

Batinić, Ivica (2016) Hotel management and quality of hotel services. Journal of Process Management New Technologies, no 04, pp. 25–29. Available at: https://www.researchgate.net/publication/293479361_Hotel_management_and_quality_of_hotel_services (accessed July 24, 2023).

Danylyshyn, B.; Kovalova, O.; Oleshko, A.; Morhulets, O.; Zaats, M. (2022) The Conceptual Framework for Creating an Industrial Smart and Tourism Favoured Cluster for Sustainable Development of the Ukranian Region. Economic Affairs, no 67(04), pp. 661–671.

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Моргулець, О., Коробкіна, М., & Вофсі, П. (2023). ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-62
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають