КРОС-КУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Ключові слова: культура, комунікації, крос-культурна комунікація, туристична діяльність, культурні відмінності, ефективність комунікацій

Анотація

В статті розглянуто поняття «культура», «комунікація» та «крос-культурна комунікація» в контексті туристичної діяльності. Обґрунтовано важливість крос-культурного виду комунікації для забезпечення якісного обслуговування та задоволення потреб різних культурних груп туристів. Розкрито основні функції крос-культурних комунікацій у туристичній діяльності, визначено проблеми ефективності крос-культурних комунікацій пов’язані з мовними бар’єрами та культурними розходженнями, стереотипами та недостатньою підготовкою персоналу. Запропоновано шляхи вдосконалення крос-культурних комунікацій в туристичній діяльності, які покращать якість послуг гостинності та рівень задоволеності туристів, що позитивно вплине на розвиток вітчизняного туризму в цілому.

Посилання

Атаманчук З. А. Вплив крос-культурних комунікацій у міжнародному туризмі на дифузію інновацій між країнами. Економіка і організація управління. 2022. № 1 (45). С. 59-66. URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/12136 (дата звернення 01.12.2023).

Алдошина М. В., Брусільцева Г. М. Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. 2014. № 3. С. 197-202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_3_32 (дата звернення 09.12.2023).

Чорна Л. В. Міжкультурна комунікація в туризмі: професійно-прикладний аспект. Карпатський край. 2018. № 1-2. С. 137-143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2018_1-2_17 (дата звернення 09.12.2023).

Самойленко Н. Б. Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю : моногр. Севастополь : Рібест, 2013. 411 с.

Близнюк Т. П. Крос-культурні особливості менеджменту сучасної мультинаціональної організації : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. 296 с. URL: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26203 (дата звернення 27.11.2023).

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 343 с.

Hofstede G. Cultures and organizations: Software of the mind / G. Hofstede, M. Minkov. – New York: McGrawHill Book Company, 2010. 550 р.

Albu, C. Intercultural communication in tourism. Cross-Cultural Management Journal. 2015. Volume XVII. Issue 1. P. 7-14. URL: https://seaopenresearch.eu/Journals/articles/CMJ2015_I1_1.pdf (Accessed 01 December 2023).

Jack, G., Phipps, A. and Barrientos Arriaga, O. (2020) Intercultural communication in tourism. In: Jackson, J. (ed.) The Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication. 2nd Edition. Series : Routledge handbooks in applied linguistics. Routledge: Abingdon, Oxon; New York, NY, P. 535-554.

Dujmović M., Vitasović A. Importance of social interaction and intercultural communication in tourism. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Sustainable Tourism X. 2022. Vol. 256. P. 77-83. URL: https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/ST22/ST22007FU1.pdf (Accessed 01 December 2023).

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 373 с.

Matsumoto D., Kudoh T., Takeuchi S. Changing Patterns of Individualism and Collectivism in the United States and Japan. Culture & Psychology. 1996. Vol. 2. P. 77-107.

Андрущенко В. Поняття культури: філософський дискурс на рубежі століть. Вісник Інституту розвитку дитини. Філософія, педагогіка, психологія. 2014. № 33. С. 5-9.

Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін. Культурологія : навч. посіб. / за ред. Т. Б. Гриценко [2-ге вид.]. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 392 с.

Сідоричева Н. В., Тащенко А. Ю. Культурна апропріація в соціальних відносинах. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2021. № 2 (50). С. 28-32.

Сагер Л. Ю. Аналіз теоретичних основ внутрішніх комунікацій як необхідної умови ефективного управління підприємством. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 128-136. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_1_128_136.pdf (дата звернення 29.11.2023).

Кіслов Д. В. Термінологія комунікацій: теоретичний дискурс та його практичне використання. Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». 2013. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=551 (дата звернення 29.11.2023).

Павленко Т. В. Основні психологічні підходи визначення поняття «комунікація». Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Том ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. 2016. № 9. С. 368-376.

Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 384 с.

Панченко Є. Міжнародний менеджмент : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Київ : КНЕУ, 2014. 468 с.

Trager, G., & Hall, E. (1954). Culture as communication: A model and analysis. New York, Explorations. Studies in Culture and Communication, 3, pp. 137-149.

Козлова А. О., Усачова О. В. Крос-культурні комунікації у міжнародному туризмі. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі» (м. Харків, 17 квітня 2020 р.). Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020. С. 6-7. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/kozlova.htm (дата звернення 29.11.2023).

Atamanchuk Z. A. (2022) Vplyv kros-kulturnykh komunikatsii u mizhnarodnomu turyzmi na dyfuziiu innovatsii mizh krainamy [Influence of cross-cultural communications in international tourism on diffusion of innovations between countries]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economiсs and organization of management, vol. 1 (45), pp. 59-66. Available at: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/12136 (accessed December 01, 2023).

Aldoshyna M. V., Brusiltseva H. M. (2014) Kros-kulturni komunikatsii v haluzi turyzmu v umovakh hlobalizatsii [Cross-culture Communications in Tourism under Conditions of Globalisation]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 3, pp. 197-202. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_3_32 (accessed December 09, 2023).

Chorna L. V. (2018) Mizhkulturna komunikatsiia v turyzmi: profesiino-prykladnyi aspect [Intercultural communication in tourism: professional and applied aspect]. Karpatskyi krai – Carpathian region, vol. 1-2, pp. 137-143. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2018_1-2_17 (accessed December 09, 2023).

Samoilenko N. B. (2013) Mizhkulturna kompetentnist maibutnikh fakhivtsiv humanitarnoho profiliu: monohrafiia [Intercultural competence of future humanitarian professionals: monograph]. Sevastopol: Ribest, 411 p. (in Ukrainian).

Blyzniuk T. P. (2017) Kros-kulturni osoblyvosti menedzhmentu suchasnoi multynatsionalnoi orhanizatsii: monohrafiia [Cross-cultural features of the management of a modern multinational organization: monograph]. Kharkiv: FOP Liburkina L. M., 296 p. Available at: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26203 (accessed November 27, 2023). (in Ukrainian).

Batsevych F. S. (2004) Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky: pidruchnyk [Basics of communicative linguistics: a textbook]. Kyiv: Akademiia, 343 p. (in Ukrainian).

Hofstede G., Minkov М. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind. New York: McGrawHill Book Company, 550 р.

Cristina Elena Albu (2015). Intercultural communication in tourism. Cross-Cultural Management Journal. Volume XVII. Issue 1. P. 7-14. Available at: https://seaopenresearch.eu/Journals/articles/CMJ2015_I1_1.pdf (accessed December 01, 2023).

Jack, G., Phipps, A. and Barrientos Arriaga, O. (2020) Intercultural communication in tourism. In: Jackson, J. (ed.) The Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication. 2nd Edition. Series: Routledge handbooks in applied linguistics. Routledge: Abingdon, Oxon; New York, NY, P. 535-554.

Dujmović M., Vitasović A. (2022) Importance of social interaction and intercultural communication in tourism. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Sustainable Tourism X. Vol. 256. P. 77-83. Available at: https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/ST22/ST22007FU1.pdf (accessed December 01, 2023).

Honcharenko S. U. (1997) Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid, 373 p. (in Ukrainian).

Matsumoto D., Kudoh T., Takeuchi S. (1996) Changing Patterns of Individualism and Collectivism in the United States and Japan. Culture & Psychology. Vol. 2. P. 77-107.

Andrushchenko V. (2014) Poniattia kultury: filosofskyi dyskurs na rubezhi stolit [Concept of culture: philosophical discourse at the turn of the century]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Filosofiia, pedahohika, psykholohiia – Bulletin of the Institute of Child Development. Philosophy, pedagogy, psychology, vol. 33, pp. 5-9.

Hrytsenko T. B., Hrytsenko S. P., Kondratiuk A. Yu. ta in. (2009) Kulturolohiia: navch. posib. [Culturology: a study guide] / za red. T. B. Hrytsenko [2-he vyd.]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 392 p. (in Ukrainian).

Sidorycheva N. V., Tashchenko A. Yu. (2021) Kulturna apropriatsiia v sotsialnykh vidnosynakh [The cultural appropriation in social relations]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo – Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Political Science. Sociology. Law, vol. 2 (50), pp. 28-32.

Saher L. Yu. (2011) Analiz teoretychnykh osnov vnutrishnikh komunikatsii yak neobkhidnoi umovy efektyvnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Analysis of theoretical basics of internal communications as a necessary condition effective management of enterprise]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, vol. 1, pp. 128-136. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_1_128_136.pdf (accessed November 29, 2023).

Kislov D. V. (2013) Terminolohiia komunikatsii: teoretychnyi dyskurs ta yoho praktychne vykorystannia [Terminology communications: theoretical discours and its practical use]. Elektronnyi zhurnal «Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok» – Electronic scientific journal "Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok", vol. 3. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=551 (accessed November 29, 2023).

Pavlenko T. V. (2016) Osnovni psykholohichni pidkhody vyznachennia poniattia «komunikatsiia» [Basic psychological approaches to defining the concept of "communication"]. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka. Tom IX, Zahalna psykholohiia. Etnichna psykholohiia. Istorychna psykholohiia – Actual problems of psychology: Collection of scientific works of the Institute of Psychology named after H. S. Kostyuka Volume IX, General psychology. Ethnic psychology. Historical psychology, vol. 9, pp. 368-376.

Morhulets О. (2012). Menedzhment u sferi poslug [Service management] : navch. posib. Kiyiv: Centr uchbovoyi literaturi, 384 p. (in Ukrainian).

Panchenko Ye. (2014) Mizhnarodnyi menedzhment : navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts. [International management: educational and methodological guide for independent study of the discipline]. Kyiv: KNEU, 468 p. (in Ukrainian).

Trager, G., & Hall, E. (1954). Culture as communication: A model and analysis. New York, Explorations. Studies in Culture and Communication, 3, pp. 137-149.

Kozlova A. O., Usachova O. V. (2020) Kros-kulturni komunikatsii u mizhnarodnomu turyzmi [Cross-cultural communications in international tourism]. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Suchasni tendentsii rozvytku industrii turyzmu ta hostynnosti u konkurentnomu seredovyshchi» (Kharkiv, April 17, 2020). Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet miskoho hospodarstva imeni O. M. Beketova, pp. 6-7. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/kozlova.htm (accessed November 29, 2023). (in Ukrainian).

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Моргулець, О., Нишенко, О., & Шевченко, О. (2023). КРОС-КУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-60

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають