ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОМУ ПЕРІОДІ

Ключові слова: потенціал закладу вищої освіти, внутрішні та зовнішні фактори формування потенціалу, інтеграція до європейського освітнього та дослідницького простору, військова агресія з боку РФ

Анотація

Актуальність теми статті визначається провідною роллю освіти як сфери, призначеної створити базис для розвитку нації на інноваційних засадах із врахуванням потреб як країни в цілому, так і кожної особистості. Загострення конкурентної ситуації на ринку освітніх послуг обумовлює необхідність підвищення рівня потенціалу національної системи вищої освіти загалом та закладів вищої освіти (ЗВО) як її елементів зокрема. Встановлено, що потенціал ЗВО є характеристикою його спроможності щодо залучення, інтеграції, реконфігурації усіх необхідних ресурсів відповідно до зміни зовнішнього середовища таким чином, щоб синергетичний ефект від цього забезпечував досягнення стратегічних цілей, формалізованих у ключових показниках ефективності. Систематизовано наукові підходи до розуміння сутності «потенціал» та обґрунтовано доцільність використання в процесі дослідження цільового підходу як пріоритетного. Проаналізовано позиції України за складовими Глобального індексу інновацій та встановлено, що освітня складова в субіндексі «Людські ресурси» є сильною стороною української вищої освіти. Практичну цінність представляють: алгоритм оцінювання потенціалу закладів вищої освіти, що ґрунтується на систематизації факторів за місцем їх виникнення та ступенем корисності; система факторів формування потенціалу закладів вищої освіти України в умовах війни з виокремленням внутрішніх умов формування потенціалу ЗВО і факторів зовнішнього середовища. Розглянуто переваги та можливості інтеграції України до європейського освітнього і дослідницького простору. Визначено ключові аспекти державного регулювання за впливом на формування та збереження потенціалу закладів вищої освіти України.

Посилання

Duľová Spišáková E., Gontkovičová B., Hajduová Z. Education from the Perspective of the Europe 2020 Strategy: the Case of Southern Countries of the European Union. Economics & Sociology. 2016. Vol. 9 (Number 2). Р. 266–278.

Bartosik-Purgat M., Filimon N., Kiygi-Calli M. Social media and higher education – an international perspective. Economics & Sociology. 2017. Vol. 10 (Number 1). Р. 181–191.

Bagmet M., Liakhovets O. Towards the European Union’s Education Standards: Expectations of the Ukrainians. Economics & Sociology. 2017. Vol. 10 (Number 2). Р. 191–206.

Каленюк И.С., Куклин О.В., Ямковой В.А. Современные риски развития высшего образования в Украине. Экономика Украины. 2015. № 2. С. 70–83.

Банзелюк І.В. Концепція розвитку маркетингового потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу. Економіка і організація управління. 2020. № 4 (40). С. 213–227.

Нефедова Т.М. Модель формування конкурентоспроможності ВНЗ на основі реалізації конкурентного потенціалу. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 2.07.2023).

Савченко М.В., Боєнко О.Ю. Стратегія розвитку потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу. Економіка і організація управління. 2020. № 4 (40). С. 239–248.

Артюхіна М.В. Аутстафінг як альтернативний механізм збереження надлишкового соціально-економічного потенціалу закладів вищої освіти. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Випуск № 2 (82). С. 162–166. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-22

Рязанов М.Р. Теоретико-методологічні засади визначення сутності кадрового потенціалу закладу вищої освіти. Економіка і організація управління. 2020. № 4 (40). С. 336–344.

Дибач І.Л. Макроекономічний аналіз трудового потенціалу вітчизняних закладів вищої освіти. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 6(1). С. 163–168.

Дропа Я.Б., Коваленко В.М., Заплатинський М.В. Фінансовий потенціал закладів вищої освіти України: економічна природа, проблеми та можливості зростання. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. 2022. № 9. С. 153–162.

Парпан У. Стратегічний потенціал реформування системи вищої освіти в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 884. С. 163–169.

Сас С.П. Фінансовий потенціал закладів вищої освіти України в умовах трансформаційних змін : автореф. дис. ... д. філософії : 072. 2023. 23 с.

Світовий рейтинг університетів і шість українських вишів в ньому. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52770462 (дата звернення 1.07.2023).

11 українських ЗВО увійшли до рейтингу QS World University Rankings 2023. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/11-ukrayinskih-zvo-uvijshli-do-rejtingu-qs-world-university-rankings-2023 (дата звернення 1.07.2023).

Global Competitiveness Report 2019. URL: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth/ (дата звернення 07.05.2023).

Dutta S., Lanvin B., & Wunsch-Vincent S. (2019). Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation? WIPO – World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата звернення: 07.05.2023).

Dutta S., Lanvin B., & Wunsch-Vincent S. (2020). Global innovation index 2020. Who Will Finance Innovation? WIPO – World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата звернення: 07.05.2023).

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S., & Rivera León L. (2021). Global Innovation Index 2021. Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. WIPO – World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (дата звернення: 07.05.2023).

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S., & Rivera León L. (2021). Global Innovation Index 2021. What is the future of innovation-driven growth?. WIPO – World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf (дата звернення: 07.05.2023).

Вища освіта в Україні: зміни через війну: аналітичний звіт / Є. Ніколаєв, Г. Рій, І. Шемелинець. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. 94 с.

Освіта України в умовах воєнного стану : інформаційно-аналітичний збірник / за заг. ред. С. М. Шкарлета. Київ, 2022. 358 с.

План відновлення «Освіта і наука». Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/08/19/HO.proyekt.Planu.vidnovl.Osv.i.nauky-19.08.2022.pdf (дата звернення: 07.05.2023).

Крухмаль О.В., Криклій О.А. Дорожня карта регуляторних інтервенцій для масштабування моделі інституційного партнерства провайдерів освітніх послуг з метою підвищення резільєнтності місцевого/регіонального соціально-економічного розвитку. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. № 4 (80). С. 25–31.

Duľová Spišáková, E., Gontkovičová, B., & Hajduová, Z. (2016). Education from the Perspective of the Europe 2020 Strategy: the Case of Southern Countries of the European Union. Economics & Sociology, 9, 2, 266–278.

Bartosik-Purgat, M., Filimon, N., & Kiygi-Calli, M. (2017). Social media and higher education – an international perspective. Economics & Sociology, 10, 1, 181–191.

Bagmet, M., & Liakhovets, O. (2017). Towards the European Union’s Education Standards: Expectations of the Ukrainians. Economics & Sociology, 10, 2, 191–206.

Kaleniuk, Y., Kuklyn, O., & Yamkovoi, V. (2015). Sovremennye rysky razvytyia výssheho obrazovanyia v Ukrayne [Current Risks of Higher Education Development in Ukraine]. Economyka Ukrayny, 2, 70–83. [in Russian]

Banzeliuk, I. (2020). Kontseptsiia rozvytku marketynhovoho potentsialu zakladiv vyshchoi osvity na zasadakh benchmarkinhu [The concept of developing the marketing potential of higher education institutions on the basis of benchmarking]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 4 (40), 213–227. [in Ukrainian]

Nefedova, T. (2015). Model formuvannia konkurentospromozhnosti VNZ na osnovi realizatsii konkurentnoho potentsialu. [A model of university competitiveness formation based on the realization of competitive potential]. Efektyvna ekonomika, 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian]

Savchenko, M., & Boienko, O. (2020). Stratehiia rozvytku potentsialu zakladiv vyshchoi osvity na zasadakh benchmarkinhu [Strategy for developing the potential of higher education institutions based on benchmarking]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 4 (40), 239–248. [in Ukrainian]

Artiukhina M. (2021). Autstafinh yak alternatyvnyi mekhanizm zberezhennia nadlyshkovoho sotsialno-ekonomichnoho potentsialu zakladiv vyshchoi osvity [Outstaffing as an alternative mechanism for preserving the excess socio-economic potential of higher education institutions]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 2 (82), 162–166. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-22 [in Ukrainian]

Riazanov M. (2020). Teoretyko-metodolohichni zasady vyznachennia sutnosti kadrovoho potentsialu zakladu vyshchoi osvity [Theoretical and Methodological Bases for Determining the Essence of Human Resources Potential of a Higher Education Institution]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 4 (40), 336–344. [in Ukrainian]

Dybach, I. (2018). Makroekonomichnyi analiz trudovoho potentsialu vitchyznianykh zakladiv vyshchoi osvity [Macroeconomic analysis of the labor potential of domestic higher education institutions]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 6 (1), 163–168. [in Ukrainian]

Dropa, Ya., Kovalenko, V., & Zaplatynskyi, M. (2022). Finansovyi potentsial zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy: ekonomichna pryroda, problemy ta mozhlyvosti zrostannia [Financial Potential of Higher Education Institutions in Ukraine: Economic Nature, Problems and Opportunities for Growth]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia : Ekonomichni nauky, 9, 153–162. [in Ukrainian]

Parpan, U. (2017). Stratehichnyi potentsial reformuvannia systemy vyshchoi osvity v Ukraini [Strategic potential of reforming the higher education system in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky, 884, 163–169. [in Ukrainian]

Sas, S. P. (2023). Finansovyi potentsial zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy v umovakh transformatsiinykh zmin [Financial potential of Ukrainian higher education institutions in the context of transformational changes]. Extended abstract of Candidate’s thesis. [in Ukrainian]

Svitovyi reitynh universytetiv i shist ukrainskykh vyshiv v nomu [World University Ranking and six Ukrainian universities in it]. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52770462 [in Ukrainian]

11 ukrainskykh ZVO uviishly do reitynhu QS World University Rankings 2023 [11 Ukrainian universities are included in the QS World University Rankings 2023]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/11-ukrayinskih-zvo-uvijshli-do-rejtingu-qs-world-university-rankings-2023 [in Ukrainian]

Global Competitiveness Report 2019. Available at: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth/

Dutta S., Lanvin B., & Wunsch-Vincent S. (2019). Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation? WIPO – World Intellectual Property Organization. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf

Dutta S., Lanvin B., & Wunsch-Vincent S. (2020). Global innovation index 2020. Who Will Finance Innovation? WIPO – World Intellectual Property Organization. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S., & Rivera León L. (2021). Global Innovation Index 2021. Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. WIPO – World Intellectual Property Organization. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S., & Rivera León L. (2021). Global Innovation Index 2021. What is the future of innovation-driven growth?. WIPO – World Intellectual Property Organization. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf

Nikolaiev, Ye., Rii, H., & Shemelynets, І. (2023). Vyshcha osvita v Ukraini: zminy cherez viinu: analitychnyi zvit [Higher education in Ukraine: changes due to the war: analytical report]. Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka, Kyiv, 94. [in Ukrainian]

Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu informatsiino-analitychnyi zbirnyk (2022) [Education in Ukraine under martial law information and analytical collection]. In S. M. Shkarleta (Ed), Kyiv, 358. [in Ukrainian]

Plan vidnovlennia «Osvita i nauka». Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (2022) [Recovery Plan "Education and Science". Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/08/19/HO.proyekt.Planu.vidnovl.Osv.i.nauky-19.08.2022.pdf [in Ukrainian]

Krukhmal, O., & Kryklii, O. (2022). Dorozhnia karta rehuliatornykh interventsii dlia masshtabuvannia modeli instytutsiinoho partnerstva provaideriv osvitnikh posluh z metoiu pidvyshchennia rezilientnosti mistsevoho/rehionalnoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Roadmap of regulatory interventions for scaling up the model of institutional partnership of educational service providers to increase the resilience of local/regional socio-economic development]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, 4 (80), 25–31. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 223
Завантажень PDF: 269
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Батрак, О., & Тарасенко, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОМУ ПЕРІОДІ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-1
Розділ
ЕКОНОМІКА