ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Ключові слова: державна екологічна політика, державно-приватне партнерство, форми фінансування природоохоронних проєктів, переваги реалізації проєктів державно-приватного партнерства

Анотація

Державно-приватне партнерство розглянуто як механізм реалізації державної екологічної політики задля вирішення пріоритетних завдань відновлення природного середовища України в післявоєнному періоді. Доцільність застосування державно-приватного партнерства обґрунтовано з позицій інтересів держави, приватних партнерів та суспільства, враховуючи переваги та вигоди від такої взаємодії. Узагальнено умови реалізації проєктів партнерства держави і бізнесу у природоохоронній сфері, обґрунтовано основні етапи підготовки та реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Систематизовано форми фінансування природоохоронних проектів в контексті удосконалення державної екологічної політики. Зроблено висновок про необхідність удосконалення нормативно-правового, організаційного, законодавчого та кадрового забезпечення задля підвищення ефективності та результативності проєктів державно-приватного партнерства в координатах реалізації державної екологічної політики.

Посилання

Іванюта С. Про наслідки широкомасштабної збройної агресії для екологічної безпеки України. Центр безпекових досліджень НІСД. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-04/ecosafety-war-22-2.pdf (дата звернення: 27.08.2022).

Ключові наслідки для довкілля від російської агресії в Україні 24 лютого – 31 березня 2022 року. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/news/39097.html (дата звернення: 20.08.2022).

Екоцид: наслідки і ціна російської агресії. URL: https://eco.rayon.in.ua/topics/506221-ekotsid-naslidki-i-tsina-rosiyskoi-agresii (дата звернення: 15.08.2022).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ (Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст.131). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 27.09.2022).

Міністерство економіки України. Державні цільові програми. URL: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami (дата звернення: 22.10.2022).

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-vi#Text (дата звернення: 27.10.2022).

Міністерство економіки України. Проекти державно-приватного партнерства. Стан здійснення ДПП в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (дата звернення: 27.08.2022).

Зуєва Ю. Закордонні кейси з ДПП. Юридична газета online. 2020. № 1 (707). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/zakordonni-keysi-z-dpp-porivnyalniy-analiz.html (дата звернення: 20.08.2022).

Александрова М.М., Довгалюк В.В. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері. Електронне видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/25.pdf (дата звернення: 21.09.2022).

Слободянюк Н.О. Зарубіжний досвід стратегічного державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 49–53. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2016/9.pdf (дата звернення: 17.08.2022).

Мішеніна Н.В., Ярова І.Є., Мішеніна Г.А. Розвиток механізмів державно-приватного партнерства у сфері природогосподарювання в умовах децентралізації. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 319–329. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65277/1/Mishenina_Yarova_Mishenina_MMI_2017_1.pdf;jsessionid=DF5B4E61C12E0248CB3A36BCAFE4A7B2 (дата звернення: 23.07.2022).

Брайловський І.А. Інтереси та переваги держави в проектах державно-приватного партнерства. Економічний аналіз. 2013. Том 14. № 2. С. 52–57. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/288/97 (дата звернення: 09.09.2022).

Голян В. Державно-приватне партнерство як базова інституціональна передумова капіталізації природних ресурсів в умовах децентралізації. Економіст. 2015. № 9. С. 4–7.

Делмон Джеффри. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре: практическое руководство для органов государственной власти. Астана : ИЦ «Апельсин», 2010. 261 с.

Ivaniuta S. Pro naslidky shyrokomasshtabnoi zbroinoi ahresii dlia ekolohichnoi bezpeky Ukrainy [On the consequences of large-scale armed aggression for the ecological security of Ukraine]. Tsentr bezpekovykh doslidzhen NISD – Center for security studies of NISD. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-04/ecosafety-war-22-2.pdf (accessed August 27, 2022)

Kliuchovi naslidky dlia dovkillia vid rosiiskoi ahresii v Ukraini 24 liutoho – 31 bereznia 2022 roku [Key environmental consequences of Russian aggression in Ukraine February 24 – March 31, 2022]. Ministerstvo zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy – Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Available at: https://mepr.gov.ua/news/39097.html (accessed August 20, 2022)

Ekotsyd: naslidky i tsina rosiiskoi ahresii [Ecocide: consequences and price of Russian aggression]. Available at: https://eco.rayon.in.ua/topics/506221-ekotsid-naslidki-i-tsina-rosiyskoi-agresii (accessed August 15, 2022)

Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III [Criminal Code of Ukraine dated April 5, 2001 vol. 2341-ІІІ] (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2001. vol. 25-26. pp.131). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (accessed September 27, 2022)

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Derzhavni tsilovi prohramy [Ministry of Economy of Ukraine. State targeted programs]. Available at: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami (accessed October 5, 2022)

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 № 2404-VI [On public-private partnership: Law of Ukraine dated July 1, 2010 vol. 2404-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-vi#Text (accessed October 27, 2022)

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Proekty derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Stan zdiisnennia DPP v Ukraini [Ministry of Economy of Ukraine. Public-private partnership projects. The status of PPP implementation in Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (accessed August 27, 2022)

Zuieva Yu. (2020). Zakordonni keisy z DPP [Закордонні кейси з ДПП]. Yurydychna hazeta online – Legal newspaper online. vol. 1 (707). Available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/zakordonni-keysi-z-dpp-porivnyalniy-analiz.html (accessed August 8, 2022)

Aleksandrova M.M., Dovhaliuk V.V. Derzhavno-pryvatne partnerstvo v sotsialnii sferi [Public-private partnership in the social sphere]. Elektronne vydannia «Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok» – Electronic publication "Public administration: improvement and development". Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/25.pdf (accessed September 21, 2022)

Slobodianiuk N.O. (2016) Zarubizhnyi dosvid stratehichnoho derzhavno-pryvatnoho partnerstva v investytsiinii sferi [Foreign experience of strategic public-private partnership in the investment sphere]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 13, pp. 49–53. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2016/9.pdf (accessed August 17, 2022)

Mishenina N.V., Yarova I.Ie., Mishenina H.A. (2017) Rozvytok mekhanizmiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi pryrodohospodariuvannia v umovakh detsentralizatsii [Development of public-private partnership mechanisms in the field of environmental management in conditions of decentralization]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, vol. 1, pp. 319–329. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65277/1/Mishenina_Yarova_Mishenina_MMI_2017_1.pdf;jsessionid=DF5B4E61C12E0248CB3A36BCAFE4A7B2 (accessed July 07, 2022)

Brailovskyi I.A. (2013) Interesy ta perevahy derzhavy v proektakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva [The interests and advantages of the state in public-private partnership projects]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, Volume 14. No. 2. P. 52–57. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/288/97 (accessed September 09, 2022)

Holian V. (2015) Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak bazova instytutsionalna peredumova kapitalizatsii pryrodnykh resursiv v umovakh detsentralizatsii [Public-private partnership as a basic institutional prerequisite for the capitalization of natural resources in conditions of decentralization]. Ekonomist – Economist, vol. 9, pp. 4–7. (in Ukrainian)

Delmon Dzheffry (2010) Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v ynfrastrukture: praktycheskoe rukovodstvo dlia orhanov hosudarstvennoi vlasty [Public-Private Partnerships in Infrastructure: A Practical Guide for Public Authorities]. Astana: IC "Orange", 261 p. (in Russian)

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Тарасенко, І., & Тарасенко, О. (2022). ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-9
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ