ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ТА ОСВОЄННЯМ КОШТІВ НА ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

  • Олеся Лемішовська Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-5695-0924
  • Надія Гадзало Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: управлінські системи, житлове будівництво, джерела фінансування, будівельні організації, обліково-аналітичне забезпечення

Анотація

У статті розкрито існуючу проблематику і наведено теоретико-методичний базис для розроблення ціле орієнтованої системи обліково-аналітичного забезпечення управлінських процесів у сфері фінансування та освоєння коштів на житлове будівництво. Визначено інформаційні параметри та змістові характеристики для формулювання базової основи досліджуваної обліково-аналітичної системи. Висвітлено особливості і специфіку діяльності організацій будівельної галузі та їх вплив на облікові процедури щодо відображення операцій з капітальними інвестиціями (отриманими коштами на житлове будівництво). Аргументовано, що будівельну організацію, яка здійснює житлове будівництво, слід розглядати як соціальну систему, впровадження у якій відповідного обліково-аналітичного забезпеченні дасть змогу розширити інформативність публічної звітності як щодо стану свого фінансово-економічного потенціалу, так і раціональності використання отриманих цільових коштів. Досліджуване обліково-аналітичне забезпечення обґрунтовано як інформаційну систему будівельного підприємства, необхідну для державного управління процесами розподілу фінансування житлових програм і координації будівельної галузі загалом.

Посилання

Сороковий П. Фінансування житлового будівництва в Україні: обліково-економічні аспекти. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52-2. С. 134-140.

Ярмолюк О.Ф., Дмитренко М.О. Особливості ідентифікації капітальних інвестицій в бухгалтерському обліку. Електронне наукове видання «Ефективна економіка». 2020. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/60.pdf

Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності: монографія, за ред. І.Ф. Баланюка, Н.І. Пилипів, В.М. Якубів. Івано-Франківськ : Видавництво: Друкарня Фоліант, 2014. 292 с.

Воскресенська Т. Обліково-аналітичні аспекти фінансування житлового будівництва в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-52

Подмешальська Ю.В., Мельник С.В. Аналіз сутності категорії «капітальні інвестиції» з метою організації обліку на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 14-3. С. 161–164.

Комаринський П.П. Обліково-аналітичне забезпечення управління капітальними інвестиціями підприємства : автореферат. ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв, 2019. 18 с.

Остапчук Т.П. Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення : автореф. Тернопіль, 2004. 19 с.

Гавриловський О.С. Облік і аудит капітальних інвестицій: (на прикладі житлобудівних підприємств) : автореферат. Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2008. 20 с.

Позняковська Н.М., Зубілевич С.Я., Міклух О.Л. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія. Рівне : НУВГП, 2019. 414 с.

Яремко І.Й. Обліково-аналітичне забезпечення як інструментарій управління економічним розвитком підприємства. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. 2022. № 6. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-09-02

Павелко О.В. Облік та аналіз фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств: методологія й організація : дис. док. екон. наук. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Київ, 2020.

Sorokovyy P. (2020). Finansuvannya zhytlovoho budivnytstva v Ukrayini: oblikovo-ekonomichni aspekty [Financing of housing construction in Ukraine: accounting and economic aspects]. Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi. Vol. 52-2, pp. 134–140. [in Ukrainian]

Yarmolyuk O.F., Dmytrenko O.M. (2020). Osoblyvosti identyfikatsiyi kapitalʹnykh investytsiy v bukhhaltersʹkomu obliku [Peculiarities of identification of capital investments in accounting]. Elektronne naukove vydannya «Efektyvna ekonomika». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/60.pdf [in Ukrainian]

Oblikovo-analitychne zabezpechennya hospodarsʹkoyi diyalʹnosti [Accounting and analytical maintenance of economic activity: monograph] / za red. I.F. Balanyuka, N.I. Pylypiv, V.M. Yakubiv. Ivano-Frankivsʹk: Vydavnytstvo: Drukarnya Foliant, 2014, 292 p. [in Ukrainian]

Voskresenska Т. (2022). Oblikovo-analitychni aspekty finansuvannya zhytlovoho budivnytstva v Ukrayini. [Accounting and analytical aspects of the financing of housing construction in Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo, 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-52 [in Ukrainian]

Podmeshalʹsʹka YU.V., Melʹnyk S.V. (2015). Analiz sutnosti katehoriyi «kapitalʹni investytsiyi» z metoyu orhanizatsiyi obliku na pidpryyemstvi [Analysis of the essence of the "capital investment" category for the purpose of organizing accounting at the enterprise]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, pp. 161–164. [in Ukrainian]

Komarinskyi P.P. (2019). Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya kapitalʹnymy investytsiyamy pidpryyemstva: avtoreferat [Accounting and analytical support for capital investment management of an enterprise: abstract] (Author's abstract). Petro Mohyla Black Sea National University. Mykolaiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Ostapchuk T.P. (2004). Accounting and control of capital investments: theory and practice (Author's abstract). Ternopil, Ukraine. [in Ukrainian]

Havrylovskyi O.S. (2008). Accounting and auditing of capital investments: (on the example of housing construction enterprises) (Author's abstract). Vadym Hetman Kyiv National Economic University. Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Pozniakovska N.M., Zubilevych S.Ya., Miklukha O.L. (2019). Oblikovo-analitychne zabezpechennia subiektiv hospodariuvannia v umovakh yevrointehratsii: monohrafiia [Accounting and analytical support of economic entities in the conditions of European integration]. Rivne: NUVHP, 414 p. [in Ukrainian]

Yaremko I.Y. (2022). Oblikovo-analitychne zabezpechennia yak instrumentarii upravlinnia ekonomichnym rozvytkom pidpryiemstva [Accounting and analytical support as a tool for managing the economic development of the enterprise]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia, 6. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-09-02 [in Ukrainian]

Pavelko O.V. (2020). Oblik ta analiz finansovykh rezulʹtativ osnovnoyi diyalʹnosti budivelʹnykh pidpryyemstv: metodolohiya y orhanizatsiya [Accounting and analysis of financial results of the construction enterprises main activity: methodology and organization]. (Doctoral dissertation, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman). Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Лемішовська, О., & Гадзало, Н. (2023). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ТА ОСВОЄННЯМ КОШТІВ НА ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-49
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають