ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОТРЕБИ АРМІЇ

Ключові слова: підприємство, благодійна допомога, збройні сили, бухгалтерський облік, законодавчі положення, податковий інструментарій

Анотація

У статті наведено проблемні аспекти бухгалтерського відображення наданої економічними суб’єктами благодійної допомоги на потреби армії та обґрунтовано актуальність вирішення цього методичного питання. Найпростішим способом допомогти армії є допомога грошима, яка не потребує великих затрат зусиль та часу на оформлення документів, а також не впливає на ПДВ облік. Зокрема в даній статті здійснено аналіз передачі основних засобів на прикладі транспортних засобів. Крім того, проаналізовано відображення ПДВ з матеріальних цінностей основних засобів чи інших необоротних активів, а також товарів і наданих послуг. Аргументовано потребу удосконалення методики відображення ПДВ та нарахування податку на прибуток з благодійної допомоги, а також більш чіткіше врегулювання положень бухгалтерського віднесення благодійної допомоги до складу податкових витрат для зменшення податку на прибуток.

Посилання

Жиглей І.В. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу : монографія / за заг. ред. [із передм.] І.В. Жиглей. Житомир : ЖДТУ, 2017. 340 с.

Сисюк С.В. Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах. Вісник Львівської комерційної академії. 2014. № 44. С. 51–55.

Маніна О.В. Особливості проведення експертних досліджень із питань державних підприємств на благодійну допомогу. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 154–157.

Матвієнко В.П., Сивак О.Б. Оподаткування благодійної допомоги: дискусійні питання. Міжнародний збірник наукових праць. 2015. № 1. С. 264–280.

Проскура К.П. Аналіз особливостей оподаткування та обліку операцій підприємств, пов’язаних з проведенням АТО. URL: http://emcon-audit.com.ua/files/articles/Proskura_ATO.pdf (дата звернення: 13.06.2022).

Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text (дата звернення: 13.06.2022).

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 р. № 3543-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text (дата звернення: 13.06.2022).

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112.

Zhyhley I.V. (2017) Rozvytok obliku, analizu i audytu sub'yektiv suspil'noho interesu: monohrafiya [Development of accounting, analysis and audit of public interest entities]. Zhytomyr: ZhDTU. (in Ukrainian)

Sysiuk S.V. (2014) Orhanizatsiini aspekty obliku blahodiinoi dopomohy u biudzhetnykh ustanovakh [Organizational aspects of accounting for charitable assistance in budgetary institutions]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii – Bulletin of the Lviv Commercial Academy. № 44, pp. 51–55. (in Ukrainian)

Manina O.V. (2019) Osoblyvosti provedennia ekspertnykh doslidzhen iz pytan derzhavnykh pidpryiemstv na blahodiinu dopomohu [Features of conducting expert research on state-owned enterprises for charitable assistance]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal scientific electronic journal. № 6, pp. 154–157. (in Ukrainian)

Matviienko V.P., Syvak O.B. (2015) Opodatkuvannia blahodiinoi dopomohy: dyskusiini pytannia [Taxation of charitable assistance: debatable issues]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats – International collection of scientific works. № 1, pp. 264–280. (in Ukrainian)

Proskura K.P. Analiz osoblyvostei opodatkuvannia ta obliku operatsii pidpryiemstv, poviazanykh z provedenniam ATO [Analysis of the peculiarities of taxation and accounting of operations of enterprises related to the ATO]. Retrieved from: http://emcon-audit.com.ua/files/articles/Proskura_ATO.pdf. (in Ukrainian)

Pro blahodiinu diialnist ta blahodiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy № 5073-VI (2012) [About charitable activity and charitable organizations]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text (in Ukrainian)

Pro mobilizatsiinu pidhotovku ta mobilizatsiiu: Zakon Ukrainy № 3543-XII (1993) [About mobilization training and mobilization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy № 2755-VI (2010) [Tax Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 208
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Лемішовська, О., & Лінинська, В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОТРЕБИ АРМІЇ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-59
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають