БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

Ключові слова: бухгалтерський облік, цифрова економіка, інформаційні технології, діджиталізація, цифровий бухгалтерський облік, блокчейн

Анотація

У статті розкрито вплив інформаційних технологій на змістові та організаційні зміни в сучасних процесах організації бухгалтерської практики. Наведено характер та основні тенденції використання інструментарію інформаційних технологій в загальній управлінській системі за сучасної глобальної цифровізації. Проведено аналіз існуючих тенденцій впровадження в бухгалтерську систему різного виду інструментальних засобів IT-технологій. Зроблено узагальнюючий висновок, що сучасний динамізм технологічного та інформаційного розвитку об’єктивно зумовлюють модернізацію загального підходу до формату бухгалтерського обліку. Сформульовано окремі пропозиції щодо напрямів формування нової парадигми бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економічного простору.

Посилання

Спільник І.В., Палюх М.С. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1–2. С. 83–96.

Муравський В.В. Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 486 с.

Шапаренко О.В. Вплив інформаційних технологій на бухгалтерський облік. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 2. С. 129–134.

Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.

Варламова М.Л., Дем’янова Ю.О. Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі. Галицький економічний вісник. 2020. Вип. 63 (2). С. 251–260.

Кулинич М.Б., Матвійчук І.О., Сафарова А.Т., Герасименко Т.О. Діджиталізація обліку, аналізу та оподаткування в системі управління підприємством. Вісник Львівського торговельноекономічного університету. Економічні науки. 2021. № 64. С. 57–63.

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Київ, 2003. 349 с.

Розуміння еволюції світової економіки. URL: https://www.mckinsey.com/mgi/overview/about-us (дата звернення 03.11.2022)

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 67-р від 17.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звернення 03.11.2022).

Ситник І.П., Фоміна В.С. Вплив фінтеху на розвиток сучасних платіжних систем України. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Випуск 2(15). С. 139–143.

Spilnyk I.V., Paliukh M.S. (2019) Bukhhalterskyi oblik v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Accounting in the digital economy]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii – Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalizatio, vol. 1-2, pp. 83–96. (in Ukrainian)

Muravskyi V.V. (2018) Kompiuterno-komunikatsiina forma obliku [Computer and communication accounting form]. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Shaparenko O.V. (2014) Vplyv informatsiinykh tekhnolohii na bukhhalterskyi oblik [The impact of information technology on accounting] Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, parvo, vol. 2, pp. 129–134. (in Ukrainian)

Kolyadenko S.V. (2016) Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennya v Ukrayini ta sviti [Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky, vol. 6, pp. 105–112. (in Ukrainian)

Varlamova M.L., Dem’ianova Yu.O. (2020) Osnovni tendentsii didzhytalizatsii u hlobalnomu vymiri [The main trends of digitization in the global dimension]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 63(2), pp. 251–260. (in Ukrainian)

Kulynych M.B., Matviichuk I.O., Safarova A.T., Herasymenko T.O. (2021) Didzhytalizatsiia obliku, analizu ta opodatkuvannia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Digitization of accounting, analysis and taxation in the enterprise management system]. Visnyk Lvivskoho torhovelnoekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 64, pp. 57–63. (in Ukrainian)

Ivakhnenkov S.V. (2003) Informatsiini tekhnolohii v orhanizatsii bukhhalterskoho obliku ta audytu [Information technologies in the organization of accounting and auditing]. Kyiv. (in Ukrainian)

Rozuminnia evoliutsii svitovoi ekonomiky [Understanding the evolution of the world economy]. Available at: https://www.mckinsey.com/mgi/overview/about-us (in Ukrainian)

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 67-r vid 17.01.2018 [On the approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and the approval of the plan of measures for its implementation: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 67-r dated 17.01.2018]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Sytnyk I.P., Fomina V.S. (2019) Vplyv fintekhu na rozvytok suchasnykh platizhnykh system Ukrainy [The influence of fintech on the development of modern payment systems of Ukraine]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator», vol. 2(15), pp. 139–143. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 415
Завантажень PDF: 490
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Лемішовська, О., & Лінинська, В. (2022). БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-23
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають