БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА І СТУДІЙНИЙ ВИШКІЛ ПРОФІЛЬНИХ ФАХІВЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В АВСТРО-УГОРСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПЕРІОДИ

Ключові слова: бухгалтерська освіта, історичний досвід, навчальні заклади, бухгалтерські студії, навчальні плани, підручники з бухгалтерського обліку

Анотація

Представлено структуру навчальних закладів на території Східної Галичини, у яких в досліджуваному періоді здійснювалася підготовка спеціалістів з бухгалтерського обліку та організовувався студійний вишкіл профільних кадрів. Проаналізовано узагальнені знаннєві параметри і змістові характеристики основних аспектів опанування бухгалтерських знань. Дослідженням охоплено організаційні аспекти, програми навчання та зміст посібників і підручників з бухгалтерського обліку. Мета статті полягає у проведенні ретроспективного аналізу різних аспектів організації бухгалтерської освіти на досліджуваній території. Використаний метод ретроспекції дав змогу виявити окремі вдалі рішення при організації бухгалтерського навчання у минулому. Отримані результи пропонуються для адаптації набутого досвіду в сучасних системах фахової підготовки за напрямом «Облік і оподаткування».

Посилання

Lail B., MacGregor J., Marcum J. and Stuebs, M. Virtuous professionalism in accountants to avoid fraud and to restore financial reporting. Journal of Business Ethics. 2017. № 140(4). С. 687–704.

Oktay G. Education of History and Education of Accounting History. MUFЭTAD DERGЭSЭ. January 2012. URL: http://www.mufitad.org/index.php/en/journal/904-tarih-egitimi-ve-muhasebe-tarihiegitimi.html

Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 448 с.

Шайнер Г.І. Розвиток комерційної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) : дис. ... канд.. педагогічних наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012. 373 с.

Голубка М.М. Економічні знання у системі господарського розвитку західноукраїнських земель (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) : дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. 177 с.

Гіптерс З.В. Економічна освіта на західноукраїнських землях: історико-педагогічний аспект. Economics management, law: Socio-economic aspects of development Collection of scientific articles. Vol. 2. Edizioni, Magi Roma, Italy, 2016. P. 208–211.

Шайнер Г.І. Україномовні вищі школи у чеській еміграції для виховання національної економічної еліти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2017. Вип. 33. С. 290–297.

Гулько О.В. Проектна освіта як один з напрямків освітніх трансформацій: філософсько-історичний аспект. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2012. Вип. 56. С. 471–476.

Góra W. Nauka książkowości (buchalterya). Książkowośc podwójna i jej zastosowanie w handlu towarowym. (Vols.2), 1917. Lwów: Drukarnja przy Zakladzie narodowym imienia Ossolinskieh.

Au Juliusz. Nauka rachunkowosci dla potrzeb cospodarstwa wiejskiego zastosowanej, 1899. Lwow: I. Zwiazkowa drukarnja we Lwowie.

Sciborski A. Podręcznik do nauki rachunkowości ogólnej i państwowej. opracowany wedlug wykladów radcy Dworu Tadeusza Klusik-Orzechowskiego na c.k Uniwersytecie we Lwowie: cześć I., 1912. Lwów: Drukarnja szcęsnego Bednarskieu we Lwowie, 500 s.

Lail B., MacGregor J., Marcum J. and Stuebs, M. (2017) Virtuous professionalism in accountants to avoid fraud and to restore financial reporting. Journal of Business Ethics, 140 (4), 687–704.

Oktay G. (2012) Education of History and Education of Accounting History. MUFETAD DERGESE. Available at: http://www.mufitad.org/index.php/en/journal/904-tarih-egitimi-ve-muhasebe-tarihiegitimi.html

Shvets V.Ye. (2010) Rozvytok oblikovo-analitychnykh system subiektiv hospodariuvannia v Ukraini [Development of accounting and analytical systems of business entities in Ukraine]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka. (in Ukrainian)

Shainer H.I. (2012) Rozvytok komertsiinoi osvity na zakhidnoukrainskykh zemliakh (druha polovyna ХІХ – persha tretyna ХХ stolittia) [Development of commercial education in the western Ukrainian lands (second half of the XIX – first third of the XX century)]. Candidate’s thesis. Ternopil. (in Ukrainian)

Holubka M.M. (2017) Ekonomichni znannia u systemi hospodarskoho rozvytku zakhidnoukrainskykh zemel (druha polovyna ХІХ – persha polovyna ХХ stolittia) [Economic knowledge in the system of economic development of western Ukrainian lands (second half of the XIX – first half of the XX century)] Candidate’s thesis. Lutsk. (in Ukrainian)

Hipters Z.V. (2016) Ekonomichna osvita na zakhidnoukrainskykh zemliakh: istoryko-pedahohichnyi aspekt [Economic education in the western Ukrainian lands: historical and pedagogical aspect]. Economics management, law: Socio-economic aspects of development Collection of scientific articles, 2, 208–211. (in Ukrainian)

Shainer H.I. (2017) Ukrainomovni vyshchi shkoly u cheskii emihratsii dlia vykhovannia natsionalnoi ekonomichnoi elity [Ukrainian-language higher schools in Czech emigration for the education of the national economic elite]. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka, 33, 290–297. (in Ukrainian)

Hulko O.V. (2012) Proektna osvita yak odyn z napriamkiv osvitnikh transformatsii: filosofsko-istorychnyi aspekt [Project education as one of the directions of educational transformations: philosophical and historical aspect]. Hileia: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats, 56, 471–476. (in Ukrainian)

Góra W. (1917) Nauka książkowości (buchalterya). Książkowośc podwójna i jej zastosowanie w handlu towarowym [Dual bookkeeping and its application in trade in goods]. Lwów: Drukarnja przy Zakladzie narodowym imienia Ossolinskieh.

Au Juliusz (1899) Nauka rachunkowosci dla potrzeb cospodarstwa wiejskiego zastosowanej [Learning accounting for the needs of a farm applied]. Lwow: I. Zwiazkowa drukarnja we Lwowie.

Sciborski A. (1912) Podręcznik do nauki rachunkowości ogólnej i państwowej opracowany wedlug wykladów radcy Dworu Tadeusza Klusik-Orzechowskiego na c.k Uniwersytecie we Lwowie: cześć I [A textbook for learning general and state accounting prepared according to the lectures of Tadeusz Klusik-Orzechowski, court counselor at the Imperial-Royal University in Lviv]. Lwów: Drukarnja szcęsnego Bednarskieu we Lwowie.

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Лемішовська, О. (2022). БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА І СТУДІЙНИЙ ВИШКІЛ ПРОФІЛЬНИХ ФАХІВЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В АВСТРО-УГОРСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПЕРІОДИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-44
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають