ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ

Ключові слова: бізнес-процеси, діджиталізація, ітерація, облік, цифровізація, цифрова трансформація, цифрові технології та інструменти, Agile-менеджмент

Анотація

У статті досліджено особливості реалізації бізнес-процесів суб'єктів господарювання в умовах цифрової трансформації. Розглянуто впровадження цифрових платформ для автоматизації та оптимізації робочих процесів, а також виклики і можливості, що виникають у зв'язку з цифровою трансформацією. Систематизовано основні етапи формування стратегії підприємства щодо цифрової трансформації бізнес-процесів. Розкрито важливість поступової і послідовної інтеграції цифрових технологій сукупно в усі бізнес-процеси, що забезпечить успішне впровадження цифрових ініціатив. Проаналізовано трансформацію бізнес-процесів та ідентифіковано ключові аспекти, які варто враховувати при впровадженні цифрових інструментів у сферу обліку. Розглянуто вплив цифрової трансформації на процеси збору, обробки та організації обліку, а також надано рекомендації щодо оптимізації цих процесів шляхом використання Agile-менеджменту.

Посилання

Дергачова В. В., Воржакова Ю. П., Хлебинська О. І. Організація бізнес-процесів в умовах цифровізації. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2022. Випуск 14. С. 60–68. URL: https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/18345/16681 (дата звернення: 30.04.2024).

Долга Г., Хитрова О. Розвиток і тенденції цифровізації управління бізнес-процесами. Сталий розвиток економіки. 2024. Вип. (2(49). С. 141–145. URL: https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/952 (дата звернення: 30.04.2024).

Кравченко М.О, Салабай В.О. Роль цифрових трансформацій бізнес-процесів підприємств. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут. 2023. № 26. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/a9c06fae-9de6-42b1-8c9f-1ff40342aba7/content (дата звернення: 30.04.2024).

Кучмійова Т. С. Діджиталізація бізнес-процесів в умовах трансформаційних перетворень. Інвестиції: практика та досвід. 2023. Вип. 10. С. 77–80. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14810/1/Inv%2b10-2023_St12.pdf (дата звернення: 30.04.2024).

Струтинська І. В. Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-структур : дис. ... д-ра екон. наук. Тернопільський нац. техн. унт імені І. Пулюя. Тернопіль-Запоріжжя, 2020. 487 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/08_2020/Strutynska_dis.pdf. (дата звернення: 30.04.2024).

Кулинич М. Удосконалення елементів методу бухгалтерського обліку в контексті цифрової модернізації економіки. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. Вип. 4, 24. С. 97–103. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/639/520 (дата звернення: 30.04.2024).

Лемішовська О. С., Лінинська В. І. Бухгалтерський облік в умовах впровадження інформаційних технологій і систем. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1794 (дата звернення: 30.04.2024).

Agile project management (APM) By Alexander S. Gillis. URL: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/Agile-project-management (дата звернення: 30.04.2024).

Галушка З.І. AGILE-менеджент як інноваційний підхід до управління проєктами. Економіка та управління підприємствами. 2020. Вип. 47. С. 76-79. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/16.pdf (дата звернення: 30.04.2024).

Dergachova V, Vorzhakova Y, Khlebynska O. (2021). Orhanizatsiia biznes-protsesiv v umovakh tsyfrovizatsii. [Оrganization of business processes in the conditions of digitalization]. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism – Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm». vol. (14), pp. 60–68. Available at: https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/18345/16681(Accessed 30 Apr 2024).

Dolha, H., & Khytrova, O. (2024). Rozvytok i tendentsii tsyfrovizatsii upravlinnia biznes-protsesamy. [Development and trends in the digitalisation of business process management]. Sustainable Development of Economy, vol. (2(49), pp. 141–145. available at: https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/952 (Accessed 30 Apr 2024).

Kravchenko M. O, Salabai V. O. (2023) Rol tsyfrovykh transformatsii biznes-protsesiv pidpryiemstv. [The role of digital transformations in the business processes of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk NTUU "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", vol. (26). Available at: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/a9c06fae-9de6-42b1-8c9f-1ff40342aba7/content (Accessed 30 Apr 2024).

Kuchmiiova T.A. (2023), Didzhytalizatsiia biznes-protsesiv v umovakh transformatsiinykh peretvoren [Digitalization of business processes in the conditions of transformational changes]. Investytsii: praktyka ta dosvid. vol. (10). pp. 77–80. Available at: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14810/1/Inv%2b10-2023_St12.pdf (Accessed 30 Apr 2024).

Strutynska I. V (2020) Tsyfrova transformatsiia yak imperatyv innovatsiinoho rozvytku biznes-struktur : dys. ... d-ra ekon. nauk. [Digital transformation as an imperative of innovative development of business structures. Qualification research paper as manuscript]. Available at: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/08_2020/Strutynska_dis.pdf. 487p. (Accessed 30 Apr 2024).

Kulynych Myroslava (2020) Udoskonalennia elementiv metodu bukhhalterskoho obliku v konteksti tsyfrovoi modernizatsii ekonomiky. [Improvement of accounting elements in the context of digital modernization of the economy]. Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University, vol. 4(24): pp. 97–103 Available at: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/639/520 (Accessed 30 Apr 2024).

Lemishovska, O.S., Linynska, V.I. (2022). Bukhhalterskyi oblik v umovakh vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii i system. [Accounting in the conditions of implementation of information technologies and systems]. Ekonomika i suspilstvo –Economy and society, Issue vol. 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1794 (Accessed 30 Apr 2024).

Agile project management (APM) By Alexander S. Gillis. available at: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/Agile-project-management (Accessed 30 Apr 2024).

Halushka Z.I. (2020). AGILE-menedzhent yak innovatsiinyi pidkhid do upravlinnia proiektamy. [AGILE management as an innovative approach to project management]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. vol. 47. pp. 76–79. available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/16.pdf (Accessed 30 Apr 2024).

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Благодир, О., & Лемішовська, О. (2024). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-132
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають