ФІНАНСОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОПОРНИХ ШКІЛ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ У ВОЄННИЙ ЧАС

Ключові слова: освітня субвенція, середня освіта, фінансування опорних шкіл, видатки місцевих бюджетів на освіту

Анотація

У статті досліджені фінансові та регуляторні заходи стимулювання розвитку опорних шкіл як запоруки якісної освіти в воєнний час. Доведена важливість фінансування якісної світи для майбутнього розвитку країни. Досліджені законодавчі аспекти фінансування та функціонування опорних шкіл. Зазначено, що суттєве скорочення видатків на освіту вимагає запровадження нових ефективних механізмів фінансування освіти та нових підходів щодо управління. Визначені основні джерела фінансування середньої освіти та доведена необхідність та важливість розвитку опорних шкіл в Україні.  Виділені основні напрямки розвитку середньої освіти в контексті післявоєнного  відновлення. Сформульовано основні виклики та пріоритети розвитку середньої освіти в воєнний час та її фінансування.

Посилання

Дем’янишина О., Ареп’єва О., Гвоздєй Н. Оцінка фінансування закладів середньої освіти в умовах децентралізації. Економічні горизонти. 2022. № 3(21). С. 121–131. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.274346

Денисюк О., Дронь Т., Колодій Опорні школи: особливості організації та фінансування. Освітня аналітика України. 2018. № 1. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/71_81_Denisuk_ta-in.pdf

Держбюджет на 2023 рік видатки на освіту та науку. Міністерство освіти та науки. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/derzhbyudzhet-na-2023-rik-vidatki-na-osvitu-ta-nauku

Загальна інформація про опорні школи. Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/education/oporni-shkoly

Застрожнікова І., Самофалов Д. Формульне фінансування середньої освіти в умовах децентралізації та роль територіальних громад у фінансуванні шкіл. Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-23

Застрожнікова І.В., Безугла Л.С. Майбутнє освіти в територіальних громадах: покращення кадрового потенціалу та оптимізація шкільних мереж. Економіка та суспільство. 2022. № 35. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1095

Застрожнікова І.В. Створення опорних навчальних закладів в об’єднаних територіальних громадах. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. № 2(22). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf

Застрожнікова І.В. Створення опорних навчальних закладів в об’єднаних територіальних громадах. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. № 2(22). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf

Застрожнікова І.В. Принципи децентралізації в управлінні освітою. Науковий вісник: Державне управління. 2019. № 2. С. 59–65.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Когут .І, Нікуліна О., Сирбу О. та ін. Війна та освіта: Як рік повномасштабного вторгнення вплинув на українські школи. Saved. URL: https://saved.foundation/reports/ua/yearofwar_report_ua.pdf?fbclid=IwAR37nHRuxpB8NaIESx4HJRyLnOnDWPZ0NKWQmTA_NlnmhtE6PQNAODokmQc&utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_22.03.2023&utm_content=647521724

Опорні школи. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/oporni-shkoli (дата звернення: 23.05.2023)

Токаренко О., Матвієнко Г. Стратегічне управління фінансами територіальних громад. Економіка та суспільство. 2023. № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-5

Цифрова платформа публічних фінансів Open Budget. URL: https://openbudget.gov.ua/local-budget

Demianyshyna, O., Arepieva, O., & Hvozdiei, N. (2022). Otsinka finansuvannia zakladiv serednoi osvity v umovakh detsentralizatsii [Assessment of financing of secondary education institutions in conditions of decentralization]. Economic horizons, 3(21), 121–131. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.274346 (in Ukrainian)

Denysiuk O., Dron T., & Kolodii. (2018). Oporni shkoly: osoblyvosti orhanizatsii ta finansuvannia. Osvitnia analityka Ukrainy [Hub schools: peculiarities of organization and financing]. Educational analytics of Ukraine, 1. Available at: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/71_81_Denisuk_ta-in.pdf (in Ukrainian)

Derzhbiudzhet na 2023 rik vydatky na osvitu ta nauku. Ministerstvo osvity ta nauky [State budget for 2023 expenditure on education and science]. Ministry of Education and Science. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/derzhbyudzhet-na-2023-rik-vidatki-na-osvitu-ta-nauku (in Ukrainian)

Zahalna informatsiia pro oporni shkoly. Detsentralizatsiia [General information about hub schools]. Decentralization. Available at: https://decentralization.gov.ua/education/oporni-shkoly (in Ukrainian)

Zastrozhnikova, I., & Samofalov, D. (2021). Formulne finansuvannia serednoi osvity v umovakh detsentralizatsii ta rol terytorialnykh hromad u finansuvanni shkil [Formula financing of secondary education in conditions of decentralization and the role of territorial communities in financing schools]. Economy and society, 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-23 (in Ukrainian)

Zastrozhnіkova І. & Bezugla L. (2022) Majbutnє osvіti v teritorіal'nih gromadah: pokrashchennya kadrovogo potencіalu ta optimіzacіya shkіl'nih merezh. [Future education in territorial communities: improving personnel potential and optimizing school networks]. Economy and Society, vol. 35. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1095

Zastrozhnіkova І.V. (2019) Stvorennya opornih navchal'nih zakladіv v ob’єdnanih teritorіal'nih gromadah. [Establishment of support educational institutions in the united territorial communities]. Public administration: theory and practice. (electronic journal), vol. 2(22). Available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf

Zastrozhnіkova І.V. (2019) Stvorennya opornih navchal'nih zakladіv v ob’єdnanih teritorіal'nih gromadah [Establishment of support educational institutions in the united territorial communities]. Public administration: theory and practice (electronic journal), no. 2(22). Available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/8.pdf (accessed 10 May 2023)

Zastrozhnikova I.V. (2019) Pryntsypy detsentralizatsii v upravlinni osvitoiu [Principles of decentralization in education management]. Scientific Bulletin: Public Administration, 2, 59–65.

Zakon Ukrainy "Pro osvitu" vid 05.09.2017 № 2145-VIII [Law of Ukraine "On Education"] from 05.09.2017 № 2145-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian).

Kohut I., Nikulina O., Syrbu O. (2023). Viina ta osvita: Yak rik povnomasshtabnoh vtorhnennia vplynuv na ukrainski shkoly [War and Education: How a Year of Full-Scale Invasion Affected Ukrainian Schools]. Saved. Available at: https://saved.foundation/reports/ua/yearofwar_report_ua.pdf?fbclid=IwAR37nHRuxpB8NaIESx4HJRyLnOnDWPZ0NKWQmTA_NlnmhtE6PQNAODokmQc&utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_22.03.2023&utm_content=647521724 (in Ukrainian).

Oporni shkoly. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [HUB schools]. Ministry of Education and Science of Ukraine. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/oporni-shkoli (in Ukrainian)

Tokarenko, O., & Matviienko, H. (2023). Stratehichne upravlinnia finansamy terytorialnykh hromad [Strategic management of finances of territorial communities]. Economy and society, 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-5 (in Ukrainian)

Tsyfrova platforma publichnykh finansiv Open Budget [Digital public finance platform. Open Budget]. Available at: https://openbudget.gov.ua/local-budget (in Ukrainian)

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Матвієнко, Г., & Мирошниченко, В. (2023). ФІНАНСОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОПОРНИХ ШКІЛ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ У ВОЄННИЙ ЧАС. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-57
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ