ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Ключові слова: середня освіта, фінансування освіти, частка державних видатків на освіту, джерела фінансування середньої освіти

Анотація

У статті досліджено стан фінансування середньої освіти в країнах ОЕСР та України та вплив фінансування на досягнення цілі сталого розвитку в сучасних умовах. Доведена важливість перетворення освітніх систем, зокрема, забезпечення більшої справедливості та прозорості у витратах на освіту. Зазначено, що важливим завданням фінансування освіти є подолання великої неефективності витрат і нерівностей. Досліджені основні тенденції витрат на освіту в країнах ОЕСР та розподіл джерел фінансування між рівнями бюджетної системи. Визначені основні наявні та перспективні джерела фінансування середньої освіти в Україні, та їх особливості. Доведена доцільність впровадження підзвітності «знизу вгору». Визначенні обмеження розвитку освітньої політики та основні перспективні напрямки фінансування середньої освіти для досягнення сталого розвитку.

Посилання

OECD (2017), “The funding of school education: Main findings and policy pointers”, in The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264276147-4-en

OECD (2022), Education at a Glance 2022: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/3197152b-en

Дем’янишина, О., Ареп’єва, О., & Гвоздєй, Н. (2022). Оцінка фінансування закладів середньої освіти в умовах децентралізації. Економічні горизонти, 3(21), 121–131. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.274346

Застрожнікова, І., & Самофалов, Д. (2021). Формульне фінансування середньої освіти в умовах децентралізації та роль територіальних громад у фінансуванні шкіл. Економіка та суспільство, (30). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-23

Застрожнікова І.В., Ульянченко Ю.О. Сучасний стан державного регулювання освітніх новацій в Україні. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. № 2(56). С. 192–198.

Застрожнікова І.В. Трансформація національної освітньої системи в умовах децентралізації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. № 4(43). С. 44–49.

Корінь М., Сидор І. Удосконалення фінансування освіти в об`єднаних територіальних громадах. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/43835/1/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C.pdf

Маркуц Юлія Фінансування шкіл – непопулярні державницькі рішення руками місцевих рад чи турбота про якість освіти? VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/finansuvannya-shkil-nepopulyarni-derzhavnytski-rishennya-rukamy-mistsevyh-rad-chy-turbota-pro-yakist-osvity

Матвієнко, Г., & Мирошниченко, В. (2023). Фінансові та регуляторні заходи стимулювання розвитку опорних шкіл як запорука якісної освіти у воєнний час. Економіка та суспільство, (50). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-57

План відновлення Освіта і наука (проєкт станом на 03.08.2022). Міністерство освіти та науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/08/19/HO.proyekt.Planu.vidnovl.Osv.i.nauky-19.08.2022.pdf

Токаренко, О., & Матвієнко, Г. (2023). Стратегічне управління фінансами територіальних громад. Економіка та суспільство, (47). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-5

Цифрова платформа публічних фінансів Open Budget. URL: https://openbudget.gov.ua/local-budget (дата звернення: 20.05.2023)

OECD (2017), “The funding of school education: Main findings and policy pointers”, in The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264276147-4-en

OECD (2022), Education at a Glance 2022: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/3197152b-en

Demianyshyna, O., Arepieva, O., & Hvozdiei, N. (2022). Otsinka finansuvannia zakladiv serednoi osvity v umovakh detsentralizatsii. [Assessment of financing of secondary education institutions in conditions of decentralization]. Economic horizons. (3(21), 121–131. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.274346 (in Ukrainian)

Zastrozhnikova, I., & Samofalov, D. (2021). Formulne finansuvannia serednoi osvity v umovakh detsentralizatsii ta rol terytorialnykh hromad u finansuvanni shkil. [Formula financing of secondary education in conditions of decentralization and the role of territorial communities in financing schools]. Economy and society. (30). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-23 (in Ukrainian).

Zastrozhnikova I.V., Ulianchenko Yu.O. (2019) Suchasnyi stan derzhavnoho rehuliuvannia osvitnikh novatsii v Ukraini [The current state of state regulation of educational innovations in Ukraine]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», no. 2(56), pp. 192–198.

Zastrozhnіkova І.V. (2019) Transformacіya nacіonal'noї osvіtn'oї sistemi v umovah decentralіzacії [Transformation of the national educational system in the conditions of decentralization]. Public administration and local self-government, no. 4(43), рр. 44–49. (in Ukrainian)

Korin M, Sydor I. (2020) Udoskonalennia finansuvannia osvity v ob`iednanykh terytorialnykh hromadakh [I. Improvement of financing of education in united territorial communities]. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/43835/1/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C.pdf (in Ukrainian)

Markuts Yuliia. Finansuvannia shkil – nepopuliarni derzhavnytski rishennia rukamy mistsevykh rad chy turbota pro yakist osvity? [Financing of schools – unpopular state decisions by the hands of local councils or concern for the quality of education?] VoxUkraine. Available at: https://voxukraine.org/finansuvannya-shkil-nepopulyarni-derzhavnytski-rishennya-rukamy-mistsevyh-rad-chy-turbota-pro-yakist-osvity (in Ukrainian)

Matviienko, H., & Myroshnychenko, V. (2023). Finansovi ta rehuliatorni zakhody stymuliuvannia rozvytku opornykh shkil yak zaporuka yakisnoi osvity u voiennyi chas. [Financial and regulatory measures to stimulate the development of reference schools as a guarantee of quality education in wartime]. Economy and society, (50). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-57 (in Ukrainian)

Plan vidnovlennia Osvita i nauka (proiekt stanom na 03.08.2022). [Education and science recovery plan] (project as of August 3, 2022). Ministry of Education and Science of Ukraine. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/08/19/HO.proyekt.Planu.vidnovl.Osv.i.nauky-19.08.2022.pdf (in Ukrainian)

Tokarenko, O., & Matviienko, H. (2023). Stratehichne upravlinnia finansamy terytorialnykh hromad. [Strategic management of finances of territorial communities]. Economy and society. (47). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-5 (in Ukrainian)

Tsyfrova platforma publichnykh finansiv Open Budget. [Digital public finance platform. Open Budget]. Available at: https://openbudget.gov.ua/local-budget (accessed 20 May 2023) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Мирошниченко, В., & Матвієнко, Г. (2023). ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-30
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають