ОБЛІК ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ У НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Ключові слова: бухгалтерський облік, небюджетні неприбуткові організації, некомерційний сектор економіки, доходи майбутніх періодів, основні засоби

Анотація

У статті проведено дослідження теоретичних та практичних аспектів ведення обліку доходів майбутніх періодів у небюджетних неприбуткових організаціях України. Здійснено порівняння складу та облікового відображення таких доходів у комерційних підприємствах та небюджетних неприбуткових організаціях. Визначено вплив особливостей господарської діяльності небюджетних неприбуткових організацій на підходи до побудови системи ведення обліку в цілому та доходів майбутніх періодів зокрема. Наведено методику обліку цільового фінансування, використаного на придбання необоротних активів та запасів, у складі доходів майбутніх періодів. Розглянуто відображення господарських операцій з використання цільового фінансування у звітності небюджетних неприбуткових організацій в частині задоволення потреб користувачів в достовірній, релевантній і своєчасній інформації для прийняття управлінських рішень.

Посилання

Тростянська К.М., Крижановська О.А. Проблемні питання бухгалтерського обліку неприбуткових організацій. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 2. С. 184–189.

Толмачова А.М. Основи формування облікової політики неприбуткових організацій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2018. Випуск 1 (51). С. 463–467.

Слободян Н.Я. Актуальні питання організації обліку доходів майбутніх періодів. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 квітня 2016 р., м. Київ). С. 36–38.

Куцик П.О. Проблемні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат і доходів майбутніх періодів. Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15-16 листопада 2011, м. Кам’янець-Подільський). Ч. 2. С. 199–202.

Гура Н. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 9. С. 3–9.

Ковтуненко Ю.В., Боярська А.Д., Заплетнюк Д.К. Сучасний підхід до організації обліку доходів і витрат майбутніх періодів в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 754–760.

Куцик П.О., Ясінська Л.Т., Куценко Н.В. Внутрішньогосподарський контроль витрат і доходів майбутніх періодів: організація, методика. Вісник Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 36. С. 219–224.

Малахова А.В., Поклонська М.Д. Організаційні аспекти обліку доходів майбутніх періодів. Актуальні питання психології, економіки та управління : збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-19 травня 2017 року, Слов’янськ). С. 39–41.

Trostianska, K.M., Kryzhanovska, O.A. (2021). Problemni pytannia bukhhalterskoho obliku neprybutkovykh orhanizatsii [Problem issues of accounting of non-profit organizations]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 2, 184–189 [in Ukrainian].

Tolmachova, A.M. (2018). Osnovy formuvannia oblikovoi polityky neprybutkovykh orhanizatsii [Basics of forming the accounting policy of non-profit organizations]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economy series, 1(51), 463–467 [in Ukrainian].

Slobodian, N.Ia. (2016). Aktualni pytannia orhanizatsii obliku dokhodiv maibutnikh periodiv [Current issues of the organization of accounting of income for future periods.]. Aktualni problemy ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Materials of the International Scientific and Practical Conference (April 21-22, Kyiv), 36–38 [in Ukrainian].

Kutsyk, P.O. (2011). Problemni aspekty obliku, analizu ta kontroliu vytrat i dokhodiv maibutnikh periodiv [Problematic aspects of accounting, analysis and control of expenses and income of future periods]. Teoretyko-metodolohichni i naukovo-praktychni zasady investytsiinoho, finansovoho ta oblikovoho zabezpechennia rozvytku ekonomiky: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii – Materials of the international scientific and practical Internet conference (November 15-16, Kamianets-Podilskyi), P. 2, 199–202 [in Ukrainian].

Hura, N. (2012). Metodolohichni zasady bukhhalterskoho obliku v neprybutkovykh nebiudzhetnykh orhanizatsiiakh [Methodological Principles of Accounting in Non-profit Non-budget Organizations]. Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and Auditing, 9, 3–9 [in Ukrainian].

Kovtunenko, Y.V., Boyarsky, A.D., Zapletniuk, D.К. (2017). Suchasnyi pidkhid do orhanizatsii obliku dokhodiv i vytrat maibutnikh periodiv v analizi finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [Modern approach to the organization of income accounting and expenditures of future periods in the analysis of the financial and economic activity of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 10, 754–760 [in Ukrainian].

Kutsyk, P.O., Yasinska, L.T., Kutsenko, N.V. (2011). Vnutrishnohospodarskyi kontrol vytrat i dokhodiv maibutnikh periodiv: orhanizatsiia, metodyka [Internal control deffered expenses and revenue: organization, method]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii – Bulletin of the Lviv Commercial Academy, 36, 219–224 [in Ukrainian].

Malakhova, A.V., Poklonska, M.D. (2017) Orhanizatsiini aspekty obliku dokhodiv maibutnikh periodiv [Organizational aspects of future income accounting]. Aktualni pytannia psykholohii, ekonomiky ta upravlinnia: zbirka tez dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – collection of abstracts of reports of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (May 17-19, Slovyansk), 39–41 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 164
Завантажень PDF: 209
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Височан, О. (2022). ОБЛІК ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ У НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-44
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ