ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Ключові слова: бухгалтерський облік, небюджетні неприбуткові організації, некомерційний сектор економіки, кредиторська заборгованість, суспільне благо

Анотація

У статті здійснена спроба теоретичного обґрунтування та надано практичні рекомендації з вдосконалення обліку кредиторської заборгованості широкого спектру організацій небюджетного неприбуткового сектору економіки України. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку в некомерційному секторі України. Встановлено можливості для вдосконалення методики обліку кредиторської заборгованості в небюджетних неприбуткових організаціях. Узагальнено і проаналізовано виявлені в ході дослідження особливості фінансово-господарської діяльності некомерційних організацій на предмет їх впливу на методику обліку кредиторської заборгованості. Зроблено висновок щодо необхідності розробки власної системи обліку для організацій некомерційного сектору на основі діючих планів рахунків та первинної документації як комерційних підприємств, так і бюджетних установ.

Посилання

Ягудина Г.Г. Методическое обеспечение бухгалтерского учета и отчетности некоммерческих организаций : автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.12. Йошкар-Ола, 2010. 24 с.

Котенко Н.В., Карпенко С.Г. Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку. Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. 2014. № 3. С. 71–81.

Созарукова Г.А. Становление и развитие бухгалтерского учета в некоммерческой общественной организации. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2009. № 2 (218). С. 33–37.

Гусарова Л.В. Концепция бухгалтерского учета, аудита и анализа в некоммерческих организациях : автореф. дис. … докт. экон. наук: 08.00.12. Йошкар-Ола, 2010. 36 с.

Серегина Е.И. Развитие бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций и ее адаптация к международным стандартам финансовой отчетности : автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.12. Москва, 2008. 26 с.

Гусарова Л.В. Проблемы бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2011. № 19 (283). С. 31–36.

Созарукова Г.А. Современный бухгалтерский учет в некоммерческой общественной организации. Аудит и финансовый анализ. 2008. № 5. URL: https://auditfin.com/fin/2008/5/G.Sozarukova/G.Sozarukova%20.pdf

Гура Н. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 9. С. 3–9.

Височан О.С, Височан О.О. Особливості бухгалтерського обліку у політичних партіях: облік членських внесків. Облік і фінанси. 2018. № 1 (79). С. 28–33.

Гура Н. Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 10. С. 3–8.

Мелехина Т.И. Учетно-аналитическое обеспечение внутреннего контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью некоммерческих организаций. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2013. № 23 (335). С. 22–25.

Височан О.С., Височан О.О., Ясінська А.І. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях. Облік і фінанси. 2017. № 1 (75). С. 17–24.

Jagudina, G.G. (2010). Metodicheskoe obespechenie buhgalterskogo ucheta i otchetnosti nekommercheskih organizacij [Methodological support of accounting and reporting of non-profit organizations]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Joshkar-Ola. (in Russian)

Kotenko, N.V., & Karpenko, S.G. (2014). Neuriadovi orhanizatsii: poniattia, vydy ta dzherela finansuvannia v umovakh staloho rozvytku [NGOs: Concept, Types and Sources of Funding under Sustainable Development]. Visnyk SumDU. Seriia “Ekonomika” – Visnyk of Sumy State University. Economy Series, 3, 71–81. (in Ukrainian)

Sozarukova, G.A. (2009). Stanovlenie i razvitie buhgalterskogo ucheta v nekommercheskoj obshhestvennoj organizacii [Formation and Development of Accounting in a Non-profit Public Organization]. Buhgalterskij uchet v bjudzhetnyh i nekommercheskih organizacijah – Accounting in Budgetary and Non-profit Organizations, 2 (218), 33–37. (in Russian)

Gusarova, L.V. (2010). Koncepcija buhgalterskogo ucheta, audita i analiza v nekommercheskih organizacijah [The Concept of Accounting, Auditing and Analysis in Non-profit Organizations]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Joshkar-Ola. (in Russian)

Seregina, E.I. (2008). Razvitie buhgalterskoj (finansovoj) otchetnosti nekommercheskih organizacij i ee adaptacija k mezhdunarodnym standartam finansovoj otchetnosti [Development of Accounting (Financial) Reporting of Non-profit Organizations and its Adaptation to International Financial Reporting Standards]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Moscow. (in Russian)

Gusarova, L.V. (2011). Problemy buhgalterskogo ucheta v nekommercheskih organizacijah [Accounting Problems in Non-profit Organizations]. Buhgalterskij uchet v bjudzhetnyh i nekommercheskih organizacijah – Accounting in Budgetary and Non-profit Organizations, 19 (283), 31–36. (in Russian)

Sozarukova, G.A. (2008). Sovremennyj buhgalterskij uchet v nekommercheskoj obshhestvennoj organizacii [Modern Accounting in a Non-profit Public Organization]. Audit i finansovyj analiz – Audit and financial analysis, 5. Retrieved from: https://auditfin.com/fin/2008/5/G.Sozarukova/G.Sozarukova%20.pdf (in Russian)

Hura, N. (2012). Metodolohichni zasady bukhhalterskoho obliku v neprybutkovykh nebiudzhetnykh orhanizatsiiakh [Methodological Principles of Accounting in Non-profit Non-budget Organizations]. Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and Auditing, 9, 3–9. (in Ukrainian)

Vysochan, O.S, & Vysochan, O.O. (2018). Osoblyvosti bukhhalterskoho obliku u politychnykh partiiakh: oblik chlenskykh vneskiv [Features of Accounting in Political Parties: Accounting for Membership Fees]. Oblik i finansy – Accounting and Finance, 1 (79), 28–33. (in Ukrainian)

Hura, N. (2012). Metodyka bukhhalterskoho obliku v neprybutkovykh nebiudzhetnykh orhanizatsiiakh [Methods of Accounting in Non-profit Non-budgetary Organizations]. Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and Auditing, 10, 3–8. (in Ukrainian)

Melehina, T.I. (2013). Uchetno-analiticheskoe obespechenie vnutrennego kontrolja za debitorskoj i kreditorskoj zadolzhennost'ju nekommercheskih organizacij [Accounting and Analytical Support of Internal Control over Accounts Receivable and Payable of Non-profit Organizations]. Buhgalterskij uchet v bjudzhetnyh i nekommercheskih organizacijah – Accounting in Budgetary and Non-profit Organizations, 23 (335), 22–25. (in Russian)

Vysochan, O.S., Vysochan, O.O., & Yasinska A.I. (2017). Osoblyvosti bukhhalterskoho obliku tsilovoho finansuvannia u nebiudzhetnykh neprybutkovykh orhanizatsiiakh [Peculiarities of Target Financing Accounting in Non-Budget Non-Profit Organizations]. Oblik i finansy – Accounting and Finance, 1 (75), 17–24. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Височан, О. (2021). ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-72
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ