ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС І СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Ключові слова: витрати з податку на прибуток, дохід з податку на прибуток, тимчасові податкові різниці, постійні податкові різниці, відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання

Анотація

Встановлено, що питання обліку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань залишається найпроблемнішим в національній системі бухгалтерського обліку. Українські бухгалтери досі не мають достатнього розуміння характеру утворення, потреби відображення в обліку відстрочених податкових активів і зобов'язань та методики їх розрахунку. Відповідно, у статті розглянуто сутність відстрочених податкових активів і зобов'язань та їх відображення у системі облікових рахунків та регістрів в історичному контексті. Здійснено періодизацію процесу становлення та розвитку проблеми відстрочених податків в Україні з використанням нормативного та історичного методів пізнання з виокремленням таких етапів: перший (1994-1996 рр.); другий (1997-1999 рр.); третій (2000-2010 рр.); четвертий (2011-2014 рр.) та п’ятий (2015- до сьогодні). Охарактеризовано відмінності між постійними та тимчасовими різницями щодо податкового прибутку (збитку) і облікового прибутку (збитку), які полягають у тому, що постійна різниця є певною “константою”, що, як передбачається, ніколи не буде анульована, в той час як тимчасова різниця рано чи пізно відшкодується/оподаткується. Узагальнено підхід до облікового відображення відстрочених податків та їх місця в звітності підприємств з використанням алгоритмічного процесу. Проведено детальну характеристику сучасного стану обліку відстрочених податків через призму П(С)БО 17 “Податок на прибуток” у якому вперше законодавчо закріплювалося визначення сутності відстрочених податків, їх класифікація та правила обліку. В стандарті було виділено та означено такі поняття, як “відстрочений податковий актив”, “відстрочене податкове зобов'язання” та “тимчасова податкова різниця”. Встановлено, що зміни, внесені до Податкового кодексу України в 2015 році, найбільше зблизили бухгалтерський та податковий облік за всю історію національного законодавства. Вони мали суттєвий вплив на облік відстрочених податків, адже чимало податкових різниць втратили свою актуальність. Зроблено висновки щодо можливості подальшого дослідження питань з усунення труднощів методологічного характеру із зарахування тих чи інших податкових різниць до тимчасових чи постійних.

Посилання

Tredit, V. (2015). Podatkovyi oblik podatku na prybutok pidpryiemstv za novymy pravylamy [Tax accounting the enterprise profit tax for new regulations]. Agrosvit, 8, 41–45 [in Ukrainian].

Shigun, M.M., & Proskura, K.P. (2014). Problemy normatyvnoho rehuliuvannia obliku podatkovykh riznyts ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of normative regulation of accounting for tax differences and ways to solve them]. Accounting, Analysis and Audit: Problems of Theory, Methodology, Organization, 1 (12), 383–397. [in Ukrainian].

Zhurakovska, I. (2011). Podatkovi riznytsi yak sposib vzaiemouzghodzhennia bukhhalterskoho obliku ta podatkovykh rozrakhunkiv: oblikovyi aspekt [Tax differences as a way of mutual coordination of accounting and tax calculations: accounting aspect]. Accounting and Auditing, 12, 12–22. [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy (1994). Pro opodatkuvannia prybutku pidpryiemstv [About the taxation of the profit of the enterprises]: Zakon Ukrainy, no. 334/94-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%D0%B2%D1%80#Text

Verkhovna Rada Ukrainy (1997). Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro opodatkuvannia prybutku pidpryiemstv” [On Amendments to the Law of Ukraine “On Taxation of Enterprise Profits”]: Zakon Ukrainy, no. 283/97-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283/97-%D0%B2%D1%80#Text

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2000). Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 17 “Podatok na prybutok” [On approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 17 “Income Tax”]: Nakaz, no. 353. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text

Ministerstvo finansiv Ukrainy (1999). Pro zatverdzhennia Instruktsii pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii [About the statement of the Instruction on application of the Chart of accounts of accounting of assets, the capital, obligations and economic operations of the enterprises and the organizations]: Nakaz, no. 291. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text

Verkhovna Rada Ukrainy (2010). Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Kodeks, no. 2755-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2011). Pro zatverdzhennia Polozhennia bukhhalterskoho obliku “Podatkovi riznytsi” [About the statement of Regulations of accounting “Tax differences”]: Nakaz, no. 27. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0212-11#Text

Babich, V.V. & Gerasimovich, I.A. (2011). Oblik vytrat (dokhodu) z podatku na prybutok vidpovidno do Podatkovoho kodeksu Ukrainy [Accounting for expenses (income) from income tax in accordance with the Tax Code of Ukraine]. Accounting and Finance of Agro-industrial Complex, 35, 43–49.

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2007). Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii pro skladannia rehistriv bukhhalterskoho obliku podatkovykh riznyts, valovykh dokhodiv ta valovykh vytrat [About the statement of Methodical recommendations on drawing up of registers of accounting of tax differences, gross incomes and gross expenses]: Nakaz, no. 45. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0045201-07#Text

Тредіт В.Є. Податковий облік податку на прибуток підприємств за новими правилами. Агросвіт. 2015. № 8. С. 41–45.

Шигун М.М., Проскура К.П. Проблеми нормативного регулювання обліку податкових різниць та шляхи їх вирішення. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2014. № 1 (12). С. 383–397.

Жураковська І. Податкові різниці як спосіб взаємоузгодження бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 12. С. 12–22.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%D0%B2%D1%80#Text

Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: Наказ від 28 грудня 2000 р. № 353 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text

Про затвердження Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ від 30 листопада 1999 р. №291 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text

Податковий кодекс України: Кодекс від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Про затвердження Положення бухгалтерського обліку “Податкові різниці”: Наказ від 25 січня 2011 р. № 27 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0212-11#Text

Бабіч В.В., Герасимович І.А. Облік витрат (доходу) з податку на прибуток відповідно до Податкового кодексу України. Облік і фінанси АПК. 2011. № 35. С. 43–49.

Про затвердження Методичних рекомендацій про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат: Наказ від 29 січня 2007 р. № 45 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0045201-07#Text

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Височан, О., & Івасюк, Т. (2021). ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС І СУЧАСНІ РЕАЛІЇ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-15
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ